3. Yuhanna 1

1
1 Ben ihtiyardan, gerçekten sevdiğim sevgili Gayus'a selam!
2Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. 3Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim. 4Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!
Övgüler, Öğütler
5Sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde, kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir bağlılıkla yapıyorsun. 6Onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin. 7Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan, Mesih'in adı uğruna yola çıktılar. 8Bu nedenle, gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz.
9Kiliseye bazı şeyler yazdım, ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrefis bizi kabul etmiyor. 10Bunun için, eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor, kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor.
11Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır. Kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir. 12Herkesle birlikte gerçeğin kendisi, Dimitrios'un değerli biri olduğuna tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsun.
13Sana yazacak çok şeyim var, ama mürekkeple, kalemle yazmak istemiyorum. 14Yakında seni görmek umudundayım, o zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal! Arkadaşlar sana selam ederler. Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyle.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ihtiyardan Bkz. 2Yu.1’e ait not. gerçekten Bkz. Yu.1:14’e ait not. sevgili Yuhanna’nın özellikle sevdiği bir hitap şekli (bkz. 1Yu.2:7).
1:3-4 gerçeğin izinden yürüdüğüne Bkz. 2Yu.4. “Gerçek” sözcüğü burada, Mesih ile ilişki veya Müjde’ye bağlılık anlamındadır.
1:4 çocuklarımın Yuhanna aracılığıyla iman edenler veya onun ruhsal rehberliğindeki imanlılar (bkz. 1Yu.2:1 ve ilgili not).
1:5 kardeşler için yaptığın İlk dönemdeki kiliseler, müjdecilere para desteğinde bulunur ve onları evlerinde konuk ederlerdi (bkz. 2. Yuhanna: Giriş ; 2Yu.10’a ait not).
1:7 Mesih’in adı uğruna Bkz. Elç.4:12.
1:8 desteklemeliyiz Bkz. 5. ayet; 1Pe.4:9. Destek sağlamak, muhtemelen Tanrı’nın Müjdesi’ni duyurmaya katılım anlamındadır (bkz. Flp.1:3-9; Flp.4:10-19).
1:9 Kiliseye Bazıları bu topluluğun 2Yu.1’deki “Tanrı’nın seçtiği... hanımefendi” ile aynı topluluk olduğunu öne sürer. yazdım Elçinin gün ışığına çıkarılmamış bir başka mektubundan söz ediliyor olabilir. Diotrefis Kilisede zorbaca bir yönetim uygulamış olan bir önder. İnsanları topluluktan uzaklaştırabilmesi (10. ayet), önemli ölçüde nüfuzlu biri olduğunun göstergesi olabilir (bkz. Giriş).
1:10 haksız suçlamalarla Bkz. Özd.18:8 ve ilgili not.
1:11 İyilik yapan kişi Sadece arada sırada yapılan iyilikler değil, iyiliği bir alışkanlık haline getirmek söz konusudur (krş. Rom.12:21). Tanrı’yı görmemiştir Bkz. 1Yu.3:6.
1:12 gerçeğin kendisi Muhtemelen Kurtuluş Müjdesi’nden (İncil’den) söz edilmektedir. Dimitrios’un değerli biri olduğuna Diotrefis’in aksine (bkz. 9-10. ayetler ve ilgili notlar; 1. ayete ait not). Dimitrios büyük olasılıkla bu mektubu taşıyan kişidir.
1:13-14 Bkz. 2Yu.12-13 ve ilgili notlar.
1:14 Esen kal ! Dua veya dilek değil, bir kutsama ifadesidir (bkz. Rom.1:7’ye ait not).

Videolar

3. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna'nın seslendiği kişi Gayus'tur. Onu çocuklarından biri olarak nitelerken, büyük olasılıkla kendisinin aracılığıyla iman ettiğini anlatmak istiyor. Yuhanna çok geçmeden Gayus'u ziyaret etmek umudundadır.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, Gayus'u gerçeğe bağlılığından (3-4) ve Müjde'yi yayanlara gösterdiği konukseverlikten (5-6) ötürü över. Buna karşılık, gezici müjdecileri kabul etmeyip topluluğu etkisi altına almak isteyen Diotrefis'i kınar (9-10). Yuhanna'nın Gayus'a salık verdiği Dimitrios, aynı zamanda mektubu da getiren kişi olabilir (12).

Ana Hatlar:

1-4 Giriş
5-8 Gezici müjdecilere hizmet
9-12 Diotrefis ve Dimitrios
13-14 Veda ve selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş