2. Tarihler 17

17
Yehoşafat'ın Yahuda Krallığı
1Asa'nın yerine oğlu Yehoşafat kral oldu. Yehoşafat İsrail'e karşı krallığını pekiştirdi. 2Yahuda'nın bütün surlu kentlerine askeri birlikler yerleştirdi; Yahuda'ya ve babası Asa'nın ele geçirmiş olduğu Efrayim kentlerine de asker yerleştirdi.
3RAB Yehoşafat'laydı. Çünkü Yehoşafat atası Davut'un başlangıçtaki yollarını izledi; Baallar'a yöneleceğine, 4babasının Tanrısı'na yöneldi; İsrail halkının yaptıklarına değil, Tanrı'nın buyruklarına uydu. 5RAB onun yönetimi altındaki krallığı pekiştirdi. Bütün Yahudalılar ona armağanlar getirdi. Böylece Yehoşafat büyük zenginliğe ve onura kavuştu. 6Yüreği RAB'de[a] cesaret buldu, puta tapılan yerleri ve Aşera putlarını Yahuda'dan kaldırdı.
7Yehoşafat krallığının üçüncü yılında halka öğretmek amacıyla görevlilerinden Ben-Hayil'i, Ovadya'yı, Zekeriya'yı, Netanel'i, Mikaya'yı Yahuda kentlerine gönderdi. 8Onlarla birlikte şu Levililer'i de gönderdi: Şemaya, Netanya, Zevadya, Asahel, Şemiramot, Yehonatan, Adoniya, Toviya, Tov-Adoniya. Kâhinlerden Elişama ile Yehoram'ı gönderdi. 9RAB'bin Yasa Kitabı'nı yanlarına alıp Yahuda'da halka öğrettiler. Bütün Yahuda kentlerini dolaşarak halka ders verdiler.
10Yahuda'yı çevreleyen ülkelerin krallıklarını RAB korkusu sardı. Bu yüzden Yehoşafat'a karşı savaşamadılar. 11Bazı Filistliler Yehoşafat'a haraç olarak armağanlar ve gümüş verdiler. Araplar da ona davar getirdiler: Yedi bin yedi yüz koçla yedi bin yedi yüz teke. 12Yehoşafat giderek güçlendi. Yahuda'da kaleler, ambarlı kentler yaptırdı. 13Yahuda kentlerinde birçok işler yaptı. Yeruşalim'e deneyimli yiğit savaşçılar yerleştirdi. 14Bunlar boylarına göre şöyle kaydedilmişlerdi:
Yahuda'dan binbaşılar: Komutan Adna ve komutasında 300 000 yiğit asker;
15Yanında Komutan Yehohanan ve komutasında 280 000 asker;
16Onun yanında kendini RAB'bin hizmetine adayan Zikri oğlu Amatsya ve komutasında 200 000 yiğit asker.
17Benyamin oymağından: Yiğit bir savaşçı olan Elyada ile komutasında yay ve kalkanla silahlanmış 200 000 asker;
18Yanında Yehozavat ve komutasında savaşmak üzere donatılmış 180 000 asker.
19Bunlar kralın surlu Yahuda kentlerine yerleştirdiği askerlerin yanısıra, ona hizmet ediyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
17:1-21:3 1. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallık döneminden, 1. Krallar kitabındakinden daha çok yer verilir (1Kr.22:1-46); Ahav ve İlyas’a ise Krallar kitabında daha geniş yer verilmiştir. 2. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallığından söz edilirken, kitabın üslubuna uygun olarak ‘yaptığının karşılığını alma’ ilkesi öne çıkar (1Kr.19:2-3; 1Kr.20:35-37). İÖ 872-848 yıllarında krallık yapan Yehoşafat, muhtemelen İÖ 872-869 yıllarında krallığı babası Asa’yla birlikte yönetmiştir (bkz. 2Ta.20:31 ve ilgili not). Krallığı ile ilgili ayrıntılar genelde tarihsel sıra gözetilmeden verilir; örneğin, 2Ta.17:7-9’da söz edilen, Yasa’yı halka öğretme hareketi muhtemelen 2Ta.19:4-11’de söz edilen yenilikler arasında yer alır. Kitapta, Yehoşafat’ın krallığı ile Süleyman’ın krallığı arasında benzerlik kurulmaya çalışılmış, bu şekilde Yehoşafat’ın Süleyman kadar başarılı bir kral olduğu vurgulanmak istenmiştir.
17:2 Yahuda’nın bütün surlu kentlerine... Efrayim kentlerine de Bkz. 2Ta.15:8’e ait not. Bu kentler Amatsya’nın krallığı döneminde kaybedilecektir (2Ta.25:17-24).
17:6 RAB’de İbranice’den birebir çevirisi: “RAB’bin yollarında”. puta tapılan yerleri... kaldırdı Ancak bkz. 1Kr.3:2 ve 1Kr.15:14’e ait notlar. Babası Asa gibi (1Kr.14:5; 1Kr.15:17), Yehoşafat da ilk başta bu yerleri kaldırtır, ancak halk, baskın putperest eğiliminden ötürü bunları yeniden kurar (1Kr.20:33).
17:7-9 Bu olay muhtemelen, 2Ta.19:4-11’de ayrıntıları açıklanan yeniliklerin bir parçasıdır. Tanrı’nın yönetimi altındaki (ulusun yönetim sacayağını oluşturan) kâhinler, peygamberler, krallar (ayrıca kralların görevlileri dâhil), halkını yöneten Tanrı’nın egemenliğinin birer temsilcisiydi.
17:7 üçüncü yılında Muhtemelen babası Asa’yla beraber yönetimde bulunduğu üç yılın ardından, tek başına krallık ettiği ilk yıl (bkz. 2Ta.20:31 ve ilgili not).
17:9 RAB’bin Yasa Kitabı’nı Bkz. 2Ta.34:14-15; Yşu.8:31,Yşu.8:34; Yşu.23:6; ayrıca bkz. Yşu.1:8; 2Kr.22:8 ve Neh.8:1’e ait notlar.
17:10 RAB korkusu Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not.
17:14-18 300 000... 280 000... 200 000... 200 000... 180 000 Bkz. 1Ta.12:23-37 ve 1Ta.27:1’e ait notlar.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş