Hezekiel 28

28
Sur Kralı Kınanıyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, Sur önderine de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Gurura kapılıp
Ben tanrıyım,
Denizlerin bağrında,
Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin.
Kendini Tanrı sandın,
Oysa sen Tanrı değil, insansın.
3İşte, Daniel'den[a] daha bilgesin,
Kimse senden bir giz saklayamaz.
4Bilgeliğin, anlayışın sayesinde,
Kendine servet biriktirdin,
Hazinelerine altın, gümüş yığdın.
5Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde
Servetini çoğalttın,
Zenginliğin seni gurura sürükledi.
6Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor:
Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın,
7Ben de yabancıları, en acımasız ulusları
Üzerine göndereceğim.
Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek,
Görkemini kirletecekler.
8Seni ölüm çukuruna indirecekler,
Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin.
9O zaman seni öldürenlerin önünde
Ben Tanrı'yım diyecek misin?
Seni öldürenlerin elinde
Sen Tanrı değil, insansın.
10Yabancıların elinde,
Sünnetsizin ölümüyle öleceksin.
Egemen RAB böyle diyor.’ ”
11RAB bana şöyle seslendi: 12“İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Kusursuzlukta örnek biriydin,
Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi.
13 Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin.
Yakut, topaz, aytaşı,
Sarı yakut, oniks, yeşim,
Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin.
Kakma ve oyma işlerin hep altındandı.
Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.
14Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak
Seni oraya yerleştirdim.
Tanrı'nın kutsal dağındaydın,
Yanan taşlar arasında dolaştın.
15Yaratıldığın günden
Sende kötülük bulunana dek
Yollarında kusursuzdun.
16Ticaretinin bolluğundan
Zorbalıkla doldun
Ve günah işledin.
Bu yüzden kirli bir şey gibi
Seni Tanrı'nın dağından attım,
Yanan taşların arasından kovdum,
Ey koruyucu Keruv.
17Güzelliğinden ötürü
Gurura kapıldın,
Görkeminden ötürü
Bilgeliğini bozdun.
Böylece seni yere attım,
Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.
18İşlediğin pek çok günah
Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden
Kutsal yerlerini kirlettin.
Seni yakıp yok edecek
Bir ateş çıkardım içinden,
Bütün seyredenlerin gözü önünde
Seni yeryüzünde küle çevirdim.
19Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı,
Sonun korkunç oldu.
Bir daha var olmayacaksın.’ ”
Sayda Kenti Kınanıyor
20 RAB bana şöyle seslendi: 21“İnsanoğlu, yüzünü Sayda'ya çevir, ona karşı peygamberlik et. 22Diyeceksin ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘İşte sana karşıyım, ey Sayda,
Senin içinde yüceleceğim.
Onları cezalandırınca,
Kutsallığımı onlara gösterince,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
23Üzerine salgın hastalık gönderecek,
Sokaklarında kan akıtacağım.
Kentin içinde, her yanında
Kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
İsrail Halkı Esenliğe Kavuşacak
24“ ‘İsrail halkını küçümseyen
Çevre uluslardan hiçbiri
Bir daha İsrail için batan bir çalı,
Acıtan bir diken olmayacak.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
25“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakup'a verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler. 26Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:2 Sur önderine Önder olarak Sur Kenti’den veya daha büyük olasılıkla Sur Kralı II. Etbaal’dan söz edilmektedir (1Kr.16:31’deki Etbaal değildir; bkz. Hez.28:12). Gurura Krş. Hez.27:3; Özd.16:18; Elç.12:21-23. Ben tanrıyım Krş. Yşa.14:12-15 ve ilgili notlar. Denizlerin bağrında Sur Kenti’nin bir ada kenti olduğunu ve deniz ticaretindeki gücünü vurgulayan bir ifadedir.
28:3 Daniel’den Bkz. Hez.14:14’e ait not.
28:7 yabancıları Muhtemelen Babilliler’i.
28:8 ölüm çukuruna Krş. Eyü.33:22,Eyü.33:24; bkz. Hez.26:20’ye ait not.
28:10 Sünnetsizin Burada ‘barbar’ veya ‘kaba saba’anlamında kullanılır. Fenikeliler de tıpkı İsrailliler ve Mısırlılar gibi sünnet oluyorlardı.
28:12 Sur Kralı Krş. Yşa.14:12-15 ve ilgili notlar. Bazı yorumcular burada Sur Kralı’nın güzel ve gururlu olduğundan söz edildiğini savunur. Bazıları ise burada anlatılan özelliklerin sadece dünyasal bir krala ait olmayacağını düşünerek, burada Şeytan’dan söz edildiğine inanır. ağıt Bkz. Hez.19:1’e ait not. Kusursuzlukta örnek biriydin “Örnek” sözcüğünün İbranicesi, “mühür” olarak da çevrilebilir (bkz. “mühür yüzüğü”, Hag.2:23). “Mühür” olarak kabul edilirse, Sur’un başarısı anlamındadır. güzelliğin eksiksizdi Ayrıca bkz. Hez.27:3.
28:13 Tanrı’nın bahçesiAden’deydin Ya gerçek anlamdaAden bahçesinden söz edilmektedir ya da Sur’un güzelliği ve gücü Aden bahçesini çağrıştırmaktadır.
28:14 Krş. Hez.28:16. Bazı yorumcular, “Keruv olarak” ifadesinin “Keruv ile” şeklinde okunması gerektiğini savunur. Tanrı’nın kutsal dağındaydın Krş. Hez.28:16; ayrıca bkz. Yşa.14:13.
28:16 Ticaretinin bolluğundan Zorbalıkla doldun Sur Kenti’nde görülen en yaygın suç.
28:19 Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın Bkz. Hez.27:36’ya ait not; krş. Hez.28:8-9.
28:21 Sayda’ya Bkz. Hez.27:8 ve ilgili not; krş. Yşa.23:1-4; Yer.47:4; Yoe.3:4; Zek.Yoe.9:2.
28:22 sana karşıyım Bkz. Hez.5:8’e ait not. Senin içinde yüceleceğim RAB’bin kudreti Sayda’nın cezalandırılmasıyla görülecekti. Kutsallığımı onlara gösterince Bkz. Hez.28:25; Lev.10:3 ve ilgili not.
28:24 Acıtan bir diken Bkz. Say.33:55; Yşu.23:13.
28:25 İsrail halkını... topladığım... zaman Peygamberlik kitaplarında sürgünden sonra İsrail halkının vaat edilen topraklara kavuşacağı vaadi sıkça yer alır (bkz. Hez.11:17; Hez.20:34,Hez.20:41-42; Hez.29:13; Hez.34:13; Hez.36:24; Hez.37:21; Hez.38:8; Hez.39:27; Neh.1:9; Zek.Neh.10:8,Neh.10:10). kulum Yakup’a Krş. Hez.37:25; Yar.28:13; Yar.35:12; Mez.105:10-11.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş