1. Petrus 1

1
1Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam! 2İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
Göksel Miras
3-4Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. 8Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 9Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
10Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. 11İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı[a] ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 12Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.
Kutsal Olun
13Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. 14Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. 15Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 16 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”
17Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. 18-19Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. 20Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. 21O'nu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır.
22Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. 23Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. 24-25 Nitekim,
“İnsan soyu ota benzer,
Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir.
Ot kurur, çiçek solar,
Ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalır.”
İşte size müjdelenmiş olan söz budur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Mesih İsa’nın elçisi Bkz. Mat.10:2 ; İbr.3:1 ve ilgili not; krş. 1Ko.1:1. Petrus’tan Bkz. Giriş; Mat.16:18; Yu.1:42 ve ilgili notlar. Pontus... ve Bitinya’ya dağılmış Petrus bu mektubu yazdığı sıralardaAnadolu’nun birçok yöresinde dağılmış olarak yaşayan imanlılar, Pentikost Günü için Yeruşalim’e gelmiş olmalıdırlar (bkz. Giriş; Elç.2:9-11). yabancı olarak yaşayan Dünyada geçici olarak yaşadığını bilen, göklerde kalıcı konutlara sahip olan imanlılar (krş. 1Pe.2:11; Mez.39:12; Yu.14:1-3; İbr.13:14). seçilmişlere Bkz. Ef.1:4’e ait not.
1:2 öngörüsü ‘Önceden bilmesi, belirlemesi’ anlamına gelir (bkz. Rom.8:29’a ait not). Baba... Ruh... İsa Mesih Seçilmişlerin kurtuluşunun Üçlübirlik’in ortak eylemi olduğu açıklanmaktadır (bkz. Ef.1:3-14 ve ilgili notlar). İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz Tanrı, Mesih’e iman eden herkese bahşettiği Kutsal Ruh sayesinde bunun mümkün olmasını sağlamıştır. O’nun kanınınüzerinize serpilmesi Krş. Çık.24:4-8; İbr.9:11-14,İbr.9:18-28. kutsal kılınarak Bkz. 1Ko.1:1-3 ; 2Se.2:13 ve ilgili notlar. Burada Kutsal Ruh’un İsa Mesih’e iman edenleri günahtan çekip kutsallığa eriştirmesinden söz edilmektedir. Lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3-4 yeniden doğmamızı Bkz. Yu.3:3-8 ve ilgili notlar. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle Mesih’e iman edenlerin, Mesih gibi ölümden dirileceğine dair umudu güvence altına alınmıştır (bkz. 1Ko.15:20-23 ve ilgili notlar). yaşayan bir umuda Petrus sıkıntı ve zulüm çeken imanlılara dayanak olacak bu gerçeği sıklıkla hatırlatır (1Pe.1:13,1Pe.1:21; 1Pe.3:15; bkz. Bilgi Kutusu: Umut, s.1666). çürümez... bir mirasa Bu miras imanlının dirilişte alacağı yeni bedeni dâhil, kurtuluşun bütün bereketlerini kapsar ve ebediyete dayalıdır (bkz. İbr.9:15-16 ve ilgili notlar).
1:5 kurtuluşa Bkz. 2Ti. 1Pe.1:9-10’a ait not ; Makale:Kurtuluş, s.1716.
1:7 içtenliği kanıtlanan imanınız Bkz. Rom.5:3-4; Yak.1:2-4. İmanın sınanması ve sınamadan galip çıkması önemlidir; çünkü denenmelerden galip çıkan imanlılar, Tanrı’ya ait övgü, yücelik ve onura da ortak olurlar (bkz. 1Pe.5:4; 1Ko.4:5; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830).
1:8 Krş. Yu.20:29.
1:9 canlarınızın kurtuluşuna Bkz. İbr.4:12 ; İbr.6:19; İbr.10:39 ve ilgili notlar.
1:10 Size bağışlanacak olan lütuftan İmanla kurtuluşa kavuşmaktan (1Pe.1:9; ayrıca krş. 1Pe.1:13 ve ilgili not). peygamberler... araştırmalar yaptılar Peygamberlerin kendileri de bildirdikleri sözlerin ne anlama geldiğini bazen anlamamışlardır (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
1:11 Mesih Ruhu... tanıklık ettiğinde Mesih hakkındaki bilgileri Mesih yeryüzüne gelmeden önce peygamberlere bildiren Kutsal Ruh’tur. Mesih tarafından gönderildiği (bkz. Yu.16:7) ve O’nun adına hizmet ettiği için (bkz. Luk.4:14,Luk.4:18-19) böyle bir tanımlama yapılmıştır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Mesih’in çekeceği acılara... ardından gelecek yüceliklere Bkz. örn. Mez.22; Yşa.52:13-53:12; Zek.Yşa.9:9-10; Yşa.13:7; ayrıca bkz. Mat.16:21-23; Mat.17:22-23 ; Mat.20:19; Luk.24:26-27,Luk.24:46-47; Yu.2:19; Elç.3:17-21. hangi zamanı Grekçesi’nden “kimi” olarak da çevrilebilir.
1:12 size hizmet ettikleri Eski Antlaşma dönemi peygamberlerinin bildirilerinin bazılarının özellikle Mesih’in gelişiyle başlayan Yeni Antlaşma dönemine ilişkin olduğu görülür (bkz. örn. Luk.24:25; Elç.2:25-31; Elç.8:31-35; Elç.13:32-35; Rom.9:25-29; Rom.15:4; 1Ko.10:11). Bu sözlerin Mesih’in gelişinden yüzyıllar önce söylenmiş olması, Tanrı’nın tasarısının ne denli geniş zamana yayıldığının kanıtıdır. gökten gönderilen Kutsal Ruh’un Baba Tanrı, Petrus’un da hazır bulunduğu Pentikost Günü (bkz. Elç.2:33), Mesih aracılığıyla Kutsal Ruh’u gönderdi (bkz. Yu.14:16-17,Yu.14:26).
1:13 eyleme hazırlayın 1Pe.5:11’ de son bulan buyrukların başlangıcı (bkz. Giriş). size sağlanacak olan lütfa Kurtuluşun son aşamasından söz ediliyor (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
1:14 çocuklar Yeniden doğarak Tanrı’nın ailesine katılanlar (1Pe.1:23 ; bkz. Tit.3:4-6’ya ait not), göksel Baba’nın çocuklarıdır (Tit.1:17) ; böylelikle “Göklerdeki Babamız...” diye dua edebilirler (Mat.6:9; bkz. Rom.8:15).
1:15-16 Kutsal olmak, her türlü günahtan arınıp Tanrı’ya adanmak demektir (bkz. Çık.3:5; Lev.11:44; Yu.17:17; Rom.6:22; 1Ko.1:1-3 ve ilgili notlar) ve bunun ilk adımı Rab İsa’ya imanla gerçekleşir (Elç.26:17-18). Tanrı’nın günaha bakamayacak kadar pak olması (Hab.1:13), imanlıları pak bir yaşam sürmeye yöneltir (İbr.12:15).
1:17 kayırmadan Bkz. Elç.10:34-35 ve ilgili not. gurbeti andıran Bkz. 1Pe.1:1’e ait not.
1:18-19 atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan Petrus burada putperestlikle ilgili bir imâda bulunduğundan dolayı mektubun sadece Yahudi olmayan imanlılara yazıldığını savunanlar da vardır (bkz. Giriş; Rom.1:21; Ef.4:17 ve ilgili not). Ancak mektubun içeriği göz önüne alındığında, hem Yahudiler’e hem de Yahudi olmayanlara hitap edildiği anlaşılmaktadır. kusursuz ve lekesiz Bkz. İbr.9:14 ; Lev.22:19-21; ayrıca bkz. Levililer: Giriş. kuzuyu Eski Antlaşma döneminde sunulan kurbanlar, nihai ve tek etkili kurban olan Mesih’i tasvir ediyordu (bkz. Yu.1:29; 1Ko.5:7 ve ilgili notlar; krş. İbr.9:11-10:18). kurtuldunuz Bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716.
1:20 Bazı yorumculara göre burada, Tanrı’nın Mesih’i ezelde kurtarıcı olarak seçtiğinden söz edilmektedir. Bazıları ise burada, Mesih’in gelişiyle ilgili her şeyin, Tanrı’nın kurtuluş tasarısının bir parçası olduğunun belirtildiğini söyler. çağların sonunda Bkz. Yak.5:3.
1:22 içten bir sevgiye Bkz. Rom.12:9; 1Ko.13:4-8 ve ilgili notlar. birbirinizi... sevin Krş. Yu.13:34-35; bkz. 1Se.4:9-10 ; 1Yu.3:16-18; 1Yu.4:7-12 ve ilgili notlar.
1:23 Tanrı’nın... sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz Yeniden doğuş Kutsal Ruh sayesinde gerçekleşir (bkz. Yu.3:3,Yu.3:5; Tit.1:4-6 ve ilgili not), buna aracı olan da kurtuluşla ilgili müjdedir (bkz. Yak.1:18; 2Pe.1:21).

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş