Levililer 16

16
Günahları Bağışlatma Günü
(Lev.23:26-32; Say.29:7-11)
1-2 RAB'bin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra RAB Musa'ya şöyle dedi: “Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki En Kutsal Yer'e ikide bir girmesin, Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'na[a] yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum. 3 Harun En Kutsal Yer'e ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir. 4Kutsal keten mintan, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. 5İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a iki teke, yakmalık sunu olarak bir koç verecek.
6“Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. 7Sonra iki tekeyi alıp RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne götürecek. 8İkisi üzerine kura çekecek. Biri RAB için, biri Azazel[b] için. 9Harun kurada RAB'be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. 10Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak RAB'be sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek.
11“Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. 12RAB'bin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. 13Orada, RAB'bin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak; buhurun dumanı Levha Sandığı'nın[c] üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin. 14Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde yedi kez bunu yineleyecek.
15 “Bundan sonra, halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Bağışlanma Kapağı'nın üzerine ve önüne serpecek. 16Böylece En Kutsal Yer'i İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. 17Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için En Kutsal Yer'e girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar Buluşma Çadırı'nda hiç kimse bulunmayacak. 18Harun RAB'bin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak, boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek. 19Kanı parmağıyla yedi kez sunağa serpecek. Böylece sunağı İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak.
20“Harun En Kutsal Yer'i, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak. 21İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. 22Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak.
23 “Sonra Harun Buluşma Çadırı'na girecek. En Kutsal Yer'e girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak. 24Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak, kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak. 25Günah sunusunun yağını sunakta yakacak.
26“Tekeyi Azazel'e gönderen adam giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek. 27 Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için En Kutsal Yer'e getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak. 28Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek.
29 “Aşağıdakiler sizin için sürekli bir yasa olacak: Yedinci ayın onuncu günü isteklerinizi denetleyeceksiniz. Gerek İsrailliler'den, gerekse aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse çalışmayacak. 30Çünkü o gün, Kâhin Harun sizi pak kılmak için günahlarınızı bağışlatacaktır. RAB'bin huzurunda bütün günahlarınızdan arınacaksınız. 31O gün Şabat'tır, sizin için dinlenme günüdür. İsteklerinizi denetleyeceksiniz. Bu sürekli bir yasadır. 32Babasının meshedip kendi yerine atadığı kâhin günahları bağışlatacak. Kutsal keten giysileri giyecek. 33En Kutsal Yer'i, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındıracak; kâhinlerin ve bütün topluluğun günahlarını bağışlatacak.
34“Bu sizin için sürekli bir yasadır: İsrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi.”
Ve Harun RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-34 Bkz. Lev.23:26-32; Lev.25:9; Say.29:7-11; İbr.9:7. Bu bölüm, Tevrat’ın (Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı) ortasında bulunan Levililer’in ortasındaki bölümdür. Yom Kippur olarak da bilinen Günahları Bağışlatma Günü, kâhinlerin ve halkın paklanması için en önemli gündür.
16:1-2 ölen Harun’un iki oğlunun Bkz. Lev.10:1-3. Bağışlanma Kapağı’na Bkz. Çık.25:17 ve ilgili not. İbranicesi “Kapporet” olan sözcük, Tanrı’nın öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağış lanıp Tanrı’yla barıştırıldığı özel yeri ifade eder. Antlaşma Sandığı’nın kapağı üzerine serpilen kan, İsrailliler’in günahı için kefaret sağlardı (Çık.16:15-17). Septuaginta’da geçen “Bağışlanma Kapağı” ifadesi, Rom.3:25’te (bkz. ilgili not) Mesih için kullanılan ve “günahları bağışlatan... kurban” olarak geçen ifadeyle aynıdır. Kefaret olayı, aynı zamanda Tanrı’nın tahtı olan, Antlaşma Levhaları’nın koyulduğu yerde gerçekleşiyor ve böylece halka bir kere daha kralları olan Tanrı’yla antlaşmaya dayalı ilişkilerini sürdürmeleri için kurbanın gerekli olduğu hatırlatılıyordu.
16:3 Bkz. Lev.16:6,Lev.16:11. En Kutsal Yer’de hizmete başlamadan önce Harun’un arınması gerekliydi (krş. İbr.5:1-3); ancak bu durum asıl Bâşkâhin Mesih için geçerli olmayacaktır (İbr.7:26-28).
16:5 günah sunusu olarak... iki teke Bkz. Lev.4:3,Lev.4:5’e ait notlar. Normal günah sunusu olan teke kesilir, kanı En Kutsal Yer’e serpilir, ardından ordugâh dışında yakılırdı (Lev.16:15,Lev.16:27). Halkın günahlarını taşıyan teke ise (Lev.16:21), günahların ve suçların uzaklaştırılmasının simgesi olarak canlı halde uzaklara salınırdı. yakmalık sunu olarak bir koç Halkın günahları için sunulurdu. Lev.16:3’te söz edilen sunu yalnız bâşkâhinin günahları içindi. Her iki koç da tören sonunda kurban edilirdi (Lev.16:24).
16:6-10 Lev.16:11-12’nin ana hatları.
16:8 Azazel Bu İbranice sözcük, ‘uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak’ anlamına gelir, ama burada ne anlamda kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Geleneksel yoruma göre, ‘günah keçisi’ anlamında kullanılmıştır.
16:11 kendisinin... günahlarını bağışlatacak Bkz. Lev.16:3’e ait not.
16:13 buhurun dumanı Duman, Tanrı’nın görkemini gören kâ-hinin ölmesini engellemek üzere (Lev.16:2) Antlaşma Sandığı’nı kaplıyordu. Levha Sandığı’nın Bkz. Çık.25:22’ye ait not.
16:14 Bkz. Rom.3:25. yedi kez Bkz. Lev.4:6’ya ait not.
16:16 Buluşma Çadırı Bu ayette ve 17, 20, 33. ayetlerde Kutsal Yer anlamında kullanılır.
16:20-22 Günahlı insanın yerine hayvanın ölmesiyle sağlanan kefaretin özeti. Halkın günahlarını itiraf etmesinin ardından günahlar, üzerine el koyulan kurbanlık hayvana simgesel biçimde aktarılırdı (bkz. Lev.1:4 ve Çık.29:10’a ait notlar; ayrıca bkz. Lev.1:4; Lev.3:8; Lev.4:4). 21. ayetin İbranicesi’nde “günah” için kullanılan üç sözcük, düşüncesizce yapılan hatalardan, önceden tasarlanmış günahlara kadar tüm eylemleri kapsar. Günah, Tanrı’yla insan arasındaki ilişkinin bozulmasına, insanın Tanrı’nın “suretini” doğru yansıtamamasına (krş. Yar.1:26-28), insanın aldanıp yozlaşmasına, günaha artan ölçüde köle olmasına ve antlaşmaya dayalı ilişkide Tanrı’yı tanıyamamasına yol açar (bkz. Makale: Günah, s.12). İsa Mesih kendini günahları ortadan kaldıran kurban olarak sunduğu için (bkz. Yşa.53:6; Yu.1:29; 2Ko.5:21; 1Pe.2:24; 1Pe.3:18) O’na iman edenlerin artık Günahları Bağışlatma Günü’nü tutmasına gerek yoktur.
16:24 Kutsal bir yerde Krş. Lev.6:26. yakmalık sunuları 3. ve 5. ayette söz edilen iki koç.
16:25 Bkz. Lev.4:8-10.
16:27 ordugâhın dışına Bkz. Lev.4:12’ye ait not.
16:29,31 denetleyeceksiniz Bu ifade ileriki yıllarda oruç tutmak anlamında kullanılmaya başlandı (Mez.35:13-14). Günahları Bağışlatma Günü, sonradan Yahudi takvimine geleneksel olarak başka oruç günleri eklenmesine karşın (bkz. Zek.Mez.7:5; Mez.8:19), EskiAntlaşma’da oruç tutma şartının belirtildiği tek gündür (bkz. Lev.23:27,Lev.23:29,Lev.23:32). İbranice’de “oruç” için başka bir sözcük kullanıldığından dolayı bazı yorumcular, burada yalnızca yeme içmeden değil, öbür zevklerden de uzak durulmasının söz konusu olabileceğine inanır (ayrıca bkz. Makale: Oruç, s.1030).
16:29 Yedinci ayın Yedinci ay, yani Tişri, Boru Çalma Günü’yle başlar (bkz. Lev.23:24’e ait not). Günahları Bağışlatma Günü, yedinci ayın 10. günüdür ve 15. günde Çardak Bayramı başlar (bkz. Lev.23:23-36).
16:30 bütün günahlarınızdan arınacaksınız İsrailliler Günahları Bağışlatma Günü’nde günahlarından sadece bir yıllığına arındırılıyordu; oysa İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı imanlılara sonsuza dek sürecek kutsallık ve arınma sağlamıştır (bkz. İbr.1:11-10:18).
16:31 Günahları Bağışlatma Günü’ne denk gelen Şabat günlerinin tutulmasına, herhangi bir Şabat gününden daha fazla özen gösterilirdi.
16:34 yılda bir kez Krş. Mesih’in kefareti, İbr.9:11-10:14.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş