Hezekiel 19

19
İsrail Önderleri için Ağıt
1“Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak 2ve de ki,
“ ‘Annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan!
Genç aslanlar arasında yatar,
Yavrularını beslerdi.
3Büyüttüğü yavrulardan biri
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.
4Haberi uluslar arasında duyuldu.
Kurdukları tuzağa düştü,
Onu çengellerle Mısır'a sürüklediler.
5Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce,
Yavrularından başka birini alıp
Genç bir aslan olarak yetiştirdi.
6Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı,
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.
7Onların kalelerini yıktı[a],
Kentlerini viraneye çevirdi.
Ülkede yaşayan herkes
Onun kükreyişinden dehşete düştü.
8Çevredeki uluslar üzerine geldiler,
Ağlarını gerdiler,
Onu tuzağa düşürdüler.
9Çengel takıp onu kafese koydular
Ve Babil Kralı'na götürdüler.
İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye
Onu gözetim altında tuttular.
10“ ‘Annen su kıyısındaki bağında
Dikilmiş bir asma gibiydi.
Bol su sayesinde dal budak saldı,
Ürün verdi.
11Dalları kral asası olacak kadar güçlendi.
Asma boy attı,
Bulutlara dek yükseldi.
Yüksekliği ve dallarının çokluğu
Herkesçe görüldü.
12Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar.
Doğu rüzgarı ürününü kuruttu.
Güçlü dalları koparılıp kurudu,
Ateş onları yakıp yok etti.
13Şimdi çöle,
Kurak, susuz bir yere dikildi.
14Gövdesi ateş aldı,
Filizini, ürününü yakıp yok etti.
Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.’
Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:1 İsrail önderleri Yoşiya’nın ailesinden olan Yehoahaz, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya. ağıtı Bu terim genelde ölülerin ardından söylenen ezgi anlamında kullanılmasına karşın (örn. 2Sa.1:17-27), bir ulusun yok olacağını önceden bildirmek üzere Eski Antlaşma peygamberleri tarafından da sık sık kullanılır (bkz. Yşa.14:4-21;Amo.5:1-3; ayrıca bkz. Hez.2:10). Bu ayette, üyeleri genç aslanlara (Hez.19:2-9) benzetilen İsrail ve Davut hanedanlığından sağ kalanların yenilgisi nedeniyle ağıt yakılır (krş. Yar.49:8-9).
19:2 Annen İsrail ulusu.
19:3 yavrulardan biri Yalnızca üç ay krallık yapan Yehoahaz (bkz. 2Kr.23:31-34).
19:4 Mısır’a sürüklediler Bkz. 2Kr.23:34.
19:5 Yavrularından başka birini Muhtemelen Yehoyakin; ancak Sidkiya da olabilir. Her ikisi de Babil’e sürgün edilmişti. Eğer Yehoyakin’den söz ediliyorsa (2Kr.24:15) bu gerçek bir ağıttır, Sidkiya’dan söz ediliyorsa bu gelecekle ilgili bir önbildiridir.
19:7 Targum’da “kalelerini yıktı” diye geçerken, Masoretik metinde “dul kadınlarına tecavüz etti” diye geçer.
19:9 Babil Kralı’na Nebukadnessar’a.
19:10-11 bir asma... Dalları kral asası olacak Krş. Yar.49:10-12.
19:12 Doğu rüzgarı... ürününü kuruttu Nebukadnessar ve ordusu (bkz. Hez.17:10’a ait not). Onların saldırısından sonra Yahuda’yı yönetecek kral kalmadı.
19:13 çöle Babil’e (bkz. Hez.20:35).
19:14 ateş Ayaklanma (bkz. 2Kr.24:20). ürününü Sidkiya’yı.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş