1. Krallar 5

5
Tapınağın Yapım Hazırlıkları
(2Ta.2:1-18)
1Sur Kralı Hiram, Süleyman'ın babası Davut'un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman'a gönderdi. Çünkü Davut'la hep dostça geçinmişti. 2Süleyman Hiram'a şu haberi gönderdi: 3“Bildiğin gibi, babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden Tanrısı RAB'bin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda RAB, Davut'un düşmanlarını onun ayakları altına serdi. 4Oysa şimdi Tanrım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay. 5 RAB, babam Davut'a, ‘Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak’ diye söz verdi. Ben de Tanrım RAB'bin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.
6“Şimdi bana Lübnan'dan sedir ağaçları kesmeleri için adamlarına buyruk ver. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Adamların için istediğin ücreti vereceğim. Aramızda Saydalılar kadar ağaç kesmede usta adamlar olmadığını biliyorsun.”
7Hiram, Süleyman'dan bu haberi alınca çok sevindi ve, “Bugün, o büyük ulusu yönetmek üzere Davut'a bilge bir oğul veren RAB'be övgüler olsun!” dedi.
8Sonra Hiram Süleyman'a şu haberi gönderdi: “Gönderdiğin haberi aldım. Sedir ve çam ağaçlarıyla ilgili bütün dileklerini yerine getireceğim. 9Adamlarım tomrukları Lübnan'dan denize indirecekler, ben de onları sallar halinde bağlatıp belirteceğin yere kadar yüzdüreceğim. Orada adamlarım onları çözer, sen de alıp götürürsün. Sarayımın yiyecek gereksinimini karşılamakla, sen de benim dileğimi yerine getirmiş olursun.”
10Hiram Süleyman'a istediği kadar sedir ve çam tomruğu sağladı. 11Süleyman her yıl Hiram'a sarayının yiyecek gereksinimi olarak yirmi bin kor buğday[a], yirmi kor[b] saf zeytinyağı verirdi. 12RAB, verdiği söz uyarınca, Süleyman'a bilgelik verdi. Süleyman'la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar.
13Kral Süleyman angaryasına çalıştırmak üzere bütün İsrail'den otuz bin adam topladı. 14Sırayla her ay on binini Lübnan'a gönderiyordu. Bir ay Lübnan'da, iki ay evlerinde kalıyorlardı. Angaryasına çalışan adamların başında Adoniram vardı. 15Süleyman'ın yük taşıyan 70 000, dağlarda taş kesen 80 000 adamı vardı. 16Ayrıca, işin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3 300 görevlisi vardı. 17İşçiler, kralın buyruğu uyarınca, tapınağın temelini yontma taşlarla atmak üzere ocaktan büyük ve kaliteli taşlar kesip çıkardılar. 18Süleyman'ın ve Hiram'ın yapıcılarıyla Gevallılar, tapınağın yapımı için taşlarla keresteleri kesip hazırladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Sur Kralı Hiram Hiram, Sur’u yaklaşık olarak İÖ 978-944 yıllarında yönetti. Muhtemelen İÖ 993 yılından beri babası Avibaal’la birlikte ülke yönetiminde söz sahibiydi (bkz. 2Sa.5:11).
5:1-18 Eski Ortadoğu’da ticaret, krallıkların tekelindeydi. Süleyman ve Hiram’ın ticaret ilişkisi de bunu kanıtlar.
5:3 bir tapınak yapamadı Ancak tapınağın inşası için gerekli hazırlıklara fiilen katkıda bulundu (bkz. 1Ta.22:2-5; 1Ta.28:2; ayrıca krş. Mez.30 başlık).
5:4 Tanrı’nın, halkına verdiği vaat yerine gelmişti (bkz. Çık.31:14; Yas.3:19-20; Yas.12:9 ve ilgili notlar; Yas.21:19; bkz. 1Kr.1:56 ve ilgili not). İsrailliler, artık kendilerini tamamen Yüce Kral RAB’be bir tapınak yapmaya adayabilirlerdi (bkz. 2Sa.1:10-11’ e ait not).
5:6 Lübnan’dan sedir ağaçları Eski Ortadoğu’da sarayların ve tapınakların yapımında kullanılırdı.
5:7 RAB’be övgüler olsun ! Bir halkın, öbür ulusların ilahlarını tanıması, hatta onlara kendi ilahlarına ait belli bazı övgü sözleri atfetmeleri çok tanrılı kültürlerde yaygındı (bkz. 1Kr.10:9; 1Kr.11:5; 2Kr.18:25).
5:9 Sarayımın yiyecek gereksinimini karşılamakla Hiram’ın saray görevlilerine sağlanan yiyecek, sadece tomrukların bedelini karşılıyordu. 1Kr.5:11 ve 2Ta.2:10 ayetlerinden, Kral Süleyman’ın Hiram’ın sarayına buğday ve saf zeytinyağının yanı sıra işçilerin ücreti olarak arpa ve şarap da gönderdiği anlaşılmaktadır. Fenikeli işçilere ise çalışmalarının karşılığında belirli bir ücret ödendiği görülür (2Ta.5:6).
5:13 angaryasına Halkın zorla çalıştırılmaktan ötürü duyduğu hoşnutsuzluk, gitgide toplu ayaklanmaya ve Kral Süleyman’ın ölümünün hemen ardından krallığın bölünmesine yol açacaktır (1Kr.12:1-18).
5:15 1Kr.5:13’ te söz edilen işçiler İsrailliler arasından seçilmişken, bu ayette söz edilenler Davut’un krallığa kattığı halklardandı (bkz. 2Ta.2:17-18).
5:16 3 300 görevlisi 1Kr.9:23’te 550 görevliden söz edilmektedir. Eğer bunlar, işçileri yöneten iki farklı takım ise toplam sayı 3 850 eder. Bu toplamı doğrular şekilde, 2Ta.2:2’de 3 600 gözcüden ve 2Ta.8:10’da 250 görevliden söz edilir; toplamda yine 3 850 görevli sayısına ulaşılır.
5:17 büyük ve kaliteli taşlar Bkz. 1Kr.7:10.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş