Hezekiel 30

30
Rab Mısır'ı Cezalandıracak
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Ah o gün diye haykır.
3Çünkü o gün yakın.
RAB'bin günü yakın,
Bulutların günü,
Ulusların yıkım zamanı.
4Bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak.
Kûş'u acılar saracak.
Mısır'da vurulanlar yere serilince
Ülkenin serveti alınıp götürülecek,
Temelleri yok edilecek.
5Mısır'la birlikte Kûş, Pût, Lud,
Arabistan, Kuv[a] ve antlaşma yaptığım halkım
Kılıçtan geçirilecek.
6“ ‘RAB şöyle diyor:
Mısır'ı destekleyenler öldürülecek,
Mısır'ın övündüğü ordu çökecek,
Migdol'dan Asvan'a dek kılıçtan geçirilecekler.
Böyle diyor Egemen RAB.
7Kimsesiz kalmış ülkeler arasında
Kimsesiz kalacaklar.
Kentleri viran olmuş kentler gibi olacak.
8Mısır'ı ateşe verdiğimde,
Onu destekleyenler ezildiğinde,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
9“ ‘O gün kaygısız Kûşlular'ı korkutmak için gemilerle ulaklar göndereceğim. Mısır'ın yıkım günü geldiğinde korkuya kapılacaklar. İşte o gün geliyor.
10“ ‘Egemen RAB şöyle diyor:
Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla
Mısır'ın zenginliğine son vereceğim.
11O ve ordusu, ulusların en acımasızı,
Ülkeyi yerle bir etmek için gelecekler.
Mısır'a karşı kılıçlarını çekecek,
Ülkeyi öldürülenlerle dolduracaklar.
12Nil'in kanallarını kurutup
Ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim,
Ülkeyi de içindeki her şeyi de
Yabancılar eliyle viran edeceğim.
Bunu ben RAB söylüyorum.
13Egemen RAB şöyle diyor:
Putları yok edecek,
Nof'taki[b] değersiz putlara son vereceğim.
Mısır'da artık önder olmayacak,
Ülkeye korku salacağım.
14Patros'u viraneye çevirecek,
Soan'ı[c] ateşe verecek,
No[ç] Kenti'ni cezalandıracağım.
15Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin üzerine boşaltacak,
Kalabalık No halkına son vereceğim.
16Mısır'ı ateşe vereceğim,
Sin acıdan kıvranacak,
No Kenti'nin surları yarılacak,
Nof sürekli tedirgin olacak.
17On Kenti[d] ve Pi-Beset gençleri
Kılıçtan geçirilecek,
Oradaki halk sürgüne gönderilecek.
18Tahpanhes'te Mısır'ın boyunduruğunu kırdığım zaman,
Orada gündüz geceye dönecek,
Övündüğü orduya son verilecek,
Kent bulutlarla kaplanacak,
Köylerindeki halk sürgüne gönderilecek.
19Mısır'ı böyle cezalandırdığımda
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
20Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü RAB bana şöyle seslendi: 21“İnsanoğlu, firavunun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı. 22Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Firavuna karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim. 23Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. 24Babil Kralı'nın kollarını güçlendirip kılıcımı onun eline vereceğim. Firavunun ise kollarını kıracağım. Babil Kralı'nın önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek. 25Babil Kralı'nın gücüne güç katacak, firavunun gücünü zayıflatacağım. Kılıcımı Babil Kralı'nın eline verdiğimde ve o kılıcı Mısır'a doğru uzattığında, benim RAB olduğumu anlayacaklar. 26Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1 RAB bana şöyle seslendi RAB’bin Mısır’a yönelik bu üçüncü bildirisi muhtemelen İÖ 587’ nin Ocak ve Nisan ayları arasında geldi (krş. Hez.29:1 ile Hez.30:20). Yeruşalim o tarihte kuşatma altındaydı.
30:2 o gün Tanrı’nın Mısır’ı cezalandıracağı gün (bkz. Hez.7:7 ve ilgili not).
30:3 Bulutların günü Krş. Yoe.2:2; Sef.1:15.
30:5 Pût KuzeyAfrika’daki Libya (bkz. Hez.27:10’a ait not). Lud Bkz. Hez.27:10 ve ilgili not. Kuv Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Septuaginta’da “Libyalılar” diye geçer; nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. antlaşma yaptığım halkım Muhtemelen Mısır’da yaşayan Yahudiler söz konusudur (bkz. Yer.44. bölüm; Hez.44:1’e ait not).
30:6 Migdol’dan Asvan’a Bkz. Hez.29:10’a ait not.
30:8 Mısır’ı ateşe verdiğimde Bkz. Hez.20:47’ye ait not.
30:13 Putları Bkz. Hez.6:4’e ait not. Nof’taki Kahire’nin 25 km güneyinde yer alan ve Memfis diye de bilinen Nof, Mısır’ın büyük kentlerinden biriydi, ayrıca eski bir başkentti.
30:14 Patros’u Güney Mısır’ı. Soan’ı Mısır’ın kuzeydoğusunda delta bölgesinde bir kent; ayrıca Ramses (bkz. Yar.47:11 ve ilgili not; Çık.1:11),Avaris ve Tanis diye de bilinirdi. No Kenti’ni Tebes diye de bilinir. Yukarı Mısır’ın başkenti; bugünkü Luksor ve Karnak’tır.
30:15 Sin Nil Deltası’nın doğusunda yer alan surlu bir kent.
30:17 On Kenti Heliopolis diye de bilinir. On Kenti Kahire’nin 10 km kuzeydoğusunda yer alır. Pi-Beset Kahire’nin 65 km kuzeydoğusunda yer alan ve Bubastis diye de bilinen kent, bir dönem Aşağı (kuzey) Mısır’ın başkentiydi.
30:18 Tahpanhes’te Mısır’ın kuzeydoğu ucundadır. Kareah oğlu Yohanan ve adamları, Gedalya’nın öldürülmesinin ardından buraya kaçmıştır (bkz. Yer.43:4-7). bulutlarla kaplanacak Bkz. Hez.30:3 ve ilgili not; Hez.32:7.
30:20 Mısır’a yönelik dördüncü bildiri (bkz. Hez.29:1’e ilişkin not). Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü İÖ 29 Nisan 587.
30:21 firavunun kolunu kırdım Firavun Hofra’nın Nebukadnessar karşısında bir yıl önce uğradığı yenilgiden söz edilmektedir (bkz. Hez.29:6’ya ait notlar; Yer.37:10).
30:25 Kılıcımı Bkz. Hez.5:2 ve ilgili not.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş