2. Tarihler 3

3
Tapınağın Yapılışı
(1Kr.6:1-29; 7:21)
1Süleyman bundan sonra RAB'bin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moriya Dağı'nda RAB'bin Tapınağı'nı yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornan'ın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı. 2Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı. 3Tanrı'nın Tapınağı için attığı temel, eski ölçülere göre altmış arşın[a] uzunluğunda, yirmi arşın[b] genişliğindeydi. 4Tapınağın ön cephesini boydan boya kaplayan eyvanının genişliği yirmi arşın, yüksekliği yüz yirmi arşındı[c]. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. 5Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. 6Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kullanılan altın Parvayim'den getirilmişti. 7Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı. Duvarlara Keruvlar oydurdu.
8 En Kutsal Yer'i yaptı: Uzunluğu tapınağın genişliğine eşitti; uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı[ç]. En Kutsal Yer'in iç duvarlarını altı yüz talant[d] saf altınla kaplattı. 9Altın çivilerin ağırlığı elli şekeldi[e]. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı.
10 En Kutsal Yer'de iki Keruv heykeli yaptırarak altınla kaplattı. 11Keruvlar'ın kanatlarının uzunluğu yirmi arşındı. Keruvlar'dan birinin kanadı beş arşındı[g] ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve öteki Keruv'un kanadına değiyordu. 12Aynı şekilde öteki Keruv'un da kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve birinci Keruv'un kanadına değiyordu. 13Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan Keruvlar'ın yüzü ana bölüme bakıyordu.
14 En Kutsal Yer'in perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde Keruv işlemeleri vardı.
15Süleyman otuz beşer arşın[ğ] yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğindeydi. 16Gerdanlığa benzer[h] zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. 17Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin[ı], soldakine Boaz[i] adını verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
3:1 Moriya Dağı’nda İbrahim’in, RAB’bin buyruğuna itaat edip İshak’ı kurban olarak sunmak üzere gittiği dağdır (Yar.22:2,Yar.22:14). harman yerini Davut sağlamıştı Bkz. 1Ta.21:18-22:1.
3:1-17 Tapınağın inşasıyla ilgili anlatılanlar, Musa çölde Buluşma Çadırı’nı kurarken yaşananlara benzerdir. Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınak ile Musa’nın yaptırdığı Buluşma Çadırı arasındaki benzerliğin vurgulanmasıyla, tapınağın Buluşma Çadırı’nın devamı olduğu anlatılır; böylelikle sürgünden dönenler, tapınağı yeniden onarmaya teşvik edilir (bkz. 2Ta.7:1-11).
3:2 dördüncü yılının ikinci ayının İÖ 966’nın ilkbaharının (bkz. 1Kr.6:1’e ait not).
3:3 eski ölçülere göre... arşın 45 cm olan geleneksel arşından sekiz santim daha uzundu (bkz. Hez.40:5 ve ilgili not).
3:4 kaplattı Sadece duvarlardaki motifler altın kaplamaydı.
3:6 Parvayim’den Ya altının getirildiği yerin (muhtemelen güneydoğu Arabistan) ya da kaliteli bir altın türünün adıdır.
3:7 Keruvlar Bkz. 2Ta.3:10-14; ayrıca bkz. Yar.3:24 ve Hez.1:5’e ait notlar.
3:8 uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı Yüksekliği de yirmi arşın (1Kr.6:20) olup Buluşma Çadırı’nda olduğu gibi tam bir küp biçimindeydi. Tamamı küp şeklinde tanımlanan yeni Yeruşalim’de tapınak bulunmayacaktır (Va.21:16,Va.21:22), çünkü kentin kendisi “En Kutsal Yer” olacaktır.
3:9 altın çivilerin Altın yumuşak bir metal olduğuna göre, muhtemelen sadece çivilerin başları altın kaplamaydı. Kullanılan altın miktarının az oluşu (575 gr) da bunun böyle olduğunu kanıtlar.
3:10-13 Bkz. 1Kr.6:23-27’ye ait notlar.
3:14 perdesi Buluşma Çadırı’nda da iki odayı ayıran bir perde vardı (Çık.26:31).
3:16 Gerdanlığa benzer İbranice’den “İç odada” diye de çevrilebilir.
3:17 Sütunları Bölgede yapılan birçok kazıda buna benzer sütun kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (krş. Va.3:12). Yakin ‘Pekiştirir’ anlamına gelir. Boaz ‘Güç O’ndadır (Tanrı’dadır)’ anlamına gelir.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş