Levililer 7

7
ç) Suç Sunusu
1“ ‘Çok kutsal olan suç sunusunun yasası şudur: 2Suç sunusu yakmalık sununun kesildiği yerde kesilecek ve kanı sunağın her yanına dökülecek. 3-4Hayvanın bütün yağı alınacak, kuyruk yağı, bağırsak ve işkembe yağları, böbrekleri, böbrek üstü yağları, karaciğerden böbreklere uzanan perde ayrılacak. 5Kâhin bunların hepsini sunak üzerinde, RAB için yakılan sunu olarak yakacak. Bu suç sunusudur. 6Kâhinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Sunu kutsal bir yerde yenecek, çünkü çok kutsaldır.
7“ ‘Suç ve günah sunuları için aynı yasa geçerlidir. Et, sunuyu sunarak günahı bağışlatan kâhinindir. 8Yakmalık sununun derisi de sunuyu sunan kâhinindir. 9Fırında, tavada ya da sacda pişirilen her tahıl sunusu onu sunan kâhinin olacak. 10Zeytinyağıyla yoğrulmuş ya da kuru tahıl sunuları da Harunoğulları'na aittir. Aralarında eşit olarak bölüşülecektir.’ ”
Esenlik Sunusu
11“ ‘RAB'be sunulacak esenlik kurbanının yasası şudur: 12Eğer adam sunusunu RAB'be şükretmek için sunuyorsa, sunusunun yanısıra zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan yağla yoğrulmuş mayasız pideler de sunacak. 13RAB'be şükretmek için, esenlik sunusunu mayalı ekmek pideleriyle birlikte sunacak. 14Her sunudan birini RAB'be bağış sunusu olarak sunacak ve o sunu esenlik sunusunun kanını sunağa döken kâhinin olacak. 15RAB'be şükretmek için sunulan esenlik kurbanının eti, sununun sunulduğu gün yenecek, sabaha bırakılmayacak.
16“ ‘Biri gönülden verilen bir sunu ya da dilediği adağı sunmak istiyorsa, kurbanın eti sununun sunulduğu gün yenecek, artakalırsa ertesi güne bırakılabilecek. 17Ancak üçüncü güne bırakılan kurban eti yakılacak. 18Esenlik kurbanının eti üçüncü gün yenirse sunu kabul edilmeyecek, geçerli sayılmayacak. Çünkü et kirlenmiş sayılır ve her yiyen suçunun cezasını çekecektir.
19“ ‘Kirli sayılan herhangi bir şeye dokunan et yenmemeli, yakılmalıdır. Öteki etlere gelince, temiz sayılan bir insan o etlerden yiyebilir. 20Ama biri kirli sayıldığı sürece RAB'be sunulan esenlik kurbanının etini yerse, halkın arasından atılacak. 21Ayrıca kirli sayılan herhangi bir şeye, insandan kaynaklanan bir kirliliğe, kirli bir hayvana ya da kirli ve iğrenç bir şeye dokunup da RAB'be sunulan esenlik kurbanının etinden yiyen biri halkın arasından atılacak.’ ”
Yağ ve Kan Yenmemeli
22RAB Musa'ya şöyle dedi: 23“İsrail halkına de ki, ‘İster sığır, ister koyun ya da keçi yağı olsun, hayvan yağı yemeyeceksiniz. 24Kendiliğinden ölen ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın yağı başka şeyler için kullanılabilir, ama hiçbir zaman yenmemeli. 25Kim yakılan ve RAB'be sunulan hayvanlardan birinin yağını yerse, halkımın arasından atılacak. 26 Nerede yaşarsanız yaşayın, hiçbir kuşun ya da hayvanın kanını yemeyeceksiniz. 27Kan yiyen herkes halkımın arasından atılacak.’ ”
Kâhinlerin Payı
28RAB Musa'ya şöyle dedi: 29“İsrail halkına de ki, ‘RAB'be esenlik kurbanı sunmak isteyen biri, esenlik kurbanının bir parçasını RAB'be sunmalı. 30RAB için yakılan sunusunu kendi eliyle getirmeli. Hayvanın yağını döşüyle birlikte getirecek ve döş RAB'bin huzurunda sallamalık bir sunu olarak sallanacak. 31Kâhin yağı sunağın üzerinde yakacak, ama döş Harun'la oğullarının olacak. 32Esenlik kurbanlarınızın sağ budunu bağış olarak kâhine vereceksiniz. 33Harunoğulları arasında esenlik sunusunun kanını ve yağını kim sunuyorsa, sağ but onun payı olacak. 34İsrail halkının sunduğu esenlik kurbanlarından sallamalık döşü ve bağış olarak sunulan budu aldım. İsrail halkının payı olarak bunları sonsuza dek Kâhin Harun'la oğullarına verdim.’ ”
35Harun'la oğulları kâhin atandıkları gün RAB için yakılan sunulardan paylarına bu düştü. 36RAB onları meshettiği gün İsrail halkına buyruk vermişti. Adağın bu parçaları gelecek kuşaklar boyunca onların payı olacaktı.
37Yakmalık, tahıl, suç, günah, atanma sunularının ve esenlik kurbanlarının yasası budur. 38RAB, bu buyruğu çölde, Sina Dağı'nda İsrail halkından kendisine sunu sunmalarını istediği gün Musa'ya vermişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-7:38 Bu bölümlerde başlıca beş sunuyla (yakmalık sunu, tahıl, esenlik, günah ve suç sunularıyla) ilgili düzenlemeler bulunur. İsrailliler’in sunuları, tapınak, kâhinliğe dayalı olan tapınma düzeni, RAB’le aralarındaki (RAB’bin kendileriyle yaptığı antlaşmalara dayanan) ilişkiyi koruyup sürdürmek amacını taşıyordu. Sunular, bireylerin veya toplu halde halkın günahlardan arınmasını, RAB’be adanmayı ve kutsanmayı sağlıyordu; kutlama, şükran ve tapınma amacıyla da sunulurdu. RAB’bin sunularla ilgili buyurduğu bu düzen, Mesih’in kurban olarak öleceğine de işaret ediyordu. Bireylerin günahları İsrail halkını bir toplum olarak etkilediği için sunulan sunuların işlevlerinden biri toplumsal arınma sağlamaktı. Günah işleyen bir İsrailli’nin topluma bir daha katılabilmesi ve Tanrı’nın kutsamasını elde edebilmesi için arındırma sağlayan sunular sunması gerekirdi. Sunuların işlevlerinden biri tapınmaydı. Tanrı’ya yaklaşmak isteyen imanlı Tanrı’nın buyurduğu şekilde yaklaşmalıdır. İsrail halkının ordugâhının yapısı, Buluşma Çadırı’nın mimarisi imanlının Tanrı’ya yaklaşmasının ancak ve ancak kâhinlerin sunduğu sunularla sağlandığını gösteriyordu. Ancak imanla sunulan sunular etkindi. İsrail halkı, RAB’bin sağladığı günah ve suç sunularıyla günah yüzünden bozulan ilişkisinin onarılacağına, ayrıca yakmalık, tahıl ve esenlik sunularıyla Tanrı’ya tapınabileceğine güvenmeliydi. Bu yolla saygısını da göstermiş olurdu. EskiAntlaşma’daki sunu, kurban ve kâhin sistemi öteki uluslarınkinden nispeten daha basit olsa da çok ayrıntılı bir şekilde hem halka hem de kâhinlere açıklanması, kâhinlerin görevini suiistimal etmesini engelleyecekti. İsrail halkının kurban kanıyla ilgili uygulamaları ve anlayışı öteki uluslardan farklıydı. Bazı yorumcular kanın Buluşma Çadırı’nın ne kadar içine götürüldüğünün, günahın ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini savunur. Örneğin, kâhinin kendisinin veya topyekun halkın işlediği günahlar söz konusu olduğunda kurban kanı Kutsal Yer’in önündeki sunağa kadar götürülürdü ; çünkü halkı temsil eden kâhinin günlük hizmetini yerine getirdiği yer Kutsal Yer’di ve söz konusu durumda Kutsal Yer’e kadar olan bölgenin arındırılması gerekirdi. Önderin veya halktan birinin günah işlemesi durumunda kan sadece ilk sunağın üzerine serpilirdi.
6:8-7:36 Bu ayetlerde, kâhinlere veya (esenlik sunusu ise) sunu getirene verilecek paylarla ilgili düzen anlatılır.
7:1 kutsal Bkz. Çık.3:5’e ait not.
7:2 Suç sunusu Bkz. Lev.5:14-6:7 ve ilgili notlar. Buluşma Çadırı’nın önündeki yakmalık sunu sunağının kuzeyinde kesilmeliydi (bkz. Lev.1:11).
7:7-10 Bkz. Say.18:8-20; 1Ko.9:13 ve ilgili notlar.
7:11-36 Bu ayetler, (1) üç tür esenlik sunusu (şükran, Lev.7:12-15; adak, Lev.7:16; gönülden, Lev.7:16), (2) yağ ve kan yeme yasağı (Lev.7:22-27) ve (3) kâhinlerin payıyla (Lev.7:28-36) ilgili düzenlemelerle 3. bölüme ek bilgiler sağlamaktadır.
7:12-15 Şükran sunuları hastalıktan, sıkıntıdan veya ölümden kurtuluşun ya da alınan bir bereketin ardından minnettarlık göstergesi olarak sunulurdu.
7:13 mayalı Burada söz edilen sunu sunakta yakılmadığı için, Lev.2:11 veya Çık.23:18’de belirtilen yasağa aykırı değildir.
7:15-18 Bkz. Lev.19:5-8. Etin tamamı çabucak yenmeliydi. Bozulmuş et, mükemmelliğini kaybettiği için murdar sayılırdı (Lev.7:18). Aynı durum Fısıh kuzusu için de geçerliydi (Çık.12:10).
7:16 Bkz. Lev.22:18-23.Adak, Tanrı’dan beklenen bir kurtarış veya bereket karşılığında Tanrı’ya armağan sunmak üzere verilen ciddi bir sözdü (bkz. Mez.7:17’ye ait not).
7:19 Kirli sayılan Bkz. Lev.4:12’ye ait not.
7:20 halkın arasından atılacak Bkz. Yar.17:14; krş. Lev.7:21,Lev.7:25,Lev.7:27; Lev.17:4,Lev.17:9-10,Lev.17:14; Lev.18:29; Lev.19:8; Lev.20:3,Lev.20:5-6,Lev.20:17-18; Lev.23:29. Bu bazen idam ederek (örn. Lev.20:2-3; Çık.31:14), bazen de topluluktan sürgün etme yoluyla gerçekleştirilirdi.
7:21 iğrenç Bkz. Lev.7:20’ye ait not; ayrıca bkz. Lev.18:29; Lev.20:13.
7:22-27 Bkz. Lev.17:11’e ait not.
7:23 Yağ yeme yasağı, en az kan yasağı kadar sertti, ancak farklı bir nedene dayanıyordu. Kurbanın en değerli ve lezzetli parçası olan yağ, RAB’be ait olduğu için sunak üzerinde yakılmalıydı (Lev.3:16).Av hayvanlarının yağlarını yeme konusunda açık bir yasak bulunmamakla birlikte büyük olasılıkla bunlar da yasağa dâhildi (bkz. Lev.3:17).
7:26 Bkz. Lev.17:11’e ait not; ayrıca bkz. Lev.3:17; Lev.19:26; Yar.9:4-6; Yas.12:15,Yas.12:25; Yas.15:23.
7:30-32 döş... sağ budunu Döş ve sağ but, ilk önce RAB’be sunulur. Böylece bunların O’na ait olduğu ve O’nun tarafından sağlandığı teyit edilir (Lev.7:34; bkz. Lev.8:25-29; Lev.9:21; Lev.10:14-15; Çık.29:26-27; Say.6:20; Say.18:11,Say.18:18).
7:37-38 1-7. bölümlerin özeti.
7:37 atanma sunularının Bkz. Lev.8:14-36; Çık.29:1-35.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş