Zekeriya 1

1
Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor
1 Darius'un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi:
2“RAB atalarınıza çok öfkelendi. 3Bu nedenle halka de ki, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor: ‘Her Şeye Egemen RAB, bana dönün’ diyor; ‘Ben de size dönerim diyor Her Şeye Egemen RAB. 4Atalarınız gibi davranmayın! Önceki peygamberler, Her Şeye Egemen RAB kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor, diyerek onları uyardılar. Ne var ki, onlar dinlemediler, bana aldırış etmediler. Böyle diyor RAB. 5Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar? 6Peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı?’
“Onlar da dönüp, ‘Her Şeye Egemen RAB yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı’ dediler.”
Birinci Görüm: Atlı
7Darius'un krallığının ikinci yılında, on birinci ay olan Şevat ayının yirmi dördüncü günü RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi. 8 Gece vadideki mersin ağaçlarının arasında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı. 9“Efendim, bunlar ne?” diye sordum.
Benimle konuşan melek, “Bunların ne olduğunu sana göstereceğim” diye yanıtladı.
10Mersin ağaçları arasında duran adam da, “Bunlar dünyayı dolaşmak için RAB'bin gönderdikleridir” diye açıkladı.
11Mersin ağaçları arasında duran RAB'bin meleğine, “Dünyayı dolaştık” dediler, “İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde!”
12Bunun üzerine RAB'bin meleği, “Ey Her Şeye Egemen RAB, yetmiş yıldır öfkelendiğin Yeruşalim'den ve Yahuda kentlerinden sevecenliğini ne zamana dek esirgeyeceksin?” dedi. 13RAB benimle konuşan meleği tatlı, avutucu sözlerle yanıtladı.
14Bunun üzerine benimle konuşan melek, “Şunu duyur!” dedi, “Her Şeye Egemen RAB, ‘Yeruşalim ve Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum’ diyor, 15‘Tasasız uluslara ise çok öfkeliyim; çünkü ben biraz öfkelenmiştim, onlarsa kötülüğe kötülük kattılar.’
16“Onun için RAB, ‘Yeruşalim'e sevecenlikle döneceğim’ diyor, ‘Tapınağım orada yeniden kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipi çekilecek!’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
17“Şunu da duyur: Her Şeye Egemen RAB, ‘Kentlerim yine bollukla dolup taşacak’ diyor, ‘Ben RAB, Siyon'u yine avutacağım, Yeruşalim'i yine seçeceğim.’ ”
İkinci Görüm: Dört Boynuzla Dört Usta
18Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, dört boynuz vardı. 19Benimle konuşan meleğe, “Bunlar ne?” diye sordum.
Melek, “Bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olan boynuzlardır” diye karşılık verdi.
20Sonra RAB bana dört usta gösterdi. 21“Bunlar ne yapmaya geliyor?” diye sordum.
Melek, “Şu boynuzlar Yahuda halkını öyle dağıttı ki, kimse başını kaldıramadı” dedi, “Bu ustalar da Yahuda halkını dağıtmak için boynuz kaldıran ulusları yıldırıp boynuzlarını yere çalmaya geldiler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ikinci yılının sekizinci ayında İÖ 520, miladi takvime göre ekim ortası ile kasım ortasını kapsayan ay. Hagay, peygamberlik görevine Zekeriya’dan yaklaşık iki ay önce başlamıştı (bkz. Hag.1:1 ve ilgili not). RAB... seslendi Bkz. Zek.1:7; Zek.9:1; Zek.12:1; ayrıca bkz. Zek.4:8; Hez.32:25; Hoş.1:1 ve ilgili not. İddo Bkz. Zek.1:7; Ezr.5:1; Ezr.6:14; Neh.12:4,Neh.12:16. Peygamber Bkz. Çık.7:1-2’ye ait not.
1:2 İsrailoğulları RAB’bin kendileriyle yaptığı antlaşmayı bozmuşlardı. Antlaşmayı bozmalarının sonucu olarak İÖ 586’ da Yeruşalim ve tapınak yıkıldı, ardından halk Babil’e sürgün edildi (2Ta.36:15-21).
1:3 Krş. Zek.7:13; Zek.8:3; Mal.3:7. Eğer Yahuda halkı gittiği yanlış yoldan dönerse (Mal.1:4), Tanrı onları kutsayacaktır (bkz. Zek.1:16; ayrıca bkz. Yer.18:7-10 ve ilgili not).
1:4 Önceki peygamberler Sürgünden önceki peygamberlerin tümü (bkz. “Bana dönün”, Yşa.45:22; Yer.18:11; ayrıca bkz. Zek.7:7,Zek.7:12; Yer.25:4-5; Yer.35:15). Yeşu, Samuel, Krallar ve Tarihler kitaplarında adı geçen peygamberler İlk Peygamberlikler olarak tanımlanır (bkz. Yeşu: Giriş).
1:5-6 Kalıcı olan, peygamberler değil, Tanrı’nın onlar aracılığıyla ilettiği sözlerdir.
1:6 Peygamber kullarıma Bkz. 2Kr.9:7; 2Kr.17:13,2Kr.17:23; 2Kr.21:10; 2Kr.24:2; Ezr.9:11; Yer.7:25 ve ilgili not; Yer.25:4; Hez.38:17; Dan.9:6,Dan.9:10; Amo.3:7. sözler... atalarınıza ulaşmadı mı? Krş. Yşa.40:6-8; Yşa.55:10-11; bkz. Yas.28:2,Yas.28:15,Yas.28:45. Onlar... dediler İş lenen günahın ciddiyetini fark etmek, tövbenin bir parçasıdır (krş. Ezr.9:1-10:17; Dan.9:3-19).
1:7 Şevat ayının yirmi dördüncü günü İÖ 15 Şubat 519.
1:8 Gece Zekeriya, sekiz görümün hepsini (Zek.1:7-6:8) bir gecede gördü. ata binmiş bir adam 11. ayette RAB’bin meleği olarak tanımlanır. Zek.1:9,Zek.1:13-14,Zek.1:19; Zek.2:3; Zek.4:1,Zek.4:4-5; Zek.5:5,Zek.5:10 ve Zek.6:4-5’te geçen melekle aynı değildir. gördüm Rüya değil, görüm söz konusudur (bkz. Zek.4:1; ayrıca bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1; Ova.1; Elç.10:10 ve ilgili notlar). Görümler verildiğinde Zekeriya uyanıktı (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653).
1:11 RAB’bin meleğine Bkz. Zek.3:1; ayrıca bkz. Yar.16:7’ye ait not. bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde Özellikle o dönemde hâ-kimiyeti geniş alana yayılmış Pers İmparatorluğu’dan söz ediliyor.
1:12 sevecenliğini Krş. Zek.1:16. Yahuda’da yaşayan halk, hâlâ yabancı ulusların yönetimi altında sıkıntı çekiyordu. yetmiş yıldır Bkz. Zek.7:5; Ezr.1:1; Yer.25:11-12 ve ilgili notlar.
1:13 avutucu sözlerle Sürgünün sona ereceğiyle ilgili sözlerdir (Zek.1:14-17; bkz. Yşa.40:1).
1:14 kıskançlık Bkz. Zek.8:2; Çık.20:5’e ait not; Çık.34:14. “Kıskançlık” sözcüğü, halkına duyduğu ebedi sevgi nedeniyle RAB’bin halkıyla arasındaki ilişkiyi bozan ve halkına zarar veren hiçbir şeye tahammül edemeyeceğini ifade eder (krş. Yak.4:4); RAB, Yahuda halkına yapılan haksızlıkların öcünü alacaktır (Yak.1:15; bkz. Yas.32:35,Yas.32:41; Yer.50:15; Yer.51:6,Yer.51:11; Nah.1:5’e ait not).
1:15 Tasasız uluslara Bu uluslar kendilerini güvende gördükleri için küstah ve vurdumduymazdı (bkz. Hag.2:6-7 ve ilgili notlar). kötülüğe kötülük kattılar İsrailliler’e öfkeli olan Tanrı, onları cezalandırmak için Asurlular’ın (bkz. Yşa.10:5 ve ilgili not) ve Babilliler’in (bkz. Yşa.47:6; Yer.25:9 ve ilgili not) güçlenmesine izin vermişti. Ancak Tanrı’nın halkı için tasarladıklarını bilmeyen bu uluslar, kendi güçlerine güvenerek tüm İsrail ulusunu yok etmeye çalışmışlardı.
1:16 döneceğim Bkz. Zek.1:3’e ait not. Tapınağım orada yeniden kurulacak Bkz. Ezr.6:14-16; Hag.1:8; krş. Hez.40-48. bölümler. ölçü ipi Yapıların düzgün inşa edilmesi için kullanılan bir araçtır. Yeruşalim’in ve tapınağın yeniden inşa edileceğine işaret eder (bkz. Yer.31:38-40; Yer.31:39’a ait not).
1:7-17 Tanrı’nın antlaşma yaptığı halk sıkıntı içindeyken, onlara karşı zalimce davranan uluslar esenlik içindeydi; ancak halkı için kıskançlık (bkz. Çık.20:5’e ait not) duyan Tanrı onları, Yeruşalim’i ve tapınağı eski haline kavuşturacaktır (krş. Zek.6:1-8).
1:17 avutacağım Bkz. Zek.1:13 ve ilgili not. Yeruşalim’i yine seçeceğim Bkz. Zek.2:12; Zek.3:2; Yas.4:37 ve ilgili not; ayrıca bkz. 2Sa.5:6 ve ilgili not. Seçim, Tanrı’nın İsrail halkına olan lütfunun bir teminatıdır.
1:18 boynuz Genellikle ülkenin, dolayısıyla kralının gücünü simgeler (Dan.7:7-8; Dan.8:20-21; Va.17:12).
1:20 Bkz. Zek.1:18-21’e ait not. dört usta Muhtemelen Mısır, Babil, Pers ve Grek uygarlıkları. Yahuda’nın düşmanlarının tümü eninde sonunda bozguna uğratılacaktır (Zek.1:21; krş. Yşa.24-27. bölümler; Va.19:11-21). usta İsrail halkına zulmeden ulusları (örn.Asurlular’ı, Babilliler’i) ortadan kaldırmak için Tanrı’nın yönlendirdiği insanlar veya uluslardır (örn. Kral Koreş ve Büyük İskender, bkz. Zek.9:1’e ait not). İsrail halkı artık tehdit altında olmayacağı için tapınağın onarımıyla ilgilenebilecektir (bkz. 1Kr.22:11).
1:18-21 Bu görümde Zekeriya, dört boynuz ve dört ustanın ne olduğunu ve ne yaptığını dikkate alır. Bazı yorumculara göre bu görüm, geçmişte İsrail halkını darmadağın eden uluslar veya krallarla ilgilidir; buna göre “dört boynuz”, Mısır, Asur, Babil ve Pers imparatorluklarıdır; “dört usta” ise Mısır, Babil, Pers ve Grek imparatorluklarıdır. Bazı yorumcular ise, Daniel 2. ve 7. bölümlerdeki görümlere dayanarak, bu görümün daha sonraki yüzyıllarda İsrail halkını boyunduruğu altına alan uluslar ve krallarla ilgili olduğunu düşünür; buna göre “dört boynuz”, Babil, MedPers, Yunan ve Roma (Mesih Karşıtı’nın ittifakı dâhil) uygarlıkları, “dört usta” ise Med-Pers, Yunan, Roma uygarlığı ve Mesih’in egemenliğidir. Her iki durumda da beklenen sonuç aynıdır: Ulusların baskısı altında olup cesareti kırılmış ve böylece uluslara tanıklık görevini (bu görevin bir parçası tapınağı yeniden yapmaktı) yerine getiremeyen İsrail, cesaretini toplayarak tapınağı yeniden inşa edecektir. Çünkü ‘İsrail’e karşı boynuzlarını kaldıran’uluslar Tanrı tarafından alaşağı edilecektir.
1:21 yıldırıp Krş. “esenlik ve güvenlik içinde”, Zek.1:11; “tasasız”, Zek.1:15 ve ilgili not.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş