Hezekiel 6

6
İsrail Dağlarındaki Putataparlık Kınanıyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Ey insanoğlu, yüzünü İsrail dağlarına doğru çevir ve onlara karşı peygamberlik et. 3De ki, ‘Ey İsrail dağları, Egemen RAB'bin sözünü dinleyin. Egemen RAB dağlara, tepelere, vadilere, derelere şöyle diyor: Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım. 4Sunaklarınızı devirecek, buhur sunaklarınızı paramparça edeceğim. Kılıçtan geçirilmiş halkınızı putlarınızın önüne düşüreceğim. 5İsrailliler'in cesetlerini putlarının önüne atacak, kemiklerini sunaklarının çevresine dağıtacağım. 6Yaşadığınız her yerde kentleriniz yakılıp yıkılacak, tapınma yerleriniz yerle bir edilecek. Öyle ki, sunaklarınız devrilip yıkılsın[a], putlarınız ezilip paramparça olsun, buhur sunaklarınız yok edilsin, el emeğiniz boşa çıksın. 7Halkınız her yerde öldürülecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
8“ ‘Birkaç kişiyi ölümden kurtaracağım. Ülkelere, uluslar arasına dağılan bazılarınız kılıçtan kurtulacak. 9Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Benden dönen sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler. 10Benim RAB olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi boşuna söylemediğimi anlayacaklar.
11“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ellerini çırp, ayaklarını yere vur, İsrail halkının bütün kötü ve iğrenç uygulamalarından ötürü ah çek! Çünkü kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok olacaklar. 12Uzaktakiler salgın hastalıktan ölecek, yakındakiler kılıçtan geçirilecek, kuşatma sırasında sağ kalanlar kıtlıktan ölecek. Böylece onlara duyduğum öfkeye son vereceğim. 13Putlarının arasına, sunaklarının çevresine, her yüksek tepeye, dağ doruğuna, her yeşeren bol yapraklı ağacın altına cesetleri serilince, benim RAB olduğumu anlayacaklar. Oralarda putlarına güzel kokulu buhur sundular. 14Elimi onlara karşı uzatacak, çölden Rivla'ya kadar yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1-14 Bu yargı sözleri, Lev.26:27-39’da geçen antlaşmaya itaatsizliğin getirdiği lanetleri andırır.
6:2 İsrail dağlarına Tüm İsrail halkını ifade eder.
6:3 tapınma yerlerinizi Kenanlılar’ın tepelerde ve dağlarda, açık alanda kurdukları sunaklar söz konusudur.
6:4 buhur sunaklarınızı Bu ifadenin İbranicesi, ‘güneş sütunu’ anlamına da gelir. putlarınızın İbranice’de bu sözcük, putları pislikle karşılaştırarak Tanrı’nın bu putlara karşı olan tutumunu vurgular.
6:6 Targum, Peşitta ve Vulgata’da “yıkılsın”, Masoretik metinde ise “suçlu çıkarılsın” diye geçer.
6:7 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız Kitabın temalarından biridir: RAB İsrail halkına ve diğer uluslara karşı gerçekleştireceği eylemleriyle kendini tanıtacağını ifade etmektedir (bkz. Hez.17:21; Hez.36:36; Hez.37:14). Tanrı’nın İsrail halkını cezalandırmasının amacı, hem onları yola getirmek hem de eğiterek yeniden eski konumlarına kavuşturmaktır.
6:11 kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Bkz. Hez.5:16-17 ve ilgili not.
6:14 Elimi onlara karşı uzatacak Tanrı’nın insanları cezalandıracağını belirtmek üzere kullandığı bir ifade (bkz. Hez.14:9,Hez.14:13; Hez.16:27; Hez.25:7; Hez.35:3). Rivla’ya Şam’ın kuzeyinde,Asi Irmağı kıyısında bir kent.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş