1. Petrus 2

2
1Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. 2Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. 3 Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız.
Diri Taş, Seçkin Halk
4İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. 5O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz. 6 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor:
“İşte, Siyon'a bir taş,
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum.
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.”
7-8 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için,
“Yapıcıların reddettiği taş
Köşenin baş taşı,”
“Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.”
İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir.
9 Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın[a] kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. 10 Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.
11Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. 12İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.
Yöneticilere Bağımlı Olun
13-14İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma –gerek her şeyin üstünde olan krala[b] gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere– Rab adına bağımlı olun. 15Çünkü Tanrı'nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. 16Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın. 17Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin.
18Ey hizmetkârlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. 19Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı'yı hoşnut eder. 20Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı'yı hoşnut edersiniz. 21Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 22 “O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” 23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. 25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne[c] döndünüz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Krş. 1Pe.1:23.
2:2 İmanlının kendisini Tanrı’nın sözüyle, yani Kutsal Yazılar ve Kurtuluş Müjdesi’yle geliştirmesinin önemi vurgulanıyor (1Pe.2:4-9; 1Pe.1:23-25). 1Ko.3:2 ve İbr.5:12-14’te geçen “süt” farklı anlamdadır (bkz. ilgili notlar).
2:4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin Petrus, inanmayanların İsa’ya olan düşmanlıkları ile Tanrı’nın İsa’yı yüceltmesi arasındaki zıtlığı sıklıkla vurgular (Elç.2:2 2-36; Elç.3:13-15; Elç.4:9-11; Elç.10:39-42). diri taşa, Rab’be Bkz. 1Pe.1:6-8 ve ilgili notlar. Tanrı Oğlu yaşam kaynağıdır (bkz. Yu.1:4; Yu.5:26 ve ilgili not ; ayrıca bkz. “yaşam suyu”, Yu.4:10-14; Yu.7:38-39’a ait not ; “yaşam ekmeği”, Yu.6:51 ; “diri yol”, İbr.10:19-20).
2:5 EskiAntlaşma tapınağı örnek alınarak betimleme yapılmıştır (krş. Yu.2:19; 1Ko.3:16; Ef.2:19-22 ve ilgili notlar). İmanlıların yaş am kaynağı, diri taş, yaşam veren ruh (1Ko.15:45) olan Mesih’tir. Tapınak imanlılar topluluğudur, Kutsal Ruh tarafından oluşturulmuştur ve Ruh’un yaşadığı yerdir. Tapınağı oluşturan taşlar, Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğan kişilerdir (krş. Yu.3:3,Yu.3:5; Tit.3:4-5). Tanrı’nın beğenisini kazanan Bu sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkündür (krş. Yu.15:5). ruhsal kurbanlar Nihai kurban İsa Mesih kendini ebedi kurban olarak sunduğu için artık hayvan kurban edilmez. YeniAntlaşma döneminin kurbanları, Tanrı’ya itaat etmek (Rom.12:1), bağışta bulunmak (Flp.4:18), şükretmek ve iyilik yapmaktır (İbr.11:15-16). Bunlar bir nevi sevap kazanmak (yani iyilikler yaparak Tanrı’dan karşılığını görmek) adına yapılan eylemler değildir, imanlının Tanrı’ya yaraşır bir şekilde ve Mesih’i örnek alarak hizmetle dolu bir yaşam sürmesi söz konusudur. kutsal bir kâhinler topluluğu İmanlılar yeni antlaşma döneminin kâhinleri olarak, (1) Tanrı’nın kutsallığını yansıtmakla (bkz. 1Pe.1:15; İbr.7:26; İbr.10:10,İbr.10:14 ve ilgili not), (2) ruhsal kurbanlar sunmakla (bu ayette ; İbr.2:7-8), (3) başkaları için Tanrı’nın önünde aracılık etmekle (dua etmek, Ef.6:18-19 ; 1Ti.2:1-4) ve (4) yine başkalarının önünde Tanrı’yı temsil etmekle görevlidirler (öğretmek, Kol.3:16).
2:6 değerli bir köşe taşı Bkz. Mez.118:22 ve ilgili not; Mat.21:42; Elç.4:11 ve ilgili not. Binanın (imanlılar topluluğunun) tasarımını ve şeklini belirleyen köşe taşı (Mesih), yapının en önemli taşıdır.
2:8 sürçmek üzere belirlenmişlerdir Bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741. Bazı yorumcular bu ifadenin, kimilerinin düşüp yok olmak üzere belirlendiğini gösterdiğine inanır. Bazılarıysa, Tanrı’nın ezeli öngörüsüyle onların iman etmeyeceklerini bildiğine dayanarak (krş. 1Pe.1:2 ve ilgili not), inanmayanların yok olmaya mahkûm olduğunu ileri sürer. Bazılarına göre ise Petrus, imansızlığın ebedi yok oluşa yol açtığını ifade etmektedir.
2:9 Petrus, Çık.19:4-6 ve Yşa.43:20-21’den alıntı yaparak imanlılar topluluğunun ayrıcalıklı konumunun ve görevlerinin İsrail halkının konumuna ve görevlerine benzediğini anlatır (bkz. Yas.28:9; Yşa.61:6). İsrail halkının Eski Antlaşma’da Tanrı’nın seçkin halkı olarak nitelendirilmesi gibi, İsa Mesih’e iman edenler de Yeni Antlaşma’da seçkin olarak nitelendirilir. Artık onlar ‘Tanrı’nın kâhinleri’dir (bkz. 1Pe.1:5’e ait not).
2:10 Hoşea Kitabı’nda Tanrı’nın, halkı İsrail’i cezalandırmak üzere geçici olarak kendinden uzaklaştırdığını bildirdiğinde bu tanımı kullandığı görülür (bkz. Hoş.1:6,Hoş.1:9; Hoş.2:1,Hoş.2:22 ve ilgili notlar) ; Pavlus’un Romalılar’a yazdığı mektupta ise Hoşea’daki bu tanıma uyan kişiler Yahudi olmayanlardır (bkz. Rom.9:25-26 ve ilgili not). Petrus’un tanımı ise her iki grubu da (Yahudi ile Yahudi olmayanlardan oluşan imanlılar topluluğunu) kapsar.
2:11 yabancı ve konuksunuz Bkz. 1Pe.1:1’e ait not. İmanlılar cennete ait oldukları için dünyasal arzuların esiri olmaktan sakınmalıdır.
2:12 iyi işlerinizi görerek “Görmek” diye çevrilen sözcük Grekçe’de ‘dikkatle gözlemek’anlamına gelir. İmanlıların tutumları ve yaptıkları her şey her an imanlı olmayanların gözü önündedir (krş. Mat.5:16). Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün Ya yargı günü ya da kişinin Mesih’e iman ettiği veya müjdeyi duyduğu gün olabilir. İmanlının örnek yaşamı, iman etmemiş birini etkileyip onu tövbeye ve iman etmeye yöneltebilir.
2:13-14 İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma Kurumların yetkisinin sürmesi Tanrı’ya bağlıdır (bkz. Rom.13:1-2 ve ilgili notlar). Dünyasal yönetimlere itaat etmeyen kişi, yönetimleri düzenleyen Tanrı’ya itaat etmemiş olur (krş. Rom.13:2). Ancak yönetimlere itaat hiçbir zaman Tanrı Yasası’na aykırı ve karşı olmamalıdır (krş. Elç.4:19; Elç.5:29). krala Petrus bu mektubu yazdığında Roma’nın yönetiminde zalim imparator Neron vardı (İS 54-68; bkz. Giriş).
2:15 akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır İyi bir vatandaş olmak, imanlılara karşı yapılan haksız suçlamaların yersizliğini kanıtlar ve insanların İncil’in öğretisini takdir etmesini sağlar (krş. Tit.2:7-8).
2:16 İmanlı aklına eseni yapabilmesi için özgür kılınmamıştır. Tanrı’nın lütfu sayesinde kurtuluşa kavuşan imanlı, özgürlüğünü hem Tanrı’ya hem de başkalarına hizmet ederek kullanmaya borçludur (bkz. Rom.6:18-22; Gal.5:13; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784).
2:17 Herkese saygı gösterin Çünkü her birey Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmıştır.
2:18 hizmetkârlar Ev halkının imanlı hizmetkârları (bkz. Ef.6:5 ; Kol.3:22-4:1’e ait not ; Flm.16). Petrus’un konuya ilişkin öğretişi, bugünkü işçi işveren ilişkisi için de geçerli olabilir (bkz. Ef.6:5-8; Kol.3:22-25; 1Ti.6:1-2; Tit.2:9-10).
2:19-21 Bkz. 1Pe.2:13-14’e ait not ; 1Pe.4:19; Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830; krş. Yşa.52:13-53:12 ; Ef.6:7-8. Hem acı çekmiş Kul hem de Yüce Kurtarıcı olan İsa Mesih’in izinden giden imanlılar için doğruluk uğruna acı çekmek bir ayrıcalıktır (krş. Elç.5:41).
2:22 Kutsal Yazılar, İsa’nın günahsızlığını net bir şekilde açıklar (bkz. 1Pe.1:18-19; Yu.8:46; Elç.3:14; 2Ko.5:21; İbr.4:15; İbr.5:9’a ait not; İbr.7:26; 1Yu.3:5). hileli söz Krş. 1Pe.2:1; 1Pe.3:10.
2:23 Bkz. Mat.27:12-14, 33-44. davasını... Tanrı’ya bıraktı Krş. 1Pe.2:19-21’e ait not.
2:24 Mesih’in çarmıhta tüm günahlara kefaret olarak ölmesi sayesinde imanlılar yeni bir yaşama kavuşup kendilerini doğruluğun araçları olarak Tanrı’ya sunabilir (bkz. Rom.6:3-14 ve ilgili notlar). günahlarımızı... yüklendi Bkz. Yşa.53:12. Mesih, kusursuz kurban olarak dünyanın günahlarını üstlenerek öldü (bkz.1Pe.3:18 ve ilgili not; Yu.1:29; Rom.5:6; 2Ko.5:18-21; Gal.3:13-14; 1Yu.2:2 ve ilgili notlar). ş ifa buldunuz Ya bedensel iyileşmeden (krş. Yşa.53:4-5 ; Mat.8:16-17) ya da ruhsal iyileşmeden (kurtuluştan) söz edilmektedir.
2:25 canlarınızın Çobanı’na Yoldan sapıp çobanlarından (Mesih’ten) uzak yaşayan yitik koyunlar (günahkârlar) iken çobanlarına (Mesih’e) dönenlerden (iman edenlerden) söz edilmektedir (Yşa.53:6; bkz. 1Pe.5:4; Mez.23:1’e ait not; ayrıca bkz. Yu.10:1-30’a ait not ; İbr.13:20’ye ait not). Gözetmeni’ne Mesih’e (krş. 1Pe.5:1-4; Elç.20:28).
2:13-3:6 Petrus burada imanlıları tüm yasal yetkililere tâbi olmaya çağırır (ancak krş. Elç.4:19; Elç.5:29).Adil yönetimlerin yetkisinin kabul edilmesi, çoğunluğun yararı ve Tanrı’nın yeryüzündeki isteğinin gerçekleşmesi için gereklidir.

Videolar

1. Petrus Girişi

Mektubun İçeriği: Petrus mektubun amacını 5:12'de şöyle özetliyor: «Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.» İnanlıları, özellikle karşılaştıkları baskı ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta durmaya ve doğru olanı yapmaya özendiriyor. Baskı, mektup boyunca işlenen bir konudur1. Tanrı kutsal olduğu için, Petrus inanlıları da kutsal olmaya çağırıyor. İnanlılar bunu özel yaşamlarında2, yetkililere (2:13-17) ve efendilerine (2:18) bağımlılıkta, eşleriyle (3:1-7) ve birbirleriyle (4:8-11) olan ilişkilerinde göstermelidirler. Mektupta, inanlıların nasıl davranması gerektiğini anlatan yaklaşık 65 buyruk var. Yine de her şey Tanrı'nın lütuf çerçevesi içinde kalır. Petrus, Mesih'in sıkıntıları karşılamakta bize örnek olduğunu vurgular3. Tanrı'nın kendisi yeniden doğmamızı sağladı; bizi yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan bir mirasa kavuşturdu (1:3-4). Bizler «seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkıyız». Bizi «karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için» seçildik (2:9). Petrus, inanlıları şöyle yüreklendiriyor: «Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir» (5:10).

Ana Hatlar:

1:1-12 Kurtuluş ve umut
1:13-3:7 Kutsal olun
1:13-2:3 «Kutsal olun, çünkü ben kutsalım»
2:4-12 Diri taş, seçkin halk
2:13-20 Yönetici ve efendilere bağımlı olmak
2:21-25 Mesih'in özverisi
3:1-7 Karı koca ilişkileri
3:8-4:19 Doğruluk uğruna acı çekmek
3:8-17 Doğru olanı yapmak
3:18-22 Mesih'in özverisi
4:1-11 Tanrı için yaşamak
4:12-19 Mesih uğruna acı çekmek
5:1-7 Önderler ve gençler
5:8-19 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş