2. Tarihler 30

30
Fısıh Bayramı Kutlanıyor
1Hizkiya, bütün İsrail ve Yahuda halkına haber göndererek, Efrayim ve Manaşşe halkına da mektup yazarak, İsrail'in Tanrısı RAB için Fısıh Bayramı'nı kutlamak amacıyla Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'na gelmelerini bildirdi. 2 Kralla önderleri ve Yeruşalim'deki topluluk Fısıh Bayramı'nı ikinci ay kutlamaya karar verdiler. 3Bayramı zamanında kutlayamamışlardı; çünkü ne kendini kutsamış yeterli sayıda kâhin vardı, ne de halk Yeruşalim'de toplanabilmişti. 4Bu tasarı krala da topluluğa da uygun göründü. 5Herkes Yeruşalim'e gelip İsrail'in Tanrısı RAB için Fısıh Bayramı'nı kutlasın diye Beer-Şeva'dan Dan'a kadar bütün İsrail ülkesine duyuru yapmaya karar verdiler. Çünkü bayram, yazılı olduğu gibi çok sayıda insanla kutlanmamıştı. 6Kralın buyruğu uyarınca ulaklar, kral ve önderlerinden aldıkları mektuplarla bütün İsrail ve Yahuda'yı koşa koşa dolaşarak şu duyuruyu yaptılar: “Ey İsrail halkı! İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı RAB'be dönün. Öyle ki, O da sağ kalanlarınıza, Asur krallarının elinden kurtulanlarınıza dönsün. 7Atalarının Tanrısı RAB'be ihanet eden atalarınıza, kardeşlerinize benzemeyin; gördüğünüz gibi RAB onları dehşet verici bir duruma düşürdü. 8Atalarınız gibi inatçı olmayın, RAB'be boyun eğin. O'nun sonsuza dek kutsal kıldığı tapınağa gelin. Kızgın öfkesinin sizden uzaklaşması için Tanrınız RAB'be kulluk edin. 9RAB'be dönerseniz, kardeşlerinizi, oğullarınızı tutsak edenler onlara acıyıp bu ülkeye dönmelerine izin vereceklerdir. Çünkü Tanrınız RAB lütfeden, acıyan bir Tanrı'dır. O'na dönerseniz, O da yüzünü sizden çevirmeyecektir.”
10Ulaklar Efrayim ve Manaşşe bölgelerinde Zevulun'a dek kent kent dolaştılar. Ne var ki, halk gülerek onlarla alay etti. 11Ama Aşer, Manaşşe ve Zevulun halkından bazıları alçakgönüllü bir tutum takınarak Yeruşalim'e gitti. 12Birlik ruhu vermek için Tanrı'nın eli Yahuda'nın üzerindeydi. Öyle ki, Tanrı kral ve önderlerin RAB'bin sözü uyarınca verdikleri buyruğa halkın uymasını sağladı.
13İkinci ay Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlamak için çok büyük bir topluluk Yeruşalim'de toplandı. 14İşe Yeruşalim'deki sunakları kaldırmakla başladılar. Bütün buhur sunaklarını kaldırıp Kidron Vadisi'ne attılar. 15İkinci ayın on dördüncü günü Fısıh kurbanını kestiler. Kâhinlerle Levililer utanarak kendilerini kutsadılar, sonra RAB'bin Tapınağı'na yakmalık sunular getirdiler. 16Bunun ardından, Tanrı adamı Musa'nın Yasası uyarınca, geleneksel yerlerini aldılar. Kâhinler Levililer'in elinden aldıkları kurban kanını sunağın üstüne döktüler. 17Topluluk arasında kendini kutsamamış birçok kişi vardı; bu nedenle arınmamış olanların Fısıh kurbanını kesme ve RAB'be adama görevini Levililer üstlendi. 18-19Çok sayıda insan, Efrayim, Manaşşe, İssakar ve Zevulun'dan gelen halkın birçoğu kendisini dinsel açıdan arındırmamıştı; öyleyken yazılana ters düşerek Fısıh kurbanını yediler. Hizkiya onlar için şöyle dua etti: “Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa, RAB Tanrı'ya, atalarının Tanrısı'na yönelmeye yürekten kararlı olan herkesi iyi olan RAB bağışlasın.” 20RAB Hizkiya'nın yakarışını duydu ve halkı bağışladı[a].
21Yeruşalim'deki İsrailliler Mayasız Ekmek Bayramı'nı yedi gün büyük sevinçle kutladılar. Levililer'le kâhinler RAB'bi yüceltmek amacıyla kullanılan yüksek sesli çalgılarla her gün O'nu övüyorlardı.
22Hizkiya RAB'be hizmetlerini başarıyla yerine getiren Levililer'i övdü. Yedi gün boyunca herkes esenlik kurbanlarını kesip atalarının Tanrısı RAB'be şükrederek bayramda kendisine ayrılan paydan yedi.
23Topluluk bayramı yedi gün daha kutlamaya karar verdi. Böylece herkes bayramı yedi gün daha sevinçle kutladı. 24Yahuda Kralı Hizkiya topluluğa bin boğayla yedi bin davar sağladı; önderler de topluluğa bin boğayla on bin davar daha verdiler. Birçok kâhin kendini kutsadı. 25Bütün Yahuda topluluğu, kâhinler, Levililer, İsrail'den gelen topluluk, İsrail'den gelip Yahuda'ya yerleşen yabancılar sevindi. 26Yeruşalim'de büyük sevinç vardı. Çünkü İsrail Kralı Davut oğlu Süleyman'ın günlerinden bu yana Yeruşalim'de böylesi bir olay yaşanmamıştı. 27Levili kâhinler ayağa kalkıp halkı kutsadılar. Tanrı onları duydu. Çünkü duaları O'nun kutsal konutuna, göklere erişmişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
29:1-32:33 2. Krallar kitabında, Süleyman’dan sonraki krallar arasında en üstünü Yoşiya sayılır (2Kr.22-23; krş. 1Kr.13:2). Hizkiya’dan ise özellikle Asur Kralı Sanherib’e karşı çıkışı ile ilgili söz edilir. 2. Tarihler Kitabı’nda ise, Hizkiya’ya Süleyman’dan sonraki kralların tümünden daha fazla önem verilir (krş. 2Kr.18-20. bölümler). Hizkiya’nın özellikle dinsel alanda getirdiği yenilikler ile törenlere ve dini uygulamalara verdiği önem vurgulanır. Bu bölümlerde yer alan, Hizkiya’nın Fısıh Bayramı’na verdiği önem (1Kr.30:2,1Kr.30:5,1Kr.30:23,1Kr.30:25-26), tapınma için yaptığı hazırlıklar (1Kr.29:7, 18,35; 1Kr.31:2-3), zenginliği (1Kr.32:27-29), öbür ulusların gözündeki itibarı (1Kr.32:27) ve hâkimiyetinin genişliği (1Kr.30:25) ile ilgili anlatılar nedeniyle, Hizkiya’nın “ikinci Süleyman” olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
29:3-30:27 Bu kısım Krallar kitaplarında yer almaz (bkz. 1. Krallar: Giriş).
30:1-27 Krş. 2Ta.35:1-9; 2Kr.23:21-23. Hizkiya, bu kutlamada Kutsal Yasa’dan iki noktada ödün vermiş oldu (Çık.12:1-2,Çık.12:6; Yas.16:1-8): (1) Bayram ikinci ayda kutlanmadı (Yas.30:2) ve (2) bazı dinsel gerekler yerine getirilmedi (Yas.30:18-19; ancak bkz. 2Ta.30:2’ye ait not).
30:1 bütün İsrail ve Yahuda Bkz. “bütün İsrail” teması, 1. Tarihler: Giriş. Kuzeydeki krallığınAsur istilası sonucu yıkılmasının ve halkın çoğunun sürgün edilmesinin ardından, “bütün İsrail”in bir kere daha Kral Davut’un soyundan olan bir kralın yönetiminde ve RAB’bin Tapınağı’nın çatısı altında birleştiği belirtiliyor (bkz. 2Ta.30:5,2Ta.30:18-19,2Ta.30:25).
30:2 ikinci ay Krallığın bölünmesinden sonra Yarovam, kuzeydeki krallığın dini takviminde (muhtemelen kuzeyde yaşayanların Yeruşalim’e olan bağlılıklarını azaltmak amacıyla) bir aylık bir kaydırma yapmıştı (1Kr.12:32). Fısıh Bayramı kutlamalarını bir ay geciktiren Hizkiya, hem kâhinlerin kendilerini adamaları (1Kr.30:3) ve halkın toplanması (1Kr.30:3,1Kr.30:13) için yeterli zaman vermiş, hem de yaklaşık iki yüzyıl önce bölünen krallık arasında Fısıh Bayramı’nın zamanı konusunda ilk kez uzlaşma sağlamış oldu. Bayram tarihinde erteleme yapması, Hizkiya’nın “bütün İsrail”i bir araya getirme arzusunun göstergesidir. Süleyman’dan beri ilk defa, tüm halk Fısıh Bayramı’nı birlikte kutlamıştır; böylelikle Hizkiya bir kere daha ikinci Süleyman olarak tasvir edilmiş olur. Fısıh Bayramı, Kutsal Yasa’ya göre ilk ayın on dördüncü gününde kutlanmalıydı (Çık.12:1-2,Çık.12:6; Yas.16:1-8), ama tapınak dinsel açıdan kullanılmaya (arındırılmaya devam etmesine rağmen) uygun olmadığı için bayramı o tarihte kutlayamamışlardır (Yas.29:3,Yas.29:17; bkz. Ezr.6:16-22).
30:5 çok sayıda Bir kere daha Kral Süleyman’ın dönemine atıfta bulunulmaktadır (bkz. 2Ta.30:26). Fısıh, başlangıçta aile içinde yerine getirilen dini bir uygulama iken (Çık.12. bölüm), zamanla tapınakta bir araya gelerek kutlanan ulusal bir bayram haline gelmiştir (2Ta.30:8; bkz. Yas.16:1-8).
30:6 İbrahim’in... Tanrısı RAB’be Hizkiya, RAB’bin İbrahim’le yaptığı antlaşmanın değişmez olduğunu ve halkın durumu ne olursa olsun halkı birleştiren ve halka umut veren unsur olduğunu anımsatır.
30:8 tapınağa gelin Fısıh Bayramı, halkın hep birlikte tapınakta kutlaması gereken üç bayramdan biriydi (bkz. Say.28:9-29:39).
30:9 tutsak edenler onlara acıyıp Krş. 2Ta.6:39; bkz. Lev.26:40-42.
30:15 Bkz. 2Ta.30:3; 2Ta.29:34.
30:17 Fısıh Kurbanı’nı... Levililer üstlendi Bkz. Çık.12:6; Yas.16:6. Kutsal Yasa’ya göre Fısıh kurbanını aile reisleri kesmeliydi. Ancak dağılan kuzeydeki krallıktan henüz gelmiş olup muhtemelen dinsel olarak arınma fırsatı bulamamış bu kişilerin yerine Levililer bu görevi üstlenmiştir (krş. Yu.11:55).
30:18-19 Bkz. 2Ta.30:1-27’ ye ait not; Mar.7:1-23; Yu.7:22-23; Yu.9:14-16.
30:20 Hizkiya’nın duasına verilen yanıt, Süleyman’ın duasını hatırlatır (krş. 2Ta.7:14). bağışladı İbranice’den birebir çevirisi: “sağlığa kavuşturdu” (bkz. 2Ta.7:14).
30:23 yedi gün daha Bayram, Süleyman’ın krallığında tapınağın adanmasında olduğu gibi, iki hafta sürmüştür (2Ta.7:8-9).
30:26 Süleyman’ın günlerinden bu yana Bkz. 2Ta.29:1-32:33’e ait not.
30:27 duaları O’nun kutsal konutuna, göklere erişmişti Krş. 2Ta.6:21,2Ta.6:30,2Ta.6:33,2Ta.6:39.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş