2. Krallar 25

25
Yeruşalim'in Düşüşü
(2Ta.36:13-21; Yer.39:1-8; 52:3b-11)
1 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. 2Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı. 3Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. 4 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. 5Ama Kildani ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sidkiya'nın bütün ordusu dağıldı. 6Kral Sidkiya yakalanıp Rivla'da Babil Kralı'nın huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi. 7 Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler; kendisinin de gözlerini oydular, zincire vurup Babil'e götürdüler.
Tapınağın Yıkılışı
(Yer.52:12-23)
8Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın yedinci günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. 9RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı. 10Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı. 11Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı sürgün etti. 12Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı.
13 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. 14 Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar. 15Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş buhurdanları, çanakları alıp götürdü.
16RAB'bin Tapınağı için Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı. 17Her sütun on sekiz arşın[a] yüksekliğindeydi, üzerlerinde tunç birer başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı[b], çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.
Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor
(Yer.52:24-27)
18Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı. 19Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın beş danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti. 20Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü. 21Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti.
Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.
Yahuda Valisi Gedalya
(Yer.40:7-9; 41:1-3; 16-18)
22 Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'da kalan halkın üzerine Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'yı vali atadı. 23Ordu komutanlarıyla adamları, Babil Kralı'nın Gedalya'yı vali atadığını duyunca, Mispa'ya, Gedalya'nın yanına geldiler. Gelenler Netanya oğlu İsmail, Kareah oğlu Yohanan, Netofalı Tanhumet oğlu Seraya, Maakalı oğlu Yaazanya ve adamlarıydı. 24Gedalya onlara ve adamlarına ant içerek, “Kildani yetkililerden korkmayın” dedi, “Ülkeye yerleşip Babil Kralı'na hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur.”
25 O yılın yedinci ayında kral soyundan Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail on adamıyla birlikte Mispa'ya gidip Gedalya'yı öldürdü. Ayrıca, Gedalya'yı destekleyen Yahudiler'i ve Kildaniler'i de kılıçtan geçirdi. 26 Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildaniler'den korkuyorlardı.
Yehoyakin Serbest Bırakılıyor
(Yer.52:31-34)
27Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi yedinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı. 28Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. 29Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı. 30Yaşamı boyunca kral tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1 dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü İÖ 15 Ocak 588’de (bkz. Yer.39:1; Yer.52:4; Hez.24:1-2). Nebukadnessar... Yeruşalim önlerine gelip Nebukadnessar, Lakiş ve Azeka dışında Yahuda’nın tüm surlu kentlerini daha önce ele geçirmişti (bkz. Yer.34:7).
25:2-3 on birinci yılına kadar... Dördüncü ayın dokuzuncu günü İÖ 18 Temmuz 586 (bkz. Yer.39:2; Yer.52:5-7). Bazı uzmanlar, farklı bir tarihlendirme yöntemi izleyerek Yeruşalim’in düşüşünün İÖ 587’ nin yaz aylarında gerçekleştiğini öne sürer.
25:3 kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki İki buçuk yıl süren kuşatmanın sonucu (bkz. Yer.38:2-9).
25:6 Rivla’da Babil Kralı’nın Bkz. 2Kr.23:33’e ait not; ayrıca bkz. Yer.39:5; Yer.52:9.
25:7 oğullarını öldürdüler... gözlerini oydular... Babil’e götürdüler Bkz. Yer.32:4-5; Yer.34:2-3; Yer.38:18; Yer.39:6-7; Yer.52:10-11. Hezekiel, Sidkiya’nın Babil’e götürüleceğini, ancak kendisinin bunu göremeyeceğini önceden bildirmişti (Hez.12:13). Sidkiya da Yeremya’nın uyarısını dikkate almış olsaydı, hem kendi hayatını kurtaracak hem de Yeruşalim’in yıkılışını önleyecekti (bkz. Yer.38:14-28).
25:8 on dokuzuncu yılında, beşinci ayın yedinci günü İÖ 14 Ağustos 586 (bkz. Yer.52:12 ve ilgili not).
25:18 Başkâhin Seraya’yı Seraya, Hilkiya’nın torunuydu (bkz. 2Kr.22:4’e ait not; ayrıca bkz. 2Kr.22:8; 1Ta.6:13-14). Seraya idam edilecek, oğlu Yehosadak ise Babil’e sürülecektir (1Ta.6:15). Ezra, Yehosadak’ın soyundan gelir (bkz. Ezr.7:1).
25:21 Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu Yahudalılar’ın Kenan topraklarından sürgün edilmesiyle, Manaşşe’nin krallığı döneminde bildirilen yargı yerine geldi (bkz. 2Kr.23:27 ; Lev.26:33; Yas.28:36; ayrıca bkz. Yer.25:8-11).
25:22 Gedalya’yı Bkz. 2Kr.22:12’ye ait not. Gedalya, Yeremya’nın sözlerini kabul eder ve Babilliler’e direnmez (bkz. 2Kr.21:24). Yahuda’nın sadık valisi Gedalya, Babilliler’in güvenini kazanır (bkz. Yer.41:10).
25:23 Mispa’ya Yeruşalim’in kuzeyinde bulunan Mispa, Yahuda’nın yeni merkezi konumuna gelmiştir. Mispa, Babil istilasının ardından ayakta kalan az sayıda kentlerdendir.
25:24 Gedalya, Tanrı’nın uygun gördüğü bu cezaya boyun eğerek Babilliler’e teslim olunması gerektiğini vurgular. Halkın barış döneminde olduğu gibi tekrar günlük işleriyle meşgul olmasını ister (bkz. Yer.27. bölüm). Yeremya da İÖ 597’ de Babil’deki sürgünlere buna benzer sözler iletir (bkz. Yer.29:4-7).
25:25 yedinci ayında İÖ Ekim 586’da. Gedalya’yı öldürdü Kral soyundan gelen İsmail (Yer.4:1) Yahuda’da krallığı (kendisi de kral olmak üzere) yeniden kurmayı arzuluyordu; bu nedenle Babilliler’e teslim olmaya hazır olan Gedalya’yı öldürdü (krş. Yer.41:13-41:15).
25:27 otuz yedinci yılı... on ikinci ayının yirmi yedinci günü İÖ 22 Mart 561. Evil-Merodak o yılın Nebukadnessar’dan sonra tahta geçen oğlu Evil-Merodak, Babil’i İÖ 562-560 yıllarında yönetti. Yehoyakin’i cezaevinden çıkardı Babil’de tutsaklara dağıtılan yağ ve arpanın kayıtlarının tutulduğu Babil tabletlerinde, Yahuda Kralı Yehoyakin ve beş oğlundan söz edilir (krş. 2Kr.24:15). Yehoyakin’in serbest bırakılmasının nedeni belli değildir. Muhtemelen Evil-Merodak’ın krallığının başlangıcında ilan edilen genel aftan faydalanmıştır.
25:28 tatlı tatlı konuştu... üstün bir yer verdi 2. Krallar Kitabı, umut verici bir sözle bitirilir. Sürgün cezası, ne İsrail halkını ne de Davut soyunu yok edecektir. Tanrı’nın Davut soyuyla ilgili vaadi hâlâ geçerliliğini korumaktadır (bkz. 2Sa.7:14-16).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş