Hezekiel 47

47
Tapınaktan Akan Irmak
1 Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından, sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. 2Beni oradan, Kuzey Kapısı'ndan çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünden akıyordu.
3Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. 4Bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 5Bin arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi, yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu. 6Bana, “İnsanoğlu, bunu gördün mü?” diye sordu.
Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. 7Oraya varınca, ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördüm. 8Bana şöyle dedi: “Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisi'ne, sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. 9Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek. 10Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak; Eyn-Gedi'den Eyn– Eglayim'e dek ağ gerecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. 11Ama Lut Gölü'nün çamurlu, bataklık kesimi tatlı suya dönüşmeyecek, tuzla olarak kalacak. 12Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler, çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak.”
Ülkenin Sınırları
13Egemen RAB şöyle diyor: “Ülkeyi mülk olarak İsrail'in on iki oymağına böleceğiniz sınırlar şöyle[a] olacak: Yusuf'a iki pay düşecek. 14Ülkeyi on iki oymak arasında eşit olarak paylaşacaksınız. Ülkeyi atalarınıza vereceğime ant içtim. Bu ülke size mülk olarak verilecek.
15“Ülkenin sınırı şöyle olacak: Kuzeyde Akdeniz'den, Hetlon yoluyla Levo-Hamat'a, Sedat'a[b], 16Berota'ya ve Şam'la Hama'nın toprakları arasında bulunan Sivrayim'e, Havran sınırında Haser-Hattikon'a kadar uzanacak. 17Sınır denizden Hasar-Enan'a, Şam'ın kuzey sınırı boyunca uzanacak, Hama sınırı kuzeyde olacak. Kuzey sınırı bu olacak.
18“Doğuda sınır Havran'la Şam arasında Gilat'ı İsrail'den ayıran Şeria Irmağı boyunca Lut Gölü'ne ve Tamar'a dek uzanacak[c]. Doğu sınırı bu olacak.
19“Güneyde sınır Tamar'dan Meriva-Kadeş sularına, Mısır Vadisi boyunca Akdeniz'e dek uzanacak. Güney sınırı bu olacak.
20“Batıda Levo-Hamat'ın karşısındaki noktaya dek Akdeniz sınır oluşturacak. Batı sınırı bu olacak.
21“Bu ülkeyi İsrail oymaklarına göre aranızda paylaşacaksınız. 22Ülkeyi içinizde yaşayan ve içinizdeyken çocukları olan yabancılarla kendiniz arasında mülk olarak bölüşeceksiniz. Onları İsrail'de doğan yerliler sayacaksınız. Onların da İsrail oymakları arasında sizin gibi mülkleri olacak. 23Yabancı hangi oymağa yerleşmişse, orada ona düşen payı mülk olarak vereceksiniz.” Egemen RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

47:1 Adam Bkz. Hez.40:3 ve ilgili not. tapınağın girişine Hezekiel iç avludaydı.
47:2 Kuzey Kapısı’ndan çıkarıp Çünkü doğu kapısı kapalıydı (Hez.44:2).
47:3 Bin arşın Yaklaşık 530 m.
47:5 içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi Kollarla beslenmeyen bir ırmağın su düzeyinin gitgide yükselmesi olağandışı bir durumdur.
47:8 doğu bölgesine doğru Krş. Zek.Hez.14:8. Arava Vadisi’ne Yeruşalim ve Lut Gölü arasındaki kurak bölge. tatlı suya dönüşecek İbranice’den birebir çevirisi: “ş ifa bulacak”.
47:9 Rakım bakımından dünyanın en düşük (deniz seviyesinin 396 m altında) ve en tuzlu (yüzde 25; normalde denizler veya okyanuslar yaklaşık yüzde 3.5 düzeyindedir) su havzası olan bu gölde böylesine bol yaşamın oluşması ırmağın harika yenileyici gücünü sergilemektedir.
47:10 Eyn-Gedi’den Lut Gölü’nün batı kıyılarına dökülen güçlü bir pınar. Eyn-Eglayim’den Bazı yorumcular bu yerin doğu yakası civarında olduğunu savunsa da, muhtemelen Lut Gölü’nün kuzeybatı köşesindeki Eyn-Feşha’dır.
47:11 tuzla olarak kalacak Tanrı yenilediği ülkede halkının tuz ihtiyacını karşılamak gibi bir ayrıntıyı bile ihmal etmez.
47:12 Her ay meyve verecekler Krş. Amo.9:13; Va.22:2.
47:13 Ülkeyi mülk olarak... böleceğiniz Bkz. Hez.45:1. şöyle Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “vadi” diye geçer. Yusuf’a iki pay düşecek Levi oymağı topraktan pay almadığı için (Hez.44:28) Yakup tarafından evlat edinilen Yusuf’un iki oğlu Efrayim ile Manaşşe (Yar.48:5,Yar.48:17-20) iki pay almıştı (bkz. Hez.48:4-5).
47:14 ant içtim RAB, İbrahim’le yaptığı antlaşmadan söz etmektedir (bkz. Yar.15:9-21 ve ilgili notlar; Hez.20:5; Hez.36:28).
47:15 Ülkenin sınırı Vaat edilmiş toprakların sınırları içinde yer almayan Şeria Irmağı’nın karşı tarafı hariç (bkz. Hez.47:18), Kral Davut’un ve Süleyman’ın dönemindeki İsrail’in sınırları kadardır. Sonraki ayetlerde verilen sınır tanımları Say.34:1-12’de belirtilenlerle uyuşmaktadır. Hetlon yoluyla Muhtemelen Akdeniz kıyılarında, bugünkü Lübnan sınırları içerisinde bir yerdir. Levo-Hamat’a, Sedat’a Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Levo-Sedat’a, Hama’ya” diye geçer. Levo-Hamat’a Büyük olasılıkla Baalbek’in 25 km kuzeydoğusunda veAsi Irmağı üzerindeki Kadeş’in 30 km güneybatısında, Rivla yakınlarında, günümüzde Lebveh olarak bilinen yerdir. Levo’nun bir zamanlar Hamat’ın güney yolunu koruyan bir kale görevi yaptığı sanılmaktadır. Kutsal Kitap’ta çoğu zaman İsrail’in kuzey sınırı olarak gösterilir (bkz. Hez.47:20; Hez.48:1; Say.13:21; Say.34:8; Yşu.13:5; 1Kr.8:65; 2Kr.14:25; Amo.6:14). Sedat’a Bkz. Say.34:8.
47:16 Berota’ya Muhtemelen 2Sa.8:8’deki Berotay Kenti’dir. Şam’la Aram’ın (Suriye) başkenti; Hez.47:17’de İsrail sınırları içinde olduğu belirtilir. Hama’nın Şam’ın 190 km kuzeyindeAsi Irmağı üzerindeki kent. Sivrayim’e Muhtemelen 2Kr.17:24 ve 2Kr.18:34’te geçen Sefarvayim’dir. Haser-Hattikon’a ‘Orta kesim’ anlamındadır. Muhtemelen Hez.47:17’deki Hasar-Enan’dır.
47:18 Lut Gölü’ne ve Tamar’a dek uzanacak Septuaginta’da bu ş ekilde geçerken, Masoretik metinde “Lut Gölü’ne dek ölçeceksiniz” diye geçer. Tamar’a 1Kr.9:18 ve Yar.14:7’de HasesonTamar adıyla anılmaktadır. 2Ta.20:2’de Eyn-Gedi’yle bir tutulur (bkz. Hez.47:10’a ait not).
47:19 Meriva-Kadeş Beer-Şeva’nın yaklaşık 80 km güneyinde yer alan ve Say.34:4’te Kadeş-Barnea olarak geçen bölgedir. Mısır Vadisi Sina’dan başlayarak kuzey ve kuzeybatı doğrultusunda ilerleyen ve Gazze’nin 80 km güneyinde Akdeniz’e dökülen mevsimsel sellerle dolup taşan derin bir vadidir. El-Ariş Vadisi olarak da bilinir. Bu bölge Süleyman’ın krallığının güney sınırını oluşturuyordu (1Kr.8:65).
47:22 Onları İsrail’de doğan yerliler sayacaksınız İsrail’deki yabancılar İsrailli gibi sayılacak ve yerleşik bulundukları oymaklara göre toprak paylaşımına katılacaktır (krş. Yşa.56:3-8; bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:18; Çık.19:4-6 ve ilgili notlar).
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş