2. Tarihler 4

4
Tapınağın Eşyaları
(1Kr.7:23-51)
1 Süleyman tunçtan bir sunak yaptırdı. Sunağın eniyle uzunluğu yirmişer arşın[a], yüksekliği on arşındı[b]. 2Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın[c] derinliğinde, çevresi otuz arşın[ç] yuvarlak bir havuz yaptırdı. 3Havuzun dışı boğa kabartmalarıyla kuşatılmıştı. Her arşında[d] onar tane olan bu kabartmalar iki sıra halindeydi ve gövdeyle birlikte dökülmüştü. 4Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. 5Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kâse kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. Üç bin bat[e] su alıyordu.
6 Süleyman yıkama işleri için on kazan yaptırdı. Beşini sunağın güneyine, beşini kuzeyine yerleştirdi. Yakmalık sunuların parçaları bunlarda yıkanırdı. Havuz ise kâhinlerin yıkanması içindi.
7 Süleyman tanıma uygun biçimde yaptırdığı on altın kandilliği tapınağın içine, beşi sağda, beşi solda olmak üzere yerleştirdi. 8 Yaptırdığı on masanın beşini de tapınağın sağına, beşini soluna yerleştirdi. Ayrıca yüz altın çanak yaptırdı.
9Kâhinlerin avlusunu, büyük avluyla kapılarını yaptırdı. Kapıları tunçla kaplattı. 10Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi.
11Hiram kovalar, kürekler, çanaklar yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu Tanrı'nın Tapınağı'yla ilgili işleri tamamlamış oldu:
12İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ,
13Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi,
14On kazan ve ayaklıkları,
15Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli,
16Kovalar, kürekler, büyük çatallar.
Huram-Avi'nin Kral Süleyman için RAB'bin Tapınağı'na yaptığı bütün eşyalar parlak tunçtandı.
17Kral bunları Şeria Ovası'nda, Sukkot ile Seredata arasındaki killi topraklarda döktürmüştü. 18Süleyman'ın yaptırdığı eşyalar o kadar çoktu ki, kullanılan tuncun hesabı tutulmadı.
19Süleyman'ın Tanrı'nın Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı:
Altın sunak ve ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masalar,
20İç odanın önüne yerleştirilen ve kurala uygun olarak yakılan saf altından kandilliklerle kandilleri,
21Çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar. –Bunlar saf altındandı.–
22Saf altın fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar ve tapınağın altın kapıları. En Kutsal Yer'in ve ana bölümün kapıları da altındandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
4:1 tunçtan bir sunak Bkz. 1Kr.8:64; 2Kr.16:14. Tapınağın ana sunağı, Hez.43:13-17’de tarif edilen basamaklı sunağın bir benzeriydi.
4:2 Dökme tunçtan... havuz Buluşma Çadırı’nda kullanılan tunç kazanın yerini alan, daha geniş bir su haznesi (Çık.30:18); kâ-hinler dinsel temizlenme amacıyla bu havuzda yıkanırdı (Çık.4:6; Çık.30:21). Hezekiel Kitabı’nda, havuzun yerini tapınağın güney tarafından akan yaşam suyu ırmağının alacağından söz edilir (Hez.47:1-12; krş. Va.22:1-2).
4:3 boğa Sözcük, 1Kr.7:24’te “sukabağı” olarak geçmektedir. İki sözcük İbranice’de birbirine çok benzer.
4:4 on iki boğa Muhtemelen, İsraillliler’in vaat edilen topraklara giderken geçtiği çöl boyunca Buluşma Çadırı’nın her bir kenarında üç oymak olacak şekilde konaklayan on iki oymağı temsil eder (Say.2. bölüm; krş. Hez.48:30-35).
4:6 on kazan Bkz. 1Kr.7:38-39.
4:7 tanıma Bkz. 1Ta.28:15. Bu kandillikler, muhtemelen Çık.25:31-40’ta tanımlanan biçimde değildi, şekil olarak Zek.Çık.4:2-6’da tasvir edilen kandilliği andırıyordu. on altın kandilliği Buluşma Çadırı’nda sadece bir kandillik vardı (Çık.25:31-40).
4:8 on masanın Buluşma Çadırı’nda sadece bir masa bulunurdu.
4:11 çanaklar Bkz. Çık.27:3 ve 1Kr.7:40’a ait notlar.
4:17-22 Bkz. 1Kr.7:46-50’ye ait not.
4:17 Sukkot ile Seredata Bkz. 1Kr.7:46’ya ait not. döktürmüştü Dökme tunç için kalıp yapmada Şeria Ovası’nda bulunan killi toprak kullanılıyordu.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş