1. Krallar 1

1
Kral Davut'un Son Yılları
1Yıllar geçmiş, Kral Davut yaşlanmıştı. Üstünü örtülerle örtmelerine karşın ısınamıyordu. 2Görevlileri, “Efendimiz kral!” dediler, “Yanında kalıp sana bakacak, koynunda yatıp seni ısıtacak genç bir kız arayalım.”
3Görevliler bütün İsrail'i aradılar; sonunda Şunemli Avişak adında genç ve güzel bir kız bulup krala getirdiler. 4Çok güzel olan genç kız, krala bakıp hizmet etti. Ama kral ona hiç dokunmadı.
Adoniya Kendini Kral İlan Ediyor
5 Hagit'in oğlu Adoniya kral olmayı düşünüyordu. Bu amaçla ortaya çıkıp kendine savaş arabaları, atlılar ve önünde koşacak elli muhafız buldu. 6Babası Davut hiçbir zaman, “Neden şöyle ya da böyle davranıyorsun?” diye ona karşı çıkmamıştı. Avşalom'dan sonra dünyaya gelen Adoniya çok yakışıklıydı.
7Adoniya, Seruya oğlu Yoav ve Kâhin Aviyatar'la görüşüp onların desteğini sağladı. 8Ama Kâhin Sadok, Yehoyada oğlu Benaya, Peygamber Natan, Şimi, Rei ve Davut'un muhafızları ona katılmadılar.
9-10Adoniya, Eyn-Rogel yakınlarında Sohelet Kayası denilen yerde davar, sığır ve besili buzağılar kurban edip bütün kardeşlerini, yani kralın oğullarını ve krala hizmet eden bütün Yahudalılar'ı çağırdı. Ama Peygamber Natan'ı, Benaya'yı, muhafızları ve kardeşi Süleyman'ı çağırmadı.
Süleyman'ın Kral İlan Edilmesi
11 Bunun üzerine Natan, Süleyman'ın annesi Bat-Şeva'ya, “Hagit oğlu Adoniya efendimiz Davut'un haberi olmadan kendini kral ilan etmiş, duymadın mı?” dedi, 12“Şimdi izin ver de sana kendi canınla oğlun Süleyman'ın canını nasıl kurtaracağına ilişkin öğüt vereyim. 13Git Kral Davut'a söyle, ‘Efendim kral, benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma o oturacak diye bana ant içmedin mi? O halde neden Adoniya kral oldu?’ 14Sen kralla konuşmanı bitirmeden ben içeri girip sözlerini doğrulayacağım.”
15Bat-Şeva yaşı çok ilerlemiş olan kralın odasına girdiğinde Şunemli Avişak ona hizmet ediyordu. 16Bat-Şeva, kralın önünde diz çöküp yere kapandı. Kral, “Ne istiyorsun?” diye sordu.
17Bat-Şeva şöyle karşılık verdi: “Efendim, ‘Benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma oturacak’ diye bana Tanrın RAB adıyla ant içtin. 18Efendim kral, şu anda senin haberin olmadan Adoniya krallığını ilan etti. 19Sayısız sığır, davar ve besili buzağı kurban edip kralın bütün oğullarını, Kâhin Aviyatar'ı ve ordu komutanı Yoav'ı çağırdı, ama kulun Süleyman'ı çağırmadı. 20Efendim kral, bütün İsrail'in gözü sende. Senden sonra tahtına kimin geçeceğini öğrenmek istiyorlar. 21Yoksa sen ölüp atalarına kavuşunca, ben ve oğlum Süleyman suçlu sayılacağız.”
22Bat-Şeva daha kralla konuşurken Peygamber Natan geldi. 23Krala, “Peygamber Natan geldi” dediler. Natan kralın huzuruna çıkıp yüzüstü yere kapandı.
24Sonra, “Efendim kral, senden sonra Adoniya'nın kral olup tahtına geçeceğini söyledin mi?” dedi, 25“Adoniya bugün gidip sayısız sığır, davar ve besili buzağı kurban etmiş; kralın bütün oğullarını, ordu komutanlarını ve Kâhin Aviyatar'ı çağırmış. Şu anda hepsi onun önünde yiyip içiyor ve, ‘Yaşasın Kral Adoniya!’ diye bağırıyor. 26Ama Adoniya beni, Kâhin Sadok'u, Yehoyada oğlu Benaya'yı ve kulun Süleyman'ı çağırmadı. 27Efendim ve kralım, gerçekten bütün bunlara sen mi karar verdin? Yoksa senden sonra tahtına kimin geçeceğini biz kullarına bildirmeden mi bunu yaptın?”
28Kral Davut, “Bana Bat-Şeva'yı çağırın!” dedi. Bat-Şeva kralın huzuruna çıkıp önünde durdu.
29Kral Bat-Şeva'ya, “Beni bütün sıkıntılardan kurtaran, yaşayan RAB'bin adıyla ant içiyorum” dedi, 30“ ‘Benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma geçecek’ diye İsrail'in Tanrısı RAB'bin adıyla içtiğim andı bugün yerine getireceğim.”
31O zaman Bat-Şeva kralın önünde diz çöküp yüzüstü yere kapandı ve, “Efendim Kral Davut sonsuza dek yaşasın!” dedi.
32Kral Davut, “Kâhin Sadok'u, Peygamber Natan'ı ve Yehoyada oğlu Benaya'yı bana çağırın” dedi. Hepsi önüne gelince, 33kral onlara şöyle dedi: “Efendinizin görevlilerini yanınıza alın ve oğlum Süleyman'ı benim katırıma bindirip Gihon'a götürün. 34Orada Kâhin Sadok ve Peygamber Natan onu İsrail Kralı olarak meshetsinler. Boru çalıp, ‘Yaşasın Kral Süleyman!’ diye bağırın. 35Onun ardından gidin; çünkü o gelip tahtıma oturacak ve yerime kral olacak. Onu İsrail ve Yahuda'ya yönetici atadım.”
36Yehoyada oğlu Benaya, “Amin” diye karşılık verdi, “Efendim kralın Tanrısı RAB de bu kararı onaylasın. 37RAB, efendim kralla birlikte olduğu gibi Süleyman'la da birlikte olsun ve onun krallığını Davut'un krallığından daha başarılı kılsın.”
38Kâhin Sadok, Peygamber Natan, Yehoyada oğlu Benaya, Keretliler'le Peletliler gidip Süleyman'ı Kral Davut'un katırına bindirdiler ve Gihon'a kadar ona eşlik ettiler. 39Kâhin Sadok, Kutsal Çadır'dan yağ dolu boynuz kabı alıp Süleyman'ı meshetti. Boru çalınca bütün halk “Yaşasın Kral Süleyman!” diye bağırdı. 40Herkes kaval çalarak Süleyman'ın ardından yürüdü. Öyle sevinçliydiler ki, seslerinden adeta yer sarsılıyordu.
41Adoniya ve yanındaki konuklar yemeklerini bitirirken kalabalığın gürültüsünü duydular. Boru sesini duyan Yoav, “Kentten gelen bu gürültü de ne?” diye sordu. 42Yoav daha sorusunu tamamlamadan, Kâhin Aviyatar oğlu Yonatan çıkageldi. Adoniya ona, “İçeri gir, sen yiğit bir adamsın. İyi haberler getirmiş olmalısın” dedi.
43Yonatan, “Hayır, bu kez farklı” diye karşılık verdi, “Efendimiz Kral Davut, Süleyman'ı kral atadı. 44Kral, Kâhin Sadok, Peygamber Natan, Yehoyada oğlu Benaya ve Keretliler'le Peletliler'in Süleyman'ı kendi katırına bindirip götürmelerini istedi. 45Gihon'a götürülen Süleyman orada Kâhin Sadok'la Peygamber Natan tarafından kral olarak meshedildi. Oradan sevinçle döndüler ve sesleri kentte yankılanmaya başladı. Duyduğunuz sesler onların sesleridir. 46Üstelik Süleyman krallık tahtına oturdu bile. 47Ayrıca efendimiz Kral Davut'u kutlamaya gelen görevlileri, ‘Tanrın, Süleyman'ın adını senin adından daha yüce, krallığını senin krallığından daha başarılı kılsın’ diyorlar. Kral yatağının üzerine kapanarak, 48‘Henüz gözlerim açıkken bugün tahtıma oturacak birini veren İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun’ diyor.”
49Bunun üzerine Adoniya'nın bütün konukları korkuya kapılıp kalktılar, her biri kendi yoluna gitti. 50Adoniya ise, Süleyman'dan korktuğu için, gidip sunağın boynuzlarına sarıldı[a]. 51Durumu Süleyman'a anlattılar. “Adoniya senden korkuyor” dediler, “Sunağın boynuzlarına sarılmış ve ‘İlk önce Kral Süleyman ben kulunu kılıçla öldürmeyeceğine dair ant içsin’ diyor.”
52Süleyman, “Eğer bana bağlı kalırsa, saçının bir teline bile zarar gelmez” diye yanıtladı, “Ama içinde bir kötülük varsa öldürülür.” 53Sonra Kral Süleyman'ın gönderdiği adamlar Adoniya'yı sunaktan indirip getirdiler. Adoniya gelip önünde yere kapanınca, ona, “Evine dön!” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 yaşlanmıştı 2Sa.5:4’ten, Davut’un yetmiş yaşlarında öldüğü anlaşılmaktadır (krş. 1Kr.2:11).
1:5 Adoniya Davut’un o sırada yaklaşık otuz beş yaşında olan dördüncü oğlu (bkz. 2Sa.3:4). Davut’un hayatta kalan oğulları arasında en büyüğü olduğu tahmin edilir (bkz. 2Sa.13:28’e ait not; ayrıca bkz. 2Sa.18:14). Adoniya muhtemelen, Davut’un kendinden sonraki kral olarak Süleyman’ı seçtiğini biliyordu (bkz. 1Kr.1:9-10). Ayrıca Adoniya’nın kral olma isteği, Tanrı’nın Süleyman’ın kral olmasıyla ilgili tasarısına aykırıydı (bkz. 1Ta.22:9-10).
1:7 Yoav, Davut’un yeğeni (1Ta.2:16) ve İsrail ordusunun komutanıydı (2Sa.8:16). Yoav’ın Adoniya’nın yanında yer alması, muhtemelen Benaya ile arasındaki rekabetten kaynaklanıyordu (bkz. 1Kr.1:8; 2Sa.8:18; 2Sa.20:23; 2Sa.23:20-23). Yoav bulunduğu konumu, Kral Davut’un güvenine değil, ordudan aldığı desteğe borçluydu (bkz. 1Kr.2:5-6).
1:9-10 Eyn-Rogel Yeruşalim’in yaklaşık 200 m güneyinde, Kidron Vadisi’nde bulunan ırmak (“eyn”, ırmak anlamına gelir).
1:11 Süleyman’ın annesi Bat-Şeva’ya Kralın veya tahtın vârisi olarak belirlenen kişinin annesinin, sarayda önemli ve etkili bir konumu olurdu (bkz. 1Kr.2:19; 1Kr.15:13; 2Kr.10:13; 2Ta.15:16).
1:12 Yeni kralın, yerini sağlamlaştırmak amacıyla taht üzerinde hak iddia edebilecek öbür vârisleri öldürtmesi yaygındı (bkz. 1Kr.15:29; 2Kr.10:11; 2Kr.11:1).
1:13 bana ant içmedin mi? Kutsal Kitap’ta, Davut’un Bat-Şeva’ya Süleyman’la ilgili bir ant içtiği belirtilmez, ancak RAB Davut’a, krallığını sürdürecek olacak kişinin, oğlu Süleyman olacağını bildirmişti (bkz. 1Ta.22:6-13; krş. 2Sa.7:11-16). Davut Bat-Şeva’ya RAB’bin bu vaadinden söz etmiş olmalıdır.
1:24-27 Natan Davut’a bilgece yaklaşır (krş. 2Sa.11-12. bölümler); Davut’u suçlamadan, yumuşak bir şekilde sorgular.Ayrıca tanıklık edebilecek iki kişinin (kendisi ve Bat-Şeva) konuşma sırasında bulunmasını sağlar (bkz. Yas.17:6; Yas.19:15).
1:33 benim katırıma O çağda katırlar, kralların binek hayvanı olarak kullanılıyordu (bkz. Yar.41:43; Est.6:7-8). Süleyman’ın Davut’un katırına binmesiyle, Süleyman’ın krallığının Davut tarafından onaylandığı halka açıkça ilan edilmiş olacaktır. Gihon’a Siyon Dağı’nın doğu yamacında akan ırmak (bkz. 1Kr.1:9-10 ve 2Sa.5:8’e ait notlar). Yaratılış Kitabı’nda geçen Gihon değildir.
1:35 İsrail ve Yahuda’ya Bu ayrımın yapılmasının nedeni, Davut’un önce Yahuda’nın, sonra İsrail’in hâkimiyetine sahip olmasıdır (bkz. 2Sa.2:4; 2Sa.5:3).
1:39 Kâhin Sadok... Süleyman’ı meshetti Tanrı’nın halkını yönetmek üzere, kraliyet ailesinden olan vârisler kâhinler tarafından meshedilir (2Kr.11:12), kraliyet ailesine mensup olmayıp Tanrı tarafından belirlenmiş kişiler peygamberler tarafından meshedilerek krallığa atanırdı (1Sa.9:16; 1Sa.16:12; 2Kr.9. bölüm). Bu farklılık, kâhinlerin kurulu düzende, peygamberlerin ise bu düzen dışında Tanrı’nın seçimi söz konusu olduğunda hizmet etmesinden kaynaklanır. Kutsal Çadır’dan Givon’daki Buluşma Çadırı değil (bkz. 1Kr.3:4; 2Ta.1:3), Davut’un Antlaşma Sandığı’nı yerleştirmek için kurduğu çadır (bkz. 2Sa.6:17).
1:41 kalabalığın gürültüsünü duydular Givon, Eyn-Rogel’den görünmemesine rağmen, aradaki mesafe çok büyük değildi ; yaklaşan sesler Kidron Vadisi boyunca yankılanıyordu.
1:48 Süleyman’ın tahta geçmesiyle RAB’bin Davut’a verdiği vaat yerine gelir (bkz. 2Sa.7:12,2Sa.7:16 ve ilgili notlar).
1:50 sunağın boynuzlarına sarıldı Bkz. Çık.21:13-14 ve ilgili not. Boynuzlar, sunağın dört köşesinde bulunan dikey çıkıntılardı (bkz. Çık.29:12; Lev.4:7,Lev.4:18,Lev.4:25,Lev.4:30,Lev.4:34). Sunağın boynuzlarına sarılan kişi öldürülmezdi. Adoniya, boynuzlara sarılarak Tanrı’nın himayesine sığınmaya çalıştı.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş