Sefanya 1

1
1 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi:
Felakete Karşı Uyarı
2“Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.
3İnsanları, hayvanları,
Gökteki kuşları,
Denizdeki balıkları,
Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.
Yok edeceğim insanı yeryüzünden.”
İşte böyle diyor RAB.
4-6“Elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baal'dan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.”
7Susun Egemen RAB'bin önünde,
Çünkü O'nun günü yaklaştı.
RAB bir kurban hazırladı,
Konuklarını çağırdı.
8“O kurban günü” diyor RAB,
“Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.
9İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri[a]
O gün cezalandıracağım.
10Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısı'ndan çığlıklar,
İkinci Mahalle'den feryatlar
Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.”
İşte böyle diyor RAB.
11“Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin.
Bütün tüccarlarınız yok olacak,
Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.
12O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını,
İçlerinden, ‘RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük’
Diyen o rahatına düşkün[b] aymazları cezalandıracağım.
13Servetleri yağmalanacak.
Viraneye dönecek evleri.
Yaptıkları evlerde oturamayacak,
Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.”
Rab'bin Büyük Günü
14RAB'bin büyük günü yaklaştı,
Yaklaştı ve çabucak geliyor.
Dinleyin, RAB'bin gününde
En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.
15 Öfke günü o gün!
Acı ve sıkıntı,
Yıkım ve felaket,
Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
16Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı
Savaş borularının çalındığı,
Savaş naralarının atıldığı gündür.
17RAB diyor ki, “İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki,
Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler.
Çünkü bana karşı günah işlediler.
Su[c] gibi akacak kanları,
Bedenleri yerde çürüyecek.”
18RAB'bin öfke gününde,
Altınları da gümüşleri de
Onları kurtaramayacak.
RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek.
RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 RAB... şöyle seslendi Bkz. Hoş.1:1’e ait not. Hizkiya oğlu Soyağacı dikkate alındığında, Sefanya’nın yirmili yaşlarının başı nda peygamberlik etmeye başladığını söylemek mümkündür. Peygamber Yeşaya da soylu bir aileden geliyordu ve saray çevresiyle içli dışlıydı, ancak Sefanya yönetici sınıfına ondan daha yakındı.
1:2-3 Sefanya, Tanrı’nın tufandan önceki sözlerini hatırlatan ifadeler kullanarak büyük bir yıkımın yaklaşmakta olduğunu bildiriyor (Yar.6:7); ancak bu kez yıkım suyla değil, “ateş”le gerçekleşecektir ( Yar.1:18; Yar.3:8).
1:4-6 Sefanya büyük olasılıkla bu peygamberlik sözlerini İÖ 621’den önce bildirmiştir ; çünkü burada kınanan uygulamalar (muhtemelen Sefanya’nın uyarıları sayesinde, krş. 2Ta.34:1-7) Yoşiya’nın reformlarıyla birlikte ortadan kalkmıştı (bkz. 2Kr.23:4-16 ve ilgili notlar). Baal’dan Bkz. Hak.2:13’e ait not. Damlardan Bkz. 2Kr.23:12; Yer.19:13 ve ilgili notlar. gök cisimlerine tapınanları Bkz. Yas.4:19; 2Kr.17:16 ve ilgili not; 2Kr.21:3; Yşa.47:13. Molek Ammonlular bu ilaha bazen çocuklarını da kurban ederlerdi. Molek’e tapınmak İsrailliler’e yasaklanmıştı (bkz. Lev.18:21 ve ilgili not; Lev.20:1-5). Buna rağmen, Kral Süleyman Zeytin Dağı’nda Molek için bir sunak dikmişti (1Kr.11:7). Kral Manaşşe de ayinleri Ben Hinnom Vadisi’nde yapıyordu (bkz. 2Ta.33:6; Yer.7:31 ve ilgili not; Yer.32:35). buradan Sefanya’nın yaşadığı tahmin edilen yer, Yeruşalim’den.
1:7 Susun Egemen RAB’bin önünde Bkz. Hab.2:20 ve ilgili not. O’nun günü Sefanya’nın ana konusu (bkz. Giriş). Bu, Yahuda’nın kurtuluş günü değil, putperestliğinden ötürü RAB’bin yargısına uğrayacağı gündür (krş. Yoe.1:15’e ait not). kurban Yahuda halkı. Konuklarını Putperest işgalcileri (özellikle Babil’i).
1:9 putperestleri İbranice’den birebir çevirisi: “eşiğe basmadan içeri girenleri” (bkz. 1Sa.5:4-5).
1:10 Balık Kapısı’ndan Kentin kuzey surundaki kapı (bkz. Neh.3:3’e ait not). Yeruşalim en çok kuzeyden gelen saldırılara karşı savunmasızdı. İkinci Mahalle’den Bkz. 2Kr.22:14.
1:12 kandille arayacağım Yeruşalim’in her yanını Babilliler insanları saklanmış oldukları evlerden, sokaklardan, hatta mezar ve çukurlardan bulup götürmüşlerdi. RAB bir şey yapmaz İfade, kibir göstergesidir (bkz. Mez.10:11’e ait not). rahatına düşkün İbranice’den birebir çevirisi: “tortusu dibe çökmüş şarap gibi”.
1:15 Zifiri... koyu karanlık Bkz. Amo.5:18-20.
1:17 Körler gibi Bkz. Yas.28:28-29. su İbranice’den birebir çevirisi: “toz”.
1:14-18 Bkz. Yoe.1:15’e ait not.
1:18 kıskançlık ateşi Bkz. Sef.1:2-3 ve ilgili not; Sef.3:8.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş