Levililer 20:1-5

20
Günahın Bedeli
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, ‘İsrailliler'den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek'e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak. 3Kim çocuğunu Molek'e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse, ona öfkeyle bakacağım. Onu halkımın arasından atacağım. 4Adam çocuğunu Molek'e sunar da, ülke halkı bunu görmezden gelir, onu öldürmezse, 5adama ve ailesine öfkeyle bakacağım. Hem onu, hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek'e tapanların hepsini halkımın arasından atacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
18:1-20:27 Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar, İsrailliler’i ahlâksızlık içinde yaşayan Kenanlılar’dan farklı bir yaşama hazırlıyordu.
20:1-27 18. bölümde söz edilen pek çok günah bu bölümde tekrarlanır; ancak bu sefer, genelde bu günahların sonucu olan ölüm cezasından da söz edilir. RAB, halkının başka ilahlara tapmasını hoş görmez, yalnız ve yalnız kendisine bağlı olmasını bekler (bkz. Çık.20:3,Çık.20:5 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Lev.18:1-20:27’ye ait not).
20:2-5 ilah Molek’e Bkz. Lev.18:21’e ait not.
20:3 halkımın arasından atacağım Bkz. Lev.7:20’ye ait not.
20:5 ihanet edip Bkz. Lev.20:6; Lev.17:7; ayrıca bkz. Çık.34:15’e ait not.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş