Hezekiel 24

24
Paslanmış Kazan Simgesi
1Sürgünlüğümüzün dokuzuncu yılı, onuncu ayın onuncu günü RAB bana şöyle seslendi: 2 “Ey insanoğlu, bu günü, bu günün tarihini tam olarak yaz. Çünkü Babil Kralı tam bu gün Yeruşalim'i kuşatmaya başladı. 3Bu asi halka simgesel bir öykü anlat. Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Kazanı ateşe koyun, ateşe koyun,
İçine su doldurun.
4Etin parçalarını da koyun,
Etin en iyi parçalarını,
Budu ve döşü.
Seçme kemikleri de doldurun.
5Sürünün en iyilerini seçin,
Kazanın altına odun[a] yığın,
Bırakın su kaynasın,
Kemikler pişsin.
6Egemen RAB diyor ki,
Kan döken o kentin vay başına!
Pas tutmuş,
Pasından temizlenmemiş o kazanın vay başına!
Kazandan eti kura çekmeden
Parça parça çıkarın.
7Çünkü döktüğü kan ortalıkta duruyor;
Çıplak bir kayanın üzerine döktü kanı,
Toprakla örtülebilecek bir yere dökmedi.
8Öfkeyi alevlendirmek,
Öç almak için,
Onun kanını çıplak bir kayanın üzerine döktüm ki, örtülemesin.
9Egemen RAB şöyle diyor:
Kan döken kentin vay başına!
Ben kendim ateş için odun yığacağım.
10Odunları yığ!
Ateşi tutuştur!
Eti iyice pişir!
Baharatı kat!
Kemikler kavrulsun!
11Sonra boş kazanı
Ateş közlerinin üzerine koy.
Kızsın, bakırı yansın,
İçindeki pislik erisin,
Pası yok olsun.
12Bütün emekler boşa çıktı,
Kazanın kalın pası çıkmıyor.
Ateş bile pası temizlemiyor.
13Yaptığın ahlaksızlık seni kirletti.
Seni temizlemek istedim,
Ama sen pisliğinden temizlenmek istemedin.
Sana karşı öfkem yatışıncaya dek
Pisliğinden temizlenmeyeceksin.
14Bunu ben RAB söylüyorum.
Harekete geçmenin zamanı geldi,
Esirgemeyeceğim,
Acımayacak, pişman olmayacağım.
Yollarına ve yaptıklarına göre yargılanacaksın.
Böyle diyor Egemen RAB.’ ”
Hezekiel'in Karısının Ölümü
15RAB bana şöyle seslendi: 16“İnsanoğlu, en çok sevdiğin kişiyi bir vuruşta senin elinden alacağım. Yas tutmayacak, ağlamayacak, gözyaşı dökmeyeceksin. 17İçin için inle; ölüler için yas tutmayacaksın. Sarığın başında, çarığın ayaklarında kalsın; yüzünün alt kısmını örtme, yas tutanların[b] yiyeceğini yeme.”
18Sabah halka seslendim, akşam karım öldü. Ertesi sabah bana söyleneni yaptım.
19Halk bana, “Bu yaptıklarının bizimle ilgisi ne? Bize açıklamayacak mısın?” diye sordu.
20Bunun üzerine, “RAB bana şöyle seslendi” dedim, 21“İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Övündüğünüz güç kaynağınız, gözünüzde değerli olan, yüreğinizin üzerine titrediği tapınağımın kirletilmesine izin vereceğim. Geride bıraktığınız oğullarınızla kızlarınız kılıçtan geçirilecek. 22Ben ne yaptıysam, siz de aynısını yapacaksınız. Yüzünüzün alt kısmını örtmeyeceksiniz, yas tutanların yiyeceğini yemeyeceksiniz. 23Sarıklarınız başlarınızda, çarıklarınız ayaklarınızda olacak. Yas tutmayacak, ağlamayacaksınız. Ancak günahlarınızın içinde eriyip yok olacaksınız, kendi aranızda inleyip duracaksınız. 24Hezekiel sizin için bir belirti olacak; o ne yaptıysa, siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca, benim Egemen RAB olduğumu anlayacaksınız.’
25-26“Övündükleri güç kaynağını, sevinçlerini, yüceliklerini, gözlerinde değerli olanı, yüreklerinin dilediğini, oğullarıyla kızlarını onlardan aldığım gün, yıkımdan kaçıp kurtulan biri gelip sana haberleri bildirecek, ey insanoğlu. 27O gün dilin çözülecek, kaçıp kurtulanla konuşacak, bir daha suskun olmayacaksın. O gün onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1 Sürgünlüğümüzün dokuzuncu yılı, onuncu ayın onuncu günü Sidkiya’nın krallığının başlangıcı olan İÖ 15 Ocak 588 (bkz. 2Kr.25:1).
24:2 bu günün tarihini tam olarak yaz Bu tarih Nebukadnessar’ın Yeruşalim’i son kez kuşattığı tarihtir. Tanrı kendi halkını yargılayarak peygamberler aracılığıyla ilettiği sözlerini gerçekleştirmiş, halkıyla yaptığı antlaşmaya olan sadakatini göstermiştir.
24:3 asi halka Bkz. Hez.2:5,Hez.2:6; Hez.3:9,Hez.3:26-27; Hez.12:2-3,Hez.12:9,Hez.12:25; Hez.17:12. Kazanı Yeruşalim’i. Hez.11:3-12’ deki tasvir bir kez daha kullanılır.
24:5 sürünün en iyilerini İsrail halkının önderlerini. odun Bkz. Hez.24:10. Masoretik metinde “kemikler” diye geçer.
24:6 Pas tutmuş Paslanma, bakır bir kazanın zehirli olmasına yol açabildiği gibi Yeruşalim’de dökülen kan da kentin murdar olmasına yol açmıştır. kura çekmeden İÖ 597 yılında Yeruşalim’i ele geçiren Babilliler’in İsrailliler arasından kimleri sürgün edeceklerini belirlemek için kura çektikleri sanılıyor. Bu defa herkes sürgün edilecektir.
24:7-8 Yeruşalim haksızlıkla döktüğü kanla yüzsüzce övünüyordu (bkz. Yar.4:10; Eyü.16:18; krş. Lev.17:13-14; Yşa.3:9). Örtülmesi gerekirken ortada bırakılan kan, öç almayı gerektirirdi.
24:8 Öfkeyi Tanrı’nın gazabı. Yeruşalim ne yaptıysa kendisine de aynısı yapılacaktır (bkz. Hez.16:43 ve ilgili not; ayrıca bkz. 1Kr.8:32; krş. Çık.21:23-25; Lev.24:2 0 ve ilgili notlar).
24:13 ahlaksızlık Bkz. Hez.16:1-63; Hez.23:1-49 ve ilgili notlar.
24:14 Harekete geçmenin zamanı geldi Bkz. Hez.7:2-3. Yollarına veyaptıklarına göre yargılanacaksın Bkz. Rom.2:1-16 ve Va.20:12’ye ait notlar.
24:16 en çok sevdiğin kişiyi Hezekiel’in karısı; bu, Tanrı’nın İsrail halkını ne kadar sevdiğini gösterir (Tanrı’nın vahyi birebir olarak peygamberlerin yaşamları aracılığıyla da bildirmesi hakkında bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267). bir vuruşta Ani ölümü belirtir. Özellikle veba gibi hızla yayılan bulaşıcı hastalıklardan.
24:17,22 Targum ve Vulgata’da “yas tutanların” diye geçerken, Masoretik metinde “insanların” diye geçer.
24:17 ölüler için yas tutmayacaksın Hezekiel’in yas törenlerine katılmasına izin verilmemesinin anlamı Tanrı’nın da Yeruşalim’deki tapınağın yakılıp yıkılmasına yas tutmayacak olmasıydı; İsrail bunu hak etmişti. Aynı şekilde sürgündekiler de bunun yasını tutmamalıydı. Sarığın başında, çarığın ayaklarında kalsın Yas tutanlar sarıklarını çıkarır, başlarına toz serperdi (bkz. Yşu.7:6; 1Sa.4:12 ve ilgili notlar). yüzünün alt kısmını örtme Bunu yapmak utanç göstergesiydi (bkz. Mik.3:7; yas tutanların yiyeceği, bkz. Yer.16:7 ve ilgili not).
24:18 akşam karım öldü Tapınağın yakıldığı gün (İÖ 14 Ağustos 586; bkz. Hez.24:25-27; 2Kr.25:8 ve ilgili not).
24:19 Bu yaptıklarının bizimle ilgisi ne? Halk Hezekiel’in hareketlerinin kendileriyle ilgili olduğunu anlamaya başladı (krş. Hez.12:9).
24:21 kirletilmesine Nebukadnessar’ın ordusunun tapınağı ele geçirip yerle bir etmesi.
24:24 belirti Bkz. Hez.24:27; Hez.12:6’ya ait not. Bunlar olunca... anlayacaksınız Bkz. Hez.6:7’ye ait not.
24:25-26 yıkımdan kaçıp kurtulan biri Yeruşalim’in İÖ 586’ daki kuşatmasından sağ kurtulup sürgündeki Hezekiel’in yanına gelen biri (bkz. Hez.6:8-10; Hez.14:21-23). haberleri bildirecek Kuşatma ve Yeruşalim’in yakılıp yıkılmasıyla ilgili haberler söz konusudur. Hezekiel’in kuşatmanın başı (Hez.24:1-2) ve sonu (bkz. Hez.33:21 ve ilgili not) ile ilgili bildirilerinin doğruluğu kanıtlanır.
24:15-27 Tanrı’nın Yahuda’yı nasıl yargılayacağını anlatan bir dizi bildirinin ardından (Hez.13:1-24:14) Hezekiel’in karısının ölümünden sonraki eylemi sürgünlerin Yeruşalim’in yıkılışını nasıl karşılayacağını simgeler. Daha önce de onun simgesel eylemleri Yeruşalim halkının sürgün edilişini tasvir etmişti (bkz. Hez.12:1-28 ve ilgili not). Bu iki simgesel eylem Hezekiel’in bildirilerinin bu ikinci kısmı etrafında bir edebî çerçeve oluşturur.
24:27 dilin çözülecek Hez.3:26’ da Tanrı Hezekiel’in yargıdan başka bir şey konuşmasını engellemişti.Artık kâhinlik hizmetine ve Tanrı’yla İsrail halkı arasında aracılık görevine devam edecekti. Yalnızca yargı bildiren haberleri değil, umut dolu haberleri de duyuracaktı.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş