1. Tarihler 17:12-14

12Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 13 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. 14Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek sürecektir.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
17:1-27 Bkz. 2Sa.7. bölüm ve ilgili notlar.
17:1-15 Bu ayetlerde, 2Sa.7:1,2Sa.7:11’de geçen, Davut’un düşmanlarından kurtulup rahata erdiği ifadesi bulunmaz. Bunun muhtemel nedenleri ; (1)Antlaşma Sandığı ve tapınakla ilgili konuların (2Sa.11:4-6,2Sa.11:12) devamlılığını bozmamak adına, Davut’un daha sonra girdiği büyük savaşlardan bir sonraki bölümde söz edilmeye başlanacak olmasıdır (18-20. bölümler). (2) Barış ve refah içinde yaşayan (2Sa.22:9) ve tapınağı inşa edecek olan (2Sa.22:10) Süleyman’ın tersine, Davut’un hayatı boyunca savaşmış biri olmasıdır (2Sa.22:6-8). Tarihler kitaplarında, Davut’un ancak hayatının son yıllarını rahat geçirdiği belirtilir (2Sa.22:18). (3) Halkı vaat edilen topraklara götürmek üzere yola çıkan Musa’nın görevini Yeş u’nun tamamlaması gibi, halkı düşmanlarından kurtarıp refaha kavuşturmak üzere seferler düzenleyen Davut’un hedefine ulaşması da oğlu Süleyman sayesinde olur (bkz. Giriş).
17:12-14 RAB’bin bildirdiği bu sözler Süleyman’a yönelik olmakla birlikte, nihai olarak Mesih’in gelişiyle gerçekleşecektir (bkz. Mar.1:11; Luk.1:32-33; İbr.1:5).
17:13 2Sa.7:14’te geçen “insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla” ifadelerinin burada yer almamasının nedeni, Tarihler kitaplarında Süleyman’ın, Mesih’i tasvir eden bir kral olarak gösterilmesinden ötürü böyle bir cezaya çarptırılmasının uygun düşmeyeceğinin düşünülmesi olabilir (bkz. Giriş).
17:14 2Sa.7:16’da geçen “soyun ve krallığın” ifadesi, Tarihler kitaplarının yazıldığı zaman sahip olunan bilgiye dayanılarak “tapınağımın ve krallığımın” şeklinde değiştirilmiştir (krş. 1Ta.28:5-6; 1Ta.29:23; 2Ta.1:11; 2Ta.9:8; 2Ta.13:4-8).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş