Süleyman'ın Özdeyişleri 22

22
1İyi ad büyük servetten,
Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.
2Zenginle yoksulun ortak yönü şu:
Her ikisini de RAB yarattı.
3İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır,
Bönse öne atılır ve zarar görür.
4Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü,
Zenginlik, onur ve yaşamdır.
5Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur.
Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur.
6Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,
Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.
7Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
8Fesat eken dert biçer,
Gazabının değneği yok olur.
9Cömert olan kutsanır,
Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.
10Alaycıyı kov, kavga biter;
Çekişme ve aşağılamalar da sona erer.
11Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven,
Kralın dostluğunu kazanır.
12RAB bilgiyi gözetip korur,
Hainin sözlerini ise altüst eder.
13Tembel der ki, “Dışarda aslan var,
Sokağa çıksam beni parçalar.”
14Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir,
RAB'bin gazabına uğrayan oraya düşer.
15Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır,
Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.
16Servetini büyütmek için yoksulu ezenle
Zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.
Bilgeden Otuz Öğüt
17Kulak ver, bilgelerin sözlerini dinle,
Öğrettiğimi zihnine işle.
18Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun,
Onlar hep hazır olsun dudaklarında.
19RAB'be güvenmen için
Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum.
20Senin için otuz söz[a] yazdım,
Bilgi ve öğüt sözleri...
21Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin,
Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin.
(1)[b]
22Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma,
Düşkünü mahkemede ezme.
23Çünkü onların davasını RAB yüklenecek
Ve onları soyanların canını alacak.
(2)
24Huysuz kişiyle arkadaşlık etme;
Tez öfkelenenle yola çıkma.
25Yoksa onun yollarına alışır,
Kendini tuzağa düşmüş bulursun.
(3)
26El sıkışıp
Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.
27Ödeyecek paran olmazsa,
Altındaki döşeğe bile el koyarlar.
(4)
28Atalarının belirlediği
Eski sınır taşlarının yerini değiştirme.
(5)
29İşinde usta birini görüyor musun?
Öylesi sıradan kişilere değil,
Krallara bile hizmet eder.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 İyi ad İyilik yapan biri olarak tanınmanın değeri, Özd.3:4; Özd.10:7; Vai.7:1’de de vurgulanır. gümüş ve altından yeğdir Bilgeliğe sahip olmak gibi (bkz. Özd.3:14 ve ilgili not; Özd.16:16).
22:2 Bkz. Özd.14:31 ve ilgili not.
22:3 Bkz. Özd.1:4’e ait not.
22:4 Bkz. Özd.18:12. Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun Özd.15:33’ te de birlikte anılırlar (bkz. Özd.1:7’ye ait not). Zenginlik, onur ve yaşamdır Bkz. Özd.3:2’ye ait not; ayrıca bkz. Özd.3:16; Özd.8:18; krş. Özd.21:21.
22:6 Bu sözler vaat olarak ele alınmamalıdır; bir özdeyiştir (bkz. Giriş). tutması gereken yola Doğru yola, bilgeliğin yoluna (bkz. Özd.4:11; ayrıca bkz. Özd.1:7’ye ait not). yetiştir 1Kr.8:63’te olduğu gibi, ‘adamak’ veya ‘hazırlamak’ anlamındadır (krş. Yar.18:19). Öğreti (Yar.1:8) ve terbiye (Yar.22:15), eğitmenin esas unsurlarıdır.
22:7 Zengin Bkz. Özd.10:15’e ait not. egemen... kulu Muhtemelen borcu olan yoksulları yüksek faizlerle köleleştiren veya onlara efendilik taslayan zenginlerden söz edilmektedir. Yoksula ödünç para verildiğinde üzerine faiz eklemek Kutsal Yasa’da yasaklanmıştı (bkz. Çık.22:25; Lev.25:35-37; krş. Özd.19:17).
22:8 Bkz. Özd.12:21; Gal.6:7; ayrıca bkz. Hoş.8:7 ve ilgili not. Gazabının değneği Başkalarına zulmetme gücü (bkz. Mez.125:3 ve ilgili not; Yşa.14:5-6).
22:9 Cömert olan kutsanır Bkz. Özd.11:25; 2Ko.9:6; krş. Luk.6:38. yemeğini yoksullarla paylaşır Bkz. Özd.14:21 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yas.15:7-11.
22:10 Alaycıyı Bkz. Özd.1:22’ye ait not.
22:11 Yürek temizliğini Krş. Mez.24:3-4.
22:12 Tanrı bilgeliğin ve bilginin kaynağıdır (krş. Özd.2:6). Gerçekten yana olmayanlar kazanıyor gibi görünse bile, Tanrı doğru zamanda hileyi açığa çıkarıp doğru olanı savunur.
22:13 Tembeller çalışmaktan kaçmak için bahaneler üretir (bkz. Özd.26:13).
22:14 Sokak kadınının ağzı Baştan çıkarıcı sözler söyler (bkz. Özd.5:3’e ait not; ayrıca bkz. Özd.2:16-17; Özd.7:5). dipsiz çukur Bkz. Özd.5:22; Özd.23:27.
22:15 Değnekle terbiye Bkz. Özd.13:24’e ait not.
22:16 yoksulu ezenle Bkz. Özd.14:31; Özd.28:3. Zengine armağan Muhtemelen rüşvet niyetiyle (bkz. Özd.17:8 ve ilgili not; Özd.18:16; Özd.19:6). yoksulluktur Bkz. Özd.21:5; Özd.28:22 ve ilgili not.
22:17-24:22 Bu bölümlerde 1-9. bölümlerin üslubuna dönülür (bkz. Giriş). Özd.22:17-21 ayetleri, bu kısmın girişi niteliğindedir. Bu ayetlerde bilgeliğin (Özd.22:17) ve bilginin (Özd.22:20) önemi vurgulanır.
22:17 Kulak ver... dinle Bkz. Özd.4:20; Özd.5:1. bilgelerin sözlerini Bkz. Özd.24:23; Özd.10:1’deki “Süleyman’ın özdeyişleri” gibi bir başlık niteliğindedir. zihnine işle Bkz. Özd.23:12; Özd.24:32.
22:18 mutlu olursun Bkz. Özd.2:10; Özd.16:24.
22:19 RAB’be güvenmen için Bkz. Özd.3:5’e ait not.
22:20 otuz söz İbranice’den, “değerli sözler” diye de çevrilebilir. Özd.22:42-24:22 arasında otuz öğüt sözü (onar kısma ayrılmış üç tema) bulunur. Bu sözler metin içinde numaralandırılarak belirtilmektedir. Bunların çoğu iki veya üç ayet olmasına karşın, Özd.23:29-35 çok daha uzundur. Antik Mısır edebiyatına ait “Amenemope’nin Öğütleri” de benzer şekilde otuz kısma ayrılmaktadır (bkz. Giriş).
22:21 seni gönderene Muhtemelen anne baba veya veli. güvenilir yanıt Krş. 1Pe.3:15.
22:22 Yoksulu... soymaya kalkma Bkz. Özd.22:16; Özd.14:31. Düşkünü mahkemede ezme Bkz. Yşa.1:17 ve ilgili not.
22:23 onların davasını RAB yüklenecek Bkz. Özd.23:11 ve ilgili not. onları soyanların canını alacak Bkz. Çık.22:21-27 ve ilgili not.
22:25 onun yollarına alışır Krş. 1Ko.15:33. tuzağa düşmüş Bkz. Özd.5:22 ; Özd.12:13; Özd.13:14; Özd.29:6.
22:26 Bkz. Özd.6:1’e ait not.
22:28 Eski sınır taşlarının Bkz. Özd.15:25’e ait not; ayrıca bkz. Özd.23:10.
22:29 İş inde usta birini Bkz. Özd.8:30’a ait not; ayrıca bkz. Çık.35:30-36:2. Krallara bile hizmet eder Örn. Yusuf gibi yönetici, Yar.41:46; Davut gibi ezgici, 1Sa.16:21-23; Hiram gibi tunç işçisi, 1Kr.7:13-14.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş