2. Tarihler 26

26
Uzziya'nın Yahuda Krallığı
(2Kr.14:21-22; 15:1-7)
1Yahuda halkı Amatsya'nın yerine on altı yaşındaki oğlu Uzziya'yı[a] kral yaptı. 2Babası Amatsya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzziya Eylat Kenti'ni onarıp Yahuda topraklarına kattı. 3Uzziya on altı yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli iki yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya'ydı. 4Babası Amatsya gibi, Uzziya da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. 5Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. RAB'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı.
6Uzziya Filistliler'e savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdot'un surlarını yıktırdı. Sonra Aşdot yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu. 7Filistliler'e, Gur-Baal'da yaşayan Araplar'a ve Meunlular'a karşı Tanrı ona yardım etti. 8Ammonlular Uzziya'ya haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzziya'nın ünü Mısır sınırına dek ulaştı.
9Uzziya Yeruşalim'de Köşe Kapısı, Dere Kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı. 10Şefela'da ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan, kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Dağlık bölgelerde, verimli topraklarda da ırgatları, bağcıları vardı; çünkü toprağı severdi. 11Uzziya'nın savaşa hazır bir ordusu vardı. Kralın komutanlarından Hananya'nın denetiminde Yazman Yeiel'le görevli Maaseya'nın yaptığı sayımın sonuçlarına göre, bu ordu bölük bölük savaşa girerdi. 12Yiğit savaşçıları yöneten boy başlarının sayısı 2 600'dü. 13Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307 500 askerden oluşan bir ordu vardı. 14Uzziya bütün ordu için kalkan, mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan taşı sağladı. 15Yeruşalim'de becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzziya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı; çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu.
16Ne var ki, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı RAB'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için RAB'bin Tapınağı'na girdi. 17Kâhin Azarya ile RAB'bin yürekli seksen kâhini de ardısıra tapınağa girdiler. 18 Kral Uzziya'ya karşı durarak, “Ey Uzziya, RAB'be buhur yakmaya hakkın yok!” dediler, “Ancak Harun soyundan kutsanmış kâhinler buhur yakabilir. Tapınaktan çık! Çünkü sen RAB'be ihanet ettin; RAB Tanrı da seni onurlandırmayacak!” 19Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kâhinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kâhinlerin önünde, RAB'bin Tapınağı'ndaki buhur sunağının yanında duran Uzziya'nın alnında deri hastalığı belirdi. 20Başkâhin Azarya ile öbür kâhinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi, çünkü RAB onu cezalandırmıştı. 21Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve RAB'bin Tapınağı'na sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti.
22Uzziya'nın yaptığı öbür işleri, başından sonuna dek, Amots oğlu Peygamber Yeşaya yazmıştır. 23 Uzziya ölüp atalarına kavuşunca, deri hastalığına yakalandığı için onu atalarının yanına, kral mezarlığının ayrı bir yerine gömdüler. Yerine oğlu Yotam kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
26:1-23 Bkz. 2Kr.15:1-7’ye ait notlar. Burada Uzziya’nın, itaati ve sadakati (2Kr.26:4-15) sayesinde gördüğü kutsanma ve tanrısal yardımdan ayrıntılı bir şekilde söz edilirken, Krallar metninde sadece sadakatinden söz edilir (2Kr.15:3). 2. Krallar Kitabı’nda Uzziya’nın sadece deri hastalığından söz edilirken (2Kr.15:5), Tarihler kitabında bu deri hastalığına gurur ve sadakatsizliğinden ötürü yakalandığı da belirtilir (bkz. 2Ta.26:16). Kral Uzziya ile kuzeydeki (İsrail Krallığı’ndaki) çağdaşı Kral II. Yarovam’ın döneminde, İsrail ile Yahuda krallıkları, Davut ve Süleyman’ın dönemlerindeki sınırlara kısa bir süre için de olsa kavuşur (2Ta.26:6-8; 2Kr.14:25). Krallıkların genişlemesinde,Asur Kralı III. Adadnirari’nin (İÖ 802)Aram tehdidini ortadan kaldırmasının büyük etkisi olmuştur;Aram’la girdiği savaşın ardındanAsur’un kendisi de gerileme dönemine girer.
26:1 Uzziya’yı Asıl adı Azarya’dır (ayrıca bkz. örn. 2Kr.15:6-7; 1Ta.3:12).
26:3 elli iki yıl İÖ 792’den 767’ye kadarAmatsya ile birlikte yönetimde olmak üzere, İÖ 792-740 yılları.
26:4 Uzziya’nın krallığıyla ilgili anlatılanlar,Amatsya ve Yoaş’ın krallığında yaşananlara benzer (bkz. 2Ta.26:1-23’e ait not).
26:5 Zekeriya’nın günlerinde Bir kere daha, “yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanıyor (bkz. 2Ta.12:2’ye ait not).
26:6-8 Uzziya’nın fetihleri güneydoğu ve güneybatı yönündeydi; İsrail’in güçlü kralı II.Yarovam,Yahuda’nın kuzeyinde egemendi.
26:7 Meunlular’a Bkz. 2Ta.20:1’e ait not.
26:9 Köşe Kapısı, Dere Kapısı Surların kuzeydoğusunda ve güneybatısında yer alıyorlardı. sağlamlaştırdı Yeruşalim surlarındaki bu onarım, Yehoaş’ın Amatsya’nın krallığı döneminde verdiği zarardan ötürü olabilir (2Ta.25:23).
26:15 gereçler... okları, büyük taşları fırlatmak için O dönemin savaş teknolojisinde henüz mancınık bilinmediğine ve ok atmak için burulmayla harekete geçirilen silahlar yaklaşık üç yüz yıl sonra savaşlarda kullanılmaya başlandığına göre, burada söz edilen gereçler, düşman askerlerinin üzerine taş yuvarlamak için surlara ve kulelere kurulan özel yapılar olmalıdır.
26:16 güçlenince Bkz. 2Ta.26:5’e ait not.
26:19 deri hastalığı Bkz. Lev.13:2’ye ait not. İbranicesi, çeşitli deri hastalıklarını kapsar. Hansen hastalığı olarak da bilinen gerçek cüzam, Ortadoğu’ya ilk kez İÖ dördüncü yüzyılda Büyük İskender’in askerleri tarafından Hindistan’dan taşınmıştır. Deri hastalığının teşhisi için tanımlanan belirtiler (derideki ş işlerin beyazlaşması, kılların ağarması; Lev.13:6,Lev.13:10) gerçekte cüzamın belirtileri olmadığı gibi cüzamın gerçek belirtileri (deride his kaybı, el ve ayak parmakların dökülmesi, yüzde şişlikler ve körlük) burada görülmez.
26:21 Uzziya ölünceye Bkz. Yşa.6:1 ve ilgili not. Kutsal Yer’e girerek günah işleyen Uzziya, İsrail halkının arasından dışlanma cezası alır. RAB’bin yargısı işlenen günaha denktir.
26:22 Yeşaya yazmıştır Kutsal Yazılar arasında yer alan Yeşaya Kitabı’ndan değil, Yeşaya’nın başka bir eserinden söz edilmektedir.
26:23 atalarının yanına, kral mezarlığının ayrı bir yerinde Krş. 2Kr.15:7. Deri hastalığı yüzünden Uzziya’yı, krallara ait olan ancak kral mezarlığının dışında başka bir yere gömmüş olmalıdırlar.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş