Nehemya 1

1
Nehemya'nın Duası
1Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları:
Pers Kralı Artahşasta'nın krallığının yirminci yılı, Kislev ayında Sus Kalesi'ndeydim. 2Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudiler'i ve Yeruşalim'in durumunu sordum. 3“Sürgünden kurtulup Yahuda İli'ne dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde” diye karşılık verdiler, “Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış.”
4Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısı'na dua ettim: 5“Ey Göklerin Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. 6Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi, ben ve atalarım günah işledik. 7Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık.
8 “Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedin ki, ‘Eğer bana ihanet ederseniz, sizi ulusların arasına dağıtacağım. 9 Ama bana döner, buyruklarımı özenle yerine getirirseniz, dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim.’
10“Onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardın. 11Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla.”
O günlerde kralın sakisiydim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 krallığının yirminci yılı, Kislev ayında İÖ Kasım-Aralık 445. Sus Bkz. Ezr.4:9’a ait not.
1:2 Kardeşlerimden Hanani Bkz. Neh.7:2. Muhtemelen, Hananya adının kısaltılmış biçimidir. Mısır’da Asvan Kenti yakınlarındaki Elefantin (Fil) Adası’nda keşfedilen Elefantin Yazmaları, Yeruş alim’deki Yahudiler’le ilgili işlerden sorumlu Hananya adında birinden söz eder. Bazı yorumcular, bu kişinin Nehemya’nın kardeşi olup Nehemya’nın valiliğinin birinci dönemiyle ikinci dönemi arasında yönetim başında olduğunu söyler. sağ kalan Yahudiler’i Bkz. 2Kr.19:30-31; Ezr.9:8; Yşa.1:9 ve Yşa.10:20-22’ ye ait notlar.
1:3 Yeruşalim surları yıkılmış Bir kentin surlarının olmayışı, halkın düşmanlara karşı savunmasız kalması demekti. Nebukadnessar İÖ 586 yılında Yeruşalim’e saldırdığında etrafındaki surları yıktı (2Kr.25:10). Kent surlarının yıkık halde olması, Yeruşalim’in tapınağın bulunduğu kent olmasından ötürü RAB’bin gücüne ve adına yaraşır bir durum değildi. Ancak birçok yorumcu Nehemya’nın üzüntüsünün Nebukadnessar’ın gerçekleştirdiği bu yıkımdan değil, Ezr.4:21-23’te anlatılan olay (bkz. ilgili notlar) yüzünden olduğunu savunur.
1:4 oturup Krş. Ezr.9:3; Eyü.2:13. ağladım Bkz. Neh.8:9; Ezr.3:13 ve ilgili not; Ezr.10:1; Est.8:3. yas tuttum Bkz. Ezr.10:6; Dan.10:2. Oruç tutup... dua ettim Bkz. Makale:Oruç, s.1030. İsrail halkı, sürgündeyken, Yeruşalim’in düşüşünü ve Gedalya’nın öldürülüşünü anmak için oruç tutmuştu (bkz. Est.4:16; Dan.9:3; Dan.10:3; Zek.Dan.1:2-7; Dan.8:19’ a ait not). Göklerin Tanrısı’na Bkz. Ezr.1:2’ye ait not.
1:5 Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla Bkz. Dan.9:4; Krş. Çık.20:6 ve ilgili not.
1:6 gece gündüz... ettiğim duaya Krş. Mez.42:3; Mez.88:1; Yer.9:1; Yer.14:17; Ağı.2:18; Luk.2:37; 1Se.3:10; 1Ti.5:5; 2Ti.1Ti.1:3. ben ve atalarım günah işledik Peygamberlik kitaplarında bir tek kişinin bile içten yakarışının RAB’bin yargısını değiştirebileceği ima edilir (bkz. örn. Yşa.59:15-16; Yer.5:1; Hez.22:30; krş. Yar.18:22-33). Ezra’nın, Daniel’in ve Nehemya’nın günah işlemiş ataları adına af dilemesi buna dayanıyor olmalıdır.
1:7 buyruklara, kurallara, ilkelere Bkz. Yar.26:5’e ait not. Musa’ya verdiğin buyruklara Ezra ve Nehemya kitaplarında, Tanrı’nın sözünün ve sözüne itaat etmenin sürgünden dönen İsrailliler’in kimliği için son derece önemli olduğu vurgulanır (bkz. Ezr.3:2; Ezr.6:18; Ezr.7:6; Neh.1:8; Neh.8:1,Neh.8:14; Neh.9:14; Neh.10:29; Neh.13:1).
1:8 anımsa Bkz. Neh.13:31’e ait not. Nehemya Kitabı’nda önemle vurgulanır (bkz. Neh.4:14; Neh.5:19; Neh.6:14; Neh.13:14,Neh.13:22,Neh.13:29,Neh.13:31). Bu sadece RAB’bin varlığının değil, tüm adları ile vaatlerinin hatırlanması ve bunlara güvenilmesi gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır. bana ihanet ederseniz, sizi... dağıtacağım Sürgün, halkın RAB ile aralarındaki antlaşmaya sadakatsizliklerinin sonucuydu (bkz. Yas.28:15-68).
1:9 sizleri toplayıp Bkz. Yas.30:1-5; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212; bkz. örn. Yşa.11:12; Yer.23:3; Yer.31:8-10; Hez.20:34,Hez.20:41; Hez.36:24; Mik.2:12. seçtiğim yere, bulunacağım yere Bkz. Yas.12:5 ve ilgili not; Mez.132:13.
1:10 kendi halkındır... onları kurtardın RAB tarafından seçilmiş ve kurtarılmış İsrail halkı, günah işlemesine rağmen, RAB’bin İbrahim’le yaptığı antlaşmadan ötürü hâlâ O’nun halkıdır (bkz. Yar.12:1-3; Say.23:19; Yas.4:34-37; Yas.7:6-8; Yas.9:29; Yas.10:15-16; Yas.14:2; Yas.26:18; Yas.32:4; Rom.3:3-4; Rom.11:29).
1:11 Beni bugün başarılı kıl Krş. Yar.24:12. sakisiydim Krala şarap sunan kişidir. Grek tarihçi Ksenofon (İÖ 430-354), sakinin görevlerinden birinin, kralın içeceği şarabı seçip tadarak zehirli olmadığını saptamak olduğunu belirtir (Cyropaedia, 1.3.9; bkz. Neh.2:1). Bu yüzden Nehemya, kralın mutlak güvenine sahip biri olmalıdır.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş