2. Petrus 2:10-16

9-10Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir.
Bu küstah, dikbaşlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. 11Oysa melekler bile, güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rab'bin önünde söverek yargılamazlar. 12Ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. 13Ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüzkarasıdırlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. 14Gözleri zinayla[a] doludur, günaha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. 15 Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. 16Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek, insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:9-10 Lut’un günahkârlar arasındayken de yüreğini doğru yolda tutmak için gösterdiği gayretten ötürü Rab’bin merhametini görmesi, yanlış öğretiler yayanlar arasında gerçeğe bağlı kalmaya gayret gösteren imanlılar için cesaret verici bir örnektir. özellikle Petrus’un zamanındaki sapkınların, iki temel sebep yüzünden yargılanacakları kesindir: (1) Cinselliğe aşırı düşkünlükleri (bkz. 2Pe.2:18; 2Pe.1:4; 2Pe.3:3) ve (2) Tanrı’nın yetkisini küçümsemeleri. yüce varlıklara sövmekten korkmazlar Krş. Yah.8-10.
2:11 melekler bile... söverek yargılamazlar İmanlılardan daha üstün güce sahip olmalarına rağmen.
2:12 anlamadıkları konularda Petrus’un söz ettiği sapkın öğretiyi savunanlar kendilerinin özel bir bilgiye sahip olduklarını iddia etmektedir (bkz. Giriş).
2:13 Gündüzün zevk âlemleri Bkz. 1Se.5:7. Putperestler bile ahlâksızlıklarını gizli tutarken, bu sapkınlar utanç verici eylemlerini herkesin önünde yapmaktan kaçınmıyorlardı. Sizinle... zevk alırlar Burada muhtemelen Yah.12’deki “sevgi şölenleri”nden söz edilmektedir. Sahte din öğretmenleri, Rab’bin Sofrası’nı anarken bir arada yenen kardeşlik yemeğine de katılıyordu. Hatta içki âlemlerini de bu kutsal törenlere taşıyor ve ahlâk dışı davranışlarından zevk alıyorlardı (krş. 1Ko.11:17-22, 27-34; 1Ko.11:20-22’ye ait notlar).
2:14 zinayla Grekçe’den birebir çevirisi: “zina yapan kadınla”. Gözleri zinayla doludur Sürekli şehvet dolu hayaller kurarlar. Kararsız kişileri ayartırlar “Ayartmak” sözcüğünün Grekçesi (deleazo), yem ve olta ile balık yakalamaya çalışan balıkçıyı betimler (krş. Yak.1:14 ve ilgili not).
2:15 Beor oğlu Balam’ın yolunu Bkz. Say.22-24. bölümler. Balam, Tanrı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, İsrail’i lanetlemeye ayartıldı ; Balak’ın kendisine teklif ettiği paraya tamah etti. Bu sahte din öğretmenleri de, benzer bir hırsla saf dinleyicilerinden para sızdırmaya çalışıyordu.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş