2. Krallar 12

12
Yoaş Tapınağı Onarıyor
(2Ta.24:1-27)
1İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında[a] kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı. 2Yoaş Kâhin Yehoyada yaşadığı sürece RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Çünkü Kâhin Yehoyada ona yol gösteriyordu. 3Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.
4 Yoaş kâhinlere şöyle dedi: “RAB'bin Tapınağı için yapılan bağışları: Nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen vergiyi ve halkın gönüllü olarak RAB'bin Tapınağı'na sunduğu paraları toplayın. 5Her kâhin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın neresinde yıkık bir yer varsa, onarılsın.”
6Yoaş'ın krallığının yirmi üçüncü yılında kâhinler tapınağı hâlâ onarmamışlardı. 7Bunun üzerine Kral Yoaş, Kâhin Yehoyada ile öbür kâhinleri çağırıp, “Neden RAB'bin Tapınağı'nı onarmıyorsunuz?” diye sordu, “Hazine görevlilerinden artık para almayın. Aldığınız paraları da RAB'bin Tapınağı'nın onarımına devredin.” 8Böylece kâhinler halktan para toplamamayı ve tapınağın onarım işlerine karışmamayı kabul ettiler.
9Kâhin Yehoyada bir sandık aldı. Kapağına bir delik açıp sunağın yanına, RAB'bin Tapınağı'na girenlerin sağına yerleştirdi. Kapıda görevli kâhinler RAB'bin Tapınağı'na getirilen bütün paraları sandığa atıyorlardı. 10Sandıkta çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla başkâhin RAB'bin Tapınağı'na getirilen paraları sayıp torbalara koyarlardı. 11Sayılan paralar RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan adamlara verilirdi. Onlar da paraları RAB'bin Tapınağı'nda çalışan marangozlara, yapıcılara, 12duvarcılara, taşçılara öder, tapınağı onarmak için kereste ve yontma taş alımında kullanır ve onarım için gereken öbür malzemelere harcarlardı. 13RAB'bin Tapınağı'nda toplanan paralar, tapınak için gümüş tas, fitil maşaları, çanak, borazan, altın ya da gümüş eşya yapımında kullanılmadı. 14Bu para yalnız işçilere ödendi ve tapınağın onarımına harcandı. 15Tapınakta çalışanlara para ödemekle görevli kişiler öyle dürüst insanlardı ki, onlara hesap bile sorulmazdı. 16 Suç ve günah sunusu olarak verilen paralarsa RAB'bin Tapınağı'na getirilmezdi; bunlar kâhinlere aitti.
17O sırada Aram Kralı Hazael, Gat Kenti'ne saldırıp kenti ele geçirdi. Sonra Yeruşalim'e saldırmaya karar verdi. 18Yahuda Kralı Yoaş, ataları olan öbür Yahuda krallarından Yehoşafat'ın, Yehoram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin RAB'be adamış olduğu bütün kutsal armağanları, RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram Kralı Hazael'e gönderdi. Bunun üzerine Hazael Yeruşalim'e saldırmaktan vazgeçti.
19Yoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
20Kral Yoaş'ın görevlileri düzen kurup onu Silla'ya inen yolda, Beytmillo'da öldürdüler. 21Yoaş'ı öldürenler, görevlilerinden Şimat oğlu Yozakar'la Şomer oğlu Yehozavat'tı. Yoaş Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Amatsya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
12:1 Yehu’nun krallığının yedinci yılında İÖ 835’ te (bkz. 2Kr.10:36’ya ait not). kırk yıl İÖ 835-796.
12:2 Yehoyada ona yol gösteriyordu Bkz. 2Ta.24:17-27.
12:3 Bu tapınma yerleri de RAB’be tapınmak için yapılmıştı, ancak zamanla putperestliğe ait unsurların tapınmaya karıştırılmasıyla murdar hale gelmişti (bkz. 1Kr.3:2’ye ait not).
12:4 Nüfus... geliri Yirmi yaşına gelen her İsrailli gencin askerlik hizmeti için kayıt olması ve tapınağa yarım şekel bağışlaması gerekiyordu (bkz. Çık.30:11-16; Çık.38:25-26). vergiyi Bkz. Lev.27:1-25. halkın... paraları Bkz. Lev.22:18-23; Yas.16:10.
12:5 Hem 124 yıldır bakım yapılmamış hem deAtalya’nın krallığı boyunca hor kullanılmıştı (bkz. 2Ta.24:7).
12:9 Kapıda görevli kâhinler Dinsel açıdan kirli olanların tapınağa girmesine engel olmakla görevli üç kâhin (bkz. 2Kr.25:18; Yer.52:24). bütün paraları sandığa atıyorlardı İnsanlar bağışlarının tapınağın onarımında kullanılacağına ikna olunca daha cömertçe vermeye başlamıştır (bkz. 2Kr.22:3-7).
12:16 Suç... sunusu olarak verilen paralarsa Bu sunu 2Kr.12:4’ te söz edilenlerden farklıdır (bkz. Lev.5:16; Lev.6:5; Say.5:7-10).
12:17 Bu ayette aktarılan olaylar, Yoaş’ın krallığının son döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü 2Ta.24:17-24’te, Aramlılar’ın saldırısının Yoaş’ın RAB’be sırt çevirmesi yüzünden gerçekleştiği açıkça görülür. Muhtemelen Yoaş’ın önceden tapınak için gösterdiği gayret nedeniyle, 2. Krallar Kitabı’nda RAB’be sadakatsizlik ettiğinden söz edilmez. Gat Kenti’ne Davut’un ele geçirdiği (1Ta.18:1) ve Rehavam’ın krallığı döneminde Yahuda’ya bağlı kalmaya devam eden (2Ta.11:8) önemli Filist kentlerinden biri (bkz. Yşu.13:3).
12:18 kutsal armağanları... Hazael’e gönderdi Krş. 1Kr.15:18.
12:19 Yahuda krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not ; krş. 2Ta.22:10-24:27.
12:20 düzen kurup Yoaş’a karşı kurulan bu tuzak, Yehoyada’nın oğlu Zekeriya’nın öldürülmesine bir tepkiydi (bkz. 2Ta.24:22,2Ta.24:25). Beytmillo’da Burada, Davut’un eski kenti Millo’da (bkz. 2Sa.5:9 ve ilgili not; 1Kr.11:27) inşa edilmiş bir yapıdan (muhtemelen bir tür barakadan) söz ediliyor olabilir. Kral, öldürüldüğü sırada (2Ta.24:25), askerleriyle birlikte geçici olarak bu yapıda konaklıyordu.
12:21 görevlilerinden Kralı öldürenler,Ammonlu ve Moavlı kadınların oğulları olduğuna göre (2Ta.24:26), muhtemelen paralı askerlerdi. Yerine oğlu Amatsya kral oldu Bkz. 2Kr.14:1-22.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş