Zekeriya 8

8
Rab Yeruşalim'i Kutsayacağına Söz Veriyor
1Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi: 2Her Şeye Egemen RAB, “Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum” diyor, “Evet, onu şiddetle kıskanıyorum. 3Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e Sadık Kent, Her Şeye Egemen RAB'bin dağına Kutsal Dağ denecek.
4-5“İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla yaşlı erkeklerle kadınlar yine Yeruşalim meydanlarında oturacaklar. Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
6Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da, benim gözümde de böyle mi olmalı?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
7-8“Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
9“Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nın kurulması için temel atıldığında orada bulunan peygamberlerin bu günlerde söylediği sözleri duyan sizler yüreklenin!” diyor Her Şeye Egemen RAB, 10“O günlerden önce insan ya da hayvan için ücret yoktu. Düşman yüzünden hiç kimse güvenlik içinde gidip gelemiyordu. Çünkü herkesi birbirine düşürmüştüm. 11Ama şimdi sürgünden dönen bu halka geçmiş günlerde davrandığım gibi davranmayacağım.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB, 12“Ekilen tohum verimli olacak; asma üzüm, toprak ürün, gökler çiy verecek. Bunların tümünü sürgünden dönen bu halka mülk olarak vereceğim. 13Sizi kurtaracağım, ey Yahuda ve İsrail halkı. Siz uluslar arasında nasıl lanet konusu olduysanız, şimdi de bereket kaynağı olacaksınız. Korkmayın, yürekli olun!”
14Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Atalarınız beni öfkelendirdiğinde başınıza felaket getirmeyi tasarladım ve vazgeçmedim” diyor Her Şeye Egemen RAB, 15“Şimdi de Yeruşalim ve Yahuda halkına yine iyilik yapmayı tasarladım. Korkmayın! 16 Yapmanız gerekenler şunlardır: Birbirinize gerçeği söyleyin, kent kapılarınızda[a] esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın, 17yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim.” Böyle diyor RAB.
18Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi: 19Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Dördüncü, beşinci, yedinci ve onuncu ayların oruçları Yahuda halkı için sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin.”
20Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Daha birçok halk, birçok kentte yaşayanlar gelecek. 21Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, ‘RAB'be yalvarmak, Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek için hemen yola çıkalım. Ben de gideceğim’ diyecekler. 22Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek, O'na yalvarmak için çok sayıda halkla birçok ulus Yeruşalim'e gelecek.”
23Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi'nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1,18 Bkz. Zek.1:1’e ait not.
8:2 kıskançlık Bkz. Zek.1:14 ve ilgili not.
8:3 dönecek Bkz. Zek.1:3 ve ilgili not; Zek.1:16. oturacağım Bkz. Zek.2:10’a ait not. Sadık Kent Krş. Zek.8:16; bkz. Yşa.1:26 ve ilgili not. Kutsal Dağ Krş. Zek.14:20-21.
8:4-5 İsa Mesih’in ikinci gelişiyle başlayacak egemenliğin gönencinden ve barış ortamından söz ediliyor (bkz. Yşa.11:6-9 ve ilgili not; Yşa.65:20-25).
8:6,11-12 sürgünden dönen Bkz. Yşa.1:9; Yşa.10:20-22’ye ait notlar.
8:6 benim gözümde de böyle mi olmalı? Bkz. Yer.32:27 ve ilgili not.
8:7-8 Halkımı... kurtarıp Bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212 ; krş. Yşa.11:11-12; Yşa.43:5-7; Yer.30:7-11; Yer.31:7-8). Peygamberlerin öngördüğü sürgünler, İsrailliler’in Asur’daki, Babil’deki, Roma’daki ve günümüzde dünyayı kapsayan sürgünüdür. doğudaki, batıdaki ülkelerden ‘Dünyanın her yerinden’ anlamında (krş. Mez.113:3; Mal.1:11). halkım olacaklar; ben de onların... Tanrısı olacağım Tanrı ile halkı İsrail arasındaki antlaşmanın, özellikle de ilişkinin yenilenmesi söz konusudur (bkz. Çık.19:4-6; Lev.26:12; Yas.29:12-19; Yer.31:33; Hez.37:27).
8:9 peygamberlerin Hagay (Zek.1:1) ve Zekeriya (Zek.1:1; bkz. Ezr.5:1-2). yüreklenin Bkz. Zek.8:13.
8:10 O günlerden önce Tapınağın temeli atılmadan önce (bkz. Zek.8:9). ücret yoktu Bkz. Hag.1:6-11; Hag.2:15-19.
8:12 Krş. Hag.1:10-11. Verimlilik ve bolluk, Tanrı’nın halkı ile yaptığı antlaşmada, itaatin karşılığında vaat edilen kutsamanın bir parçasıdır (Lev.26:3-10; Yas.28:11-12).
8:13 Yahuda ve İsrail halkı Bu iki halk birleşip bir kere daha tek bir ulus olacak ve kutsanacaktır (krş. Yer.31:1-31; Hez.37:15-28). uluslar arasında nasıl lanet konusu Bkz. Yas.28:15-68, özellikle 37. ayet; Yer.24:9; Yer.25:18). bereket Bkz. Zek.8:20-23; krş. Yar.12:2.
8:14 Atalarınız beni öfkelendirdi Bkz. Zek.1:2’ye ait not.
8:15 iyilik yapmayı Bkz. Zek.8:12-13.
8:16 kent kapılarınızda Bkz. Yar.19:1 ve ilgili not.
8:16-17 Bkz. Zek.7:9-10.
8:17 yalan yere ant içmekten Bkz. Zek.5:3’e ait not. bütün bunlardan nefret ederim Bkz. Özd.6:16-19.
8:19 Bkz. Zek.7:2-6. Dördüncü Yeruşalim surlarının Nebukadnessar tarafından aşılmasını yasla anma orucu (2Kr.25:3-4; Yer.39:2). beşinci Tapınağın ve öbür önemli binaların ateşe verilmesini anmak üzere tutulan oruç (2Kr.25:8-10). yedinci Gedalya’nın öldürülmesinin yıldönümünü anmak üzere tutulan oruç (2Kr.25:22-25; Yer.41:1-3). onuncu Nebukadnessar’ın Yeruşalim’i kuşatmaya başlamasını yasla anmak üzere tutulan oruç (2Kr.25:1; Yer.39:1; Yer.52:4; Hez.24:1-2). mutlu bayramlar Krş. Yşa.65:18-19; Yer.31:10-14.
8:22 çok sayıda Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı antlaşmada öteki ulusların kutsanmasıyla ilgili olarak verdiği vaadin gerçekleşmesi (bkz. Yar.12:3; Gal.3:8,Gal.3:26-29; ayrıca bkz. Yşa.55:5; Yşa.56:6-7; Mar.11:17 ve ilgili not).
8:1-23 Bu ayetlerde, “Her Şeye Egemen RAB diyor ki” sözleriyle başlayan on kutsama vaadi bulunur (Zek.8:2,Zek.8:3,Zek.8:4,Zek.8:6,Zek.8:7,Zek.8:9,Zek.8:14,Zek.8:19,Zek.8:20,Zek.8:23).
8:20-23 Bkz. öteki uluslardan olanların RAB’bi aramasıyla ilgili benzer önbildiriler, Zek.2:11 ve ilgili not; Mik.4:1-5.
8:23 Yahudi’nin Terim Eski Antlaşma’da çoğunlukla sürgün sonrası Yahuda halkını tanımlar. Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk Tanrı’nın halkının kutsallığına bütün öbür halklar tanık olacak, Tanrı’ya yönelecektir (bkz. Yar.21:22; Yar.26:28; Yar.30:27; krş. Çık.19:4-6 ve ilgili notlar; 1Pe.3:15).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş