2. Krallar 1

1
Rab Kral Ahazya'yı Cezalandırıyor
1İsrail Kralı Ahav'ın ölümünden sonra Moavlılar İsrail'e karşı ayaklandı.
2İsrail Kralı Ahazya Samiriye'de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine, “Gidin, Ekron ilahı Baalzevuv'a danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin” dedi.
3Ama RAB'bin meleği, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi: “Kalk, Samiriye Kralı'nın habercilerini karşıla ve onlara de ki, ‘İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmaya gidiyorsunuz?’ 4Kralınıza deyin ki, ‘RAB, Yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin! diyor.’ ” Böylece İlyas oradan ayrıldı. 5Haberciler kralın yanına döndüler. Kral, “Neden geri döndünüz?” diye sordu.
6Şöyle karşılık verdiler: “Yolda bir adamla karşılaştık. Bize dedi ki, ‘Gidin, sizi gönderen krala RAB şöyle diyor deyin: İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!’ ”
7Kral, “Sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı?” diye sordu.
8 “Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı” diye yanıtladılar.
Kral, “O Tişbeli İlyas'tır” dedi.
9Sonra bir komutanla birlikte elli adamını İlyas'a gönderdi. Komutan tepenin üstünde oturan İlyas'ın yanına çıkıp ona, “Ey Tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor” dedi.
10 İlyas, “Eğer ben Tanrı adamıysam, şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!” diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.
11Bunun üzerine kral, İlyas'a başka bir komutanla birlikte elli adam daha gönderdi. Komutan İlyas'a, “Ey Tanrı adamı, kral hemen aşağı inmeni istiyor!” dedi.
12İlyas, “Eğer ben Tanrı adamıysam, göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!” diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.
13Kral üçüncü kez bir komutanla elli adam gönderdi. Üçüncü komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı: “Ey Tanrı adamı, lütfen bana ve adamlarıma acı, canımızı bağışla! 14Göklerden yağan ateş daha önce gelen iki komutanla ellişer adamını yakıp yok etti, ama lütfen bana acı.”
15RAB'bin meleği, İlyas'a, “Onunla birlikte aşağı in, korkma” dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti 16ve ona şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘İsrail'de danışacak Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baalzevuv'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!’ ”
17RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca Kral Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti. Bu olay Yahuda Kralı Yehoşafat oğlu Yehoram'ın krallığının ikinci yılında oldu.
18Ahazya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
1:1 Burada özellikle vurgulanmak istenen nokta, Kutsal Kitap boyunca işlenen bir ilkedir: İsrail ve Yahuda Krallığı, RAB’bin antlaşmasına bağlı kaldıkları sürece öbür uluslardan daha güçlü olacak, itaatsizlik ettikleri sürece de RAB tarafından öbür uluslar aracılığıyla cezalandırılıp terbiye edilecektir. ölümünden sonra Bkz. 1Kr.22:37. Moavlılar... ayaklandı Moav toprakları Kral Davut tarafından fethedilmişti (bkz. 2Sa.8:2), ancak krallık bölündükten sonra Moav üzerindeki hâkimiyet muhtemelen İsrail Krallığı’na geçti.
1:2 Baalzevuv Baalzevuv, muhtemelen, sinekler tarafından taşı nan hastalıkları getirdiğine inanılan fırtına ilahının adıdır. Kenan metinlerinde sıkça rastlanan Baalzevul sözcüğünden türediği tahmin edilir. Baalzevul, Yeni Antlaşma’da Şeytan’ın adlarından biri olarak tanımlanır (Mat.10:25; Mat.12:24; Mar.3:22; Luk.11:15). Ekron Beş büyük Filist kentinin en kuzeyde olanı (bkz. Yşu.13:3; 1Sa.5:10 ve ilgili not). iyileşip iyileşmeyeceğini Ahazya’nın, bu yaranın ölümcül olup olmadığını öğrenmek için RAB’be başvurmak yerine Baal’a yönelmesi, yüz kişiyle birlikte kendi ölümüne neden olacaktır (bkz. 2Kr.1:9-16; Yas.18:9-22).
1:3 RAB’bin meleği Bkz. 1Kr.19:7; ayrıca bkz. Yar.16:7’ye ait not. Tişbeli İlyas’a Bkz. 1Kr.17:1’e ait not.
1:4 kesinlikle öleceksin! Bkz. 2Kr.1:16.
1:8 tüylü bir giysi İlyas’ın cübbesi (1Kr.19:19), muhtemelen koyun veya deve tüyündendi. Giysisi, o dönemin zenginlerinin ve üst sınıftan olanların lükse düşkünlüğünü kınamak amacını ta-şı yordu (krş. Mat.11:7-8; Luk.7:24-2 5). O Tişbeli İlyas’tır Ahazya, babası Ahav’ı alt eden bu peygamberi tanıyordu.
1:9-12 Burada, İlyas’ın iki sözcük oyunuyla RAB’bin yargısını bildirdiği görülür: “adam” ile “ateş” sözcükleri, İbranice’de ses bakımından birbirlerine çok benzer; ayrıca “inmek” ve “yağmak” fiilleri İbranice’de aynıdır. İlyas böylelikle, komutanın “peygamberin inmesini” istemesinin, peygamberin “ateşin yağması”nı sağlaması olduğunu ima eder.
1:9 Halk, putperestliğin etkisiyle, bir lanetin bozulması için lanet okuyan kişinin ya sözünü geri alması ya da (lanetin de onunla birlikte yok olacağı kanısıyla) ölmesi gerektiğine inanıyordu. Ey Tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor Bkz. 2Kr.1:9-12’ye ait not. Kral Ahazya, Peygamber İlyas’ı kendi yetkisi altına almaya çalışıyordu. Oysa Kutsal Yasa’ya göre, kralın eylemlerinin her zaman RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği sözlerin yetkisi ve denetimi altında olması gerekiyordu (bkz. 1Sa.10:25 ve 1Sa.12:23’e ait notlar).
1:10 göklerden ateş yağdı... yakıp yok etti Bu olay bir kere daha (bkz. 1Kr.18:38-39), İlyas’ın RAB’bin peygamberi olup saygıyı hak ettiğini ve doğanın hâkiminin RAB olduğunu kanıtlar. İlyas ile Musa’nın benzer özellikleri olduğu da burada göze çarpar (krş. Say.16:35).
1:13 İlyas’ın önünde diz çöktü İlyas hak ettiği saygıyı Ahazya’dan değil, komutandan görür.
1:15 RAB’bin meleği, İlyas’a... dedi Bkz. 2Kr.1:3’ e ait not.
1:17 RAB’bin... söylediği söz uyarınca... öldü Kral Ahazya, İsrail’in Tanrısı’na sırt çevirip Baal’a güvendiği için cezalandırılır. Böylece, hem RAB’bin sözünün güvenilir olduğu hem de O’nun sözünü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği gösterilmiş olur. Yoram Ahazya’nın kardeşi (bkz. 2Kr.3:1; 1Kr.22:51). Yehoşafat oğlu Yehoram’ın krallığının ikinci yılında Yehoram, İÖ 853’ ten İÖ 848’ e kadar babası Yehoşafat’la birlikte krallık yapmıştır (bkz. 2Kr.8:16’ya ait not). Söz konusu yıl, babasıyla ortak yönetimde bulunduğu ikinci yılıdır. Bu yüzden Yehoşafat’ın krallığının on sekizinci yılı (2Kr.3:1), oğlu Yehoram’ın ikinci yılına karşılık gelir (İÖ 852).
1:18 İsrail krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş