2. Tarihler 24:17-24

Yoaş'ın Kötülüğü
17Yehoyada'nın ölümünden sonra Yahuda önderleri gelip kralın önünde eğildiler. Kral da onları dinledi. 18Atalarının Tanrısı RAB'bin Tapınağı'nı terk ederek Aşera putlarıyla öbür putlara taptılar. Suçları yüzünden RAB Yahuda ve Yeruşalim halkına öfkelendi. 19Kendisine dönmeleri için aralarına peygamberler gönderdi. Bu peygamberler halkı uyardılarsa da, onlara kulak asmadılar.
20 O zaman Tanrı'nın Ruhu Kâhin Yehoyada oğlu Zekeriya'nın üzerine indi[a]. Zekeriya, halkın önünde durup seslendi: “Tanrı şöyle diyor: ‘Niçin buyruklarıma karşı geliyorsunuz? İşleriniz iyi gitmeyecek. Çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım.’ ”
21Bunun üzerine Zekeriya'ya düzen kurdular. Kralın buyruğuyla RAB'bin Tapınağı'nın avlusunda taşa tutup onu öldürdüler. 22Kral Yoaş Zekeriya'nın babası Yehoyada'nın kendisine yaptığı iyiliği unutup oğlunu öldürdü. Zekeriya ölürken, “RAB bu yaptığınızı görüp hesabını sorsun” dedi.
23Yıl sonunda[b] Aram ordusu Yoaş'a saldırıp Yahuda ve Yeruşalim'e girdi. Halkın bütün önderlerini öldürdüler. Yağmaladıkları malların hepsini Şam Kralı'na gönderdiler. 24Aram ordusu küçük bir ordu olmasına karşın, RAB çok büyük bir orduyu ellerine teslim etmişti. Çünkü Yahuda halkı, atalarının Tanrısı RAB'bi bırakmıştı. Böylece Aram ordusu Yoaş'ı cezalandırmış oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
23:1-24:27 Bkz. 2Kr.11:4-12:21 ve ilgili notlar. Bu metinde Yoaş’ın krallığı (İÖ 835-796) üç kısımda ele alınır: (1) Tahtın Davut’un soyuyla sürmesinin sağlanması (23. bölüm); (2) Yoaş’ın Kâhin Yehoyada ile birlikte sürdürdüğü iyi yönetim (2Kr.24:1-16); (3) Yoaş’ın tek başına sürdürdüğü kötü yönetim (2Kr.24:17-27). Son ayetlerde “yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
24:15-22 “Yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanıyor (bkz. 2Ta.23:1-24:27).
24:19 peygamberler gönderdi İsrail halkının RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği uyarıları dikkate almaması, nihayetinde ülkenin yıkımına neden olacaktır (bkz. 2Ta.36:16; krş. 2Ta.20:20; ayrıca bkz. 1. Tarihler: Giriş).
24:20 Zekeriya’nın üzerine indi İbranice’den birebir çevirisi: “Zekeriya’yı kuşandı”.
24:23 Yıl sonunda O çağda kullanılan iki ayrı takvime göre, sonbahar veya ilkbahar olabilir.
24:24 küçük bir ordu Kral ile halk, RAB’be sadık oldukları dönemlerde devasa ordulara küçük bir orduyla galip gelebiliyorken (2Ta.14:8-9; 2Ta.20:2,2Ta.20:12), artık sadakatsizliklerinden dolayı küçük bir düşman kuvveti karşısında bile bozguna uğramaktadırlar (bkz. 2Ta.20:30’a ait not).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş