Hezekiel 37:15-28

Yahuda ile İsrail Birleşiyor
15RAB bana şöyle seslendi: 16“İnsanoğlu, bir değnek al, üzerine ‘Yahuda ve dostları İsrailliler için’ diye yaz. Sonra başka bir değnek al, üzerine ‘Yusuf'la dostları İsrailliler için Efrayim'in değneği’ diye yaz. 17İki değneği yan yana getirerek birleştir. Öyle ki, elinde bir değnek gibi olsun.
18“Halkından biri, ‘Bu yaptığının anlamı ne? Bize açıklamaz mısın?’ diye sorarsa, 19şöyle yanıtlayacaksın: ‘Egemen RAB şöyle diyor: Efrayim'in elindeki değneği –Yusuf'la dostları İsrail oymaklarının değneğini– alıp Yahuda değneğiyle birleştireceğim. İkisinden bir değnek yapıp elimde tutacağım.’ 20Üzerine yazdığın değnekleri görebilecekleri şekilde elinde tut. 21Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrailliler'i gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. 22Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler. 23Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.
24 “ ‘Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. 25Kulum Yakup'a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. 26Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. 27 Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. 28Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail'i kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

37:19 İkisinden bir değnek yapıp elimde tutacağım Tanrı Süleyman’ın ölümünden beri ayrı kalan iki krallığı (bkz. 1Kr.12. bölüm) birleştirerek Hezekiel’in simgesel eylemini gerçekleştirecektir (bkz. Yer.3:18; Yer.23:5-6; Hoş.1:11; Amo.9:11-15).
37:22 İsrail dağları Bkz. Hez.6:2-3; Hez.34:13; Hez.36:1. tek kralı Genelde Hez.37:25’te olduğu gibi “önder” sözcüğü kullanılırken (bkz. Hez.34:24’e ait not; Hez.44:3; 45-48. bölümler) burada kullanılan “kral” sözcüğü yalnızca burada ve Hez.37:24’te gelecekteki yöneticiyi işaret eder ve İsrail’in tek krallık olarak yenileneceğini vurgular.
37:15-23 Hezekiel’in son simgesel eylemi (krş. Hez.4:1,Hez.4:3,Hez.4:9; Hez.5:1), yenilenme vaadi ve umut içerir (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
37:23 putlarıyla Bkz. Hez.6:4’e ait not. arındıracağım Krş. Hez.36:25. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım Bkz. Hez.11:20 ve ilgili not.
37:24 Kulum Davut Hez.34:23’ te olduğu gibi burada da gelecek olan Mesih, Davut diye adlandırılır. Bunun nedeni Mesih’in Davut soyundan gelecek olmasıdır (bkz. 2Sa.7:11-18; Luk.1:31-33; Rom.1:2-4). kralı Bkz. Hez.37:22’ye ait not.
37:25 Kulum Yakup’a Bkz. Hez.28:25 ve ilgili not; Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı (İshak’la ve Yakup’la yenilenen) antlaşma, Yar.12:1-3; Yar.15:8-21; Yar.22:18; krş. Hez.26:3-5; Hez.28:13-15.
37:24-26 Bu ayetlerde Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşma (Hez.37:24a), Sina dağında Musa ile yaptığı antlaşma (Hez.37:24b) ve İbrahim’le yaptığı antlaşma (Hez.37:25) anılıyor. Bunların hepsi “esenlik antlaşması” (Hez.37:26) ile tamamlanacaktır.
37:26 esenlik antlaşması Bkz. Hez.34:25 ve ilgili not. sonsuza dek geçerli bir antlaşma Eski Antlaşma boyunca bu ifade Nuh (Yar.9:16), İbrahim (Yar.17:7,Yar.17:13,Yar.17:19) ve Davut’la (2Sa.23:5) yapılan antlaşmalar ve “yeni” antlaşma (Yer.32:40) bağlamında geçmektedir. Yeni Antlaşma, gelecekte tüm vaatlerin tamamlanacağı antlaşmadır. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım Bu sözler, yeni tapınağın merkezi konumda olacağı gelecek çağ hakkındaki görümde daha ayrıntılı biçimde ele alınır (40-48. bölümler; bkz. Hez.37:27-28; krş. Va.21:3’e ait not).
37:1-28 Bu görüm Hezekiel’in en önemli görümlerinden biri olduğu halde tarihinin belirtilmemesi şaşırtıcıdır. RAB’bin bu sözleri Hezekiel’e İÖ 586 yılından sonra bildirdiği kesindir. Bu simgesel görüm (Hez.37:1-15) Hezekiel’e verildikten hemen sonra peygambere simgesel bir harekette bulunması buyrulur (Hez.37:16-28). Her iki kısımda da 34-36. bölümlerin ana konusu (İsrail’in eski gönencine kavuşturulması) işlenir (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş