2. Tarihler 15

15
Asa'nın Yaptığı Yenilikler
(1Kr.15:13-15)
1Tanrı'nın Ruhu Odet oğlu Azarya'nın üzerine indi. 2Azarya, Kral Asa'ya gidip şöyle dedi: “Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin! RAB'le birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır. O'nu ararsanız bulursunuz. Ama O'nu bırakırsanız, O da sizi bırakır. 3İsrail halkı uzun süre gerçek Tanrı'dan, eğitici kâhinlerden ve yasadan uzak yaşadı. 4Ama sıkıntıya düştüklerinde İsrail'in Tanrısı RAB'be döndüler, O'nu arayıp buldular. 5O günlerde yolcuların güvenliği yoktu. Çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içindeydi. 6Ulus ulusu, kent kenti ezmeye çalışıyordu. Çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu. 7Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.”
8Asa bu sözleri, Peygamber Odet'in oğlu Azarya'nın[a] peygamberliğini duyunca, cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından, Efrayim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. RAB'bin Tapınağı'nın eyvanının önündeki RAB'bin sunağını onardı.
9Efrayim'den, Manaşşe'den, Şimon'dan gelen birçok İsrailli, Tanrısı RAB'bin Asa'yla birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa bu gelenlerle Yahuda ve Benyamin halkını bir araya topladı. 10Asa'nın krallığının on beşinci yılının üçüncü ayında Yeruşalim'de toplandılar. 11Yağmalamış oldukları hayvanlardan yedi yüz sığırla yedi bin davarı o gün RAB'be kurban ettiler. 12Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı RAB'be yönelmek için antlaşma yaptılar. 13Büyük küçük, kadın erkek, kim İsrail'in Tanrısı RAB'be yönelmezse öldürülecekti. 14Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RAB'bin önünde ant içtiler. 15Yahudalılar bütün yürekleriyle içtikleri ant için sevindiler. RAB'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.
16Kral Asa annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisi'nde yaktı. 17Ancak İsrail'den[b] puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB'be adadı. 18Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları Tanrı'nın Tapınağı'na getirdi.
19Asa'nın krallığının otuz beşinci yılına kadar savaş olmadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
14:2-16:14 Asa’nın krallık dönemi (İÖ 910-869; bkz. 1Kr.15:9-24 ve ilgili notlar). Bir kere daha Tarihler kitaplarında ele alınan “yaptığının karşılığını alma” ilkesi işlenir. Bu kısımdaAsa’nın krallığı iki döneme ayrılır (bkz. 2Ta.12:2’ye ait not). İlk otuz beş yıl RAB’bin yolunda yürüyen KralAsa, halkının güven içinde yaşamasını sağlayabilmiş, antlaşmaya bağlılığını yenileyerek onları refah ve barış içinde yaşatmıştır (2Ta.14:1-15:19). Ancak sonradan bu durum değişmeye başlar ; RAB’be güvenmek yerine başka bir ulusla ittifak yaparak kendisinin ve halkının aniden cezalandırılmasına neden olur (2Ta.16:1-14).
15:3 eğitici kâhinlerden Bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128; ayrıca bkz. 2Ta.17:7-9; Lev.10:11; Yas.17:9-11.
15:8 Peygamber Odet’in oğlu Azarya’nın Bazı Vulgata elyazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde sadece “Peygamber Odet’in” diye geçer (bkz. 2Ta.15:1). Efrayim’in... ele geçirdiği kentlerden Asa’nın krallığının otuz altıncı yılında çıkan büyük savaştan önce (2Ta.16:1) de Asa ile Baaşa arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı anlaşılmaktadır.
15:9 birçok İsrailli... onun tarafına geçti Krş. 2Ta.11:13-17.
15:10 on beşinci yılının üçüncü ayında Zerah’ın saldırısından bir yıl sonra (2Ta.15:19) İÖ 895’in ilkbaharında. Yılın üçüncü ayında (Lev.23:15-21) kutlanan Haftalar Bayramı halkın bir arada bulunduğu bir zamandı.
15:12 antlaşma RAB’bin Musa aracılığıyla halkıyla Sina Dağı’nda yaptığı antlaşma, daha önce Moav ovasında (Yas.29:1), Eval Dağı’nda (Yşu.8:30-35), Şekem’de (Yşu.24:25) ve Gilgal’da (1Sa.11:14; bkz. ilgili not) olduğu gibi, bir kere daha yenilenmektedir.
15:13 öldürülecekti Bkz. Çık.22:20; Yas.13:6-9.
15:15 esenlik Bkz. 2Ta.20:30’a ait not.
15:16 Kidron Vadisi’nde Yeruşalim’in hemen doğusundadır (bkz. Yşa.22:7’ye ait not; ayrıca bkz. 1Kr.15:13 ve ilgili not).
15:17 İsrail’den Yahuda Krallığı kastedilmektedir (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not). puta tapılan yerleri kaldırmadı Bkz. 2Ta.14:5 ve ilgili not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş