Hezekiel 46

46
1“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: İç avlunun doğuya bakan kapısı altı çalışma günü kapalı, Şabat Günü ve Yeni Ay Günü ise açık kalacak. 2Önder dışarıdan eyvana girip kapı sövesinin yanında duracak. Kâhinler onun yakmalık ve esenlik sunularını sunacaklar. Önder kapı eşiğinde tapındıktan sonra çıkıp gidecek. Kapı akşama dek açık kalacak. 3Şabat günleri ve Yeni Ay törenlerinde ülke halkı bu kapının girişinde RAB'bin önünde tapınacak. 4Önder Şabat Günü RAB'be sunacağı yakmalık sunu olarak kusursuz altı kuzu, bir koç sunacak. 5Koç için verilecek tahıl sunusu bir efa[a] tahıl olacak, kuzular için verebileceği kadar tahıl sunusu sunabilir. Her efa tahıl için bir hin[b] zeytinyağı verilecek. 6Yeni Ay Günü kusursuz bir boğa, altı kuzu ve bir koç sunacak. 7Boğa ve koç için tahıl sunusu olarak birer efa tahıl sağlayacak; kuzular için istediği kadar tahıl sağlayabilir. Her efa tahıl için bir hin zeytinyağı sağlayacak. 8Önder içeri gireceği zaman eyvandan girecek ve aynı yoldan dışarı çıkacak.
9“ ‘Ülke halkı bayramlarda RAB'bin önüne geldiğinde, tapınmak için Kuzey Kapısı'ndan giren Güney Kapısı'ndan çıkacak, Güney Kapısı'ndan giren Kuzey Kapısı'ndan çıkacak. Hiç kimse girdiği kapıdan çıkmayacak. Herkes girdiği kapının karşısındaki kapıdan çıkacak. 10Önder halkın arasında olacak. Halkla birlikte girecek, halkla birlikte çıkacak.
11“ ‘Bayramlarda ve kutsal günlerde boğa ve koç için tahıl sunusu olarak birer efa tahıl verecek; kuzular için verebileceği kadar tahıl sağlayabilir. Her efa tahıl için bir hin zeytinyağı verecek. 12Önder RAB'be gönülden verilen yakmalık sunular ya da esenlik sunuları sunacağı zaman doğuya bakan kapı kendisine açılacak. Yakmalık sunuları ya da esenlik sunularını Şabat Günü sunduğu gibi sunacak. Sonra dışarı çıkacak; o çıktıktan sonra kapı kapanacak.
13“ ‘Her gün, her sabah yakmalık sunu olarak RAB'be bir yaşında kusursuz bir kuzu sağlayacaksın. 14Bununla birlikte her sabah tahıl sunusu olarak efanın altıda biri[c] tahıl ve ince unu ıslatmak için bir hinin üçte biri[ç] kadar zeytinyağı sağlayacaksın. Bu tahıl sunusunun RAB'be sunulması sürekli bir kural olacak. 15Böylece günlük yakmalık sunu olarak her sabah kuzu, tahıl sunusu ve zeytinyağı sunulacak.’ ”
Öndere Düşecek Pay
16“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Eğer önder oğullarından birine kendi mülkünden armağan ederse, bu mülk torunlarına da geçecek. Miras yoluyla bu onların mülkü olacak. 17 Önder görevlilerinden birine kendi mülkünden armağan ederse, görevli toprak parçasını özgürlük yılına dek elinde tutacak. Sonra öndere geri verecek. Önderin mirası ancak oğullarına geçebilir, onların olacak. 18Önder halkı mülkünden kovarak miraslarından etmemeli. Oğullarına ancak kendi mülkünden miras verebilir. Öyle ki, halkımdan hiç kimse mülkünden ayrılıp dağılmasın.’ ”
Tapınağın Mutfakları
19Bundan sonra adam beni kapı yanındaki girişten kuzeye bakan, kâhinlere ait kutsal odalara getirdi. Bana batıda bir yer gösterdi. 20“Kâhinlerin suç sunusuyla günah sunusunun etini haşlayacakları, tahıl sunusunu pişirecekleri yer burası” dedi, “Öyle ki, bunları dış avluya çıkarıp kutsallıklarını halka geçirmesinler.”
21Daha sonra adam beni dış avluya çıkarıp sırayla avlunun dört köşesine götürdü. Avlunun her köşesinde küçük birer avlu olduğunu gördüm. 22Dış avlunun dört köşesinde kırk arşın uzunluğunda, otuz arşın genişliğinde birer kapalı avlu vardı. Köşelerdeki avluların ölçüsü aynıydı. 23Dört avlunun çevresinde de taş duvar vardı; duvarın dibinde yemek pişirmek için yerler yapılmıştı. 24Bana, “Bunlar tapınakta hizmet edenlerin halkın sunduğu kurban etini pişirecekleri mutfaklar” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:2 kapı sövesinin yanında duracak Murdarlığından temizlenmesinin ardından (Hez.45:19). Burada duran önder iç avludaki büyük sunakta kurbanların sunulmasını sadece izleyebilir, çünkü iç avluya girmesine izin yoktur.
46:3 ülke halkı Bkz. Hez.7:27’ye ait not. bu kapının girişinde Dış avluda durarak.
46:4 altı kuzu, bir koç Musa’ya verilen Yasa’dan ayrılan noktalardan biri (bkz. Hez.45:18-46:24’ e ait not). Say.28:9’da Şabat Günü’nde yalnızca iki kuzu sunulacağı bildirilir.
46:5 efa Krş. Say.28:9.
46:6 Yeni Ay Günü Krş. Say.28:11.
46:7 tahıl sunusu olarak birer efa Krş. Say.28:12.
46:13 her sabah Kutsal Yasa’da günlük sunular bir sabah bir de akşam olmak üzere iki kuzudan oluşuyordu (krş. Say.28:3-8; bkz. 1Ta.16:40; 2Ta.13:11; 2Ta.31:3).
46:14 efanın altıda biri... bir hinin üçte biri Krş. Say.28:5.
46:17 özgürlük yılına dek Her elli yılda bir kutlanan (bkz. Lev.25:8-15 ve ilgili notlar).
46:18 Önder halkı mülkünden kovarak miraslarından etmemeli Bkz. Hez.45:7’ye ait not.
46:20 bunları dış avluya çıkarıp kutsallıklarını halka geçirmesinler Tanrı’nın kutsallığının ve O’na sunulanların bayağılaştırılmamasına önem verilir.
45:18-46:24 Bu bölümlerde açıklanan yasa ile Kutsal Yasa arasında hem fark hem devamlılık vardır. Farklar görülmesinin nedeni, Mesih’in gelişiyle hem tapınağın hem de tapınma ve yaş amla ilgili kuralların değişmesinin söz konusu olmasıdır. Devamlılık olmasının nedeni ise bu dönemde sunulacak sunuların ve kurbanların, Eski Antlaşma’da olduğu gibi yine arındırma sağlayacağıdır. Bu arındırma gereklidir, çünkü EskiAntlaşma döneminde olduğu gibi RAB halkının arasında yaşayacaktır; ancak yine de Va.21:22’de söz edilen durum gerçekleşene kadar bu arındırma sınırlıdır ve geçicidir.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş