1. Krallar 14

14
Yarovam'ın Oğlunun Ölümü
1O sıralarda İsrail Kralı Yarovam'ın oğlu Aviya hastalandı. 2Yarovam, karısına, “Kalk, Yarovam'ın karısı olduğunu anlamamaları için kılığını değiştirip Şilo'ya git” dedi, “Bu halkın kralı olacağımı bana bildiren Peygamber Ahiya orada oturuyor. 3Ona on ekmek, birkaç çörek, bir tulum bal götür. Çocuğa ne olacağını o sana bildirecektir.”
4Yarovam'ın karısı denileni yaptı; kalkıp Şilo'ya, Ahiya'nın evine gitti. Ahiya'nın gözleri yaşlılıktan görmez olmuştu. 5RAB, Ahiya'ya şöyle dedi: “Şimdi Yarovam'ın karısı gelecek. Hastalanan oğlunun durumunu senden soracak. Onu söylediğin gibi yanıtlayacaksın. O geldiğinde kendini sana başka biriymiş gibi gösterecek.”
6Ahiya, kapıdan içeri giren kadının ayak seslerini duyunca, “Gel, Yarovam'ın karısı!” dedi, “Neden başka kılığa giriyorsun? Sana kötü haberlerim var. 7Git Yarovam'a de ki, ‘İsrail'in Tanrısı RAB, Ben seni halkın arasından seçip kendi halkıma, İsrailliler'e önder yaptım, diyor, 8Krallığı Davut'un soyundan alıp sana verdim. Ama sen buyruklarıma uyan, gözümde yalnız doğru olanı yapan ve bütün yüreğiyle yollarımı izleyen kulum Davut'a benzemedin. 9Senden önce yaşayanların hepsinden çok kötülük yaptın. Beni reddettin; kendine başka ilahlar buldun, dökme putlar yaparak beni öfkelendirdin.
10 “ ‘Bundan dolayı Yarovam'ın ailesini sıkıntılara sokup İsrail'de onun soyundan gelen genç yaşlı[a] bütün erkekleri öldüreceğim. Yarovam'ın ailesini gübre yakarcasına kökünden kurutacağım. 11Yarovam'ın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek.’ RAB böyle konuştu.
12“Sana gelince, kalk, evine dön. Kente ayak basar basmaz çocuk ölecek. 13Bütün İsrail halkı ağıt yakıp onu gömecek. Yarovam'ın ailesinden yalnız o gömülecek. Çünkü Yarovam ailesi içinde İsrail'in Tanrısı RAB'bi hoşnut eden nitelikler yalnız onda bulundu.
14“RAB İsrail'e bir kral atayacak. Bu kral aynı gün Yarovam'ın ailesine son verecek. Ne zaman mı? Hemen şimdi. 15RAB İsrail halkını cezalandıracak. İsrail halkı suda sallanan bir kamışa dönecek. RAB onları atalarına vermiş olduğu bu iyi topraklardan söküp Fırat Irmağı'nın ötelerine dağıtacak. Çünkü Aşera putlarını dikerek RAB'bi öfkelendirdiler. 16Yarovam'ın işlediği ve İsrail halkını sürüklediği günahlar yüzünden RAB İsrail'i terk edecek.”
17Yarovam'ın karısı oradan ayrılıp Tirsa'ya döndü. Evinin eşiğine varınca çocuk öldü. 18Bütün İsrail halkı, RAB'bin kulu Peygamber Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca, çocuğu gömüp onun için ağıt yaktı.
Yarovam'ın Ölümü
19Yarovam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, nasıl savaştığı, ülkesini nasıl yönettiği İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 20Yarovam yirmi iki yıl krallık yaptı. Ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Nadav kral oldu.
Rehavam'ın Krallığı
(2Ta.11:5-12:15)
21Süleyman oğlu Rehavam Yahuda Kralı olduğunda kırk bir yaşındaydı. RAB'bin adını yerleştirmek için bütün İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiği Yeruşalim Kenti'nde on yedi yıl krallık yaptı. Annesi Ammonlu Naama'ydı.
22Yahudalılar RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak, işledikleri günahlarla Tanrı'yı atalarından daha çok öfkelendirdiler. 23 Ayrıca kendilerine her yüksek tepenin üstüne ve bol yapraklı her ağacın altına tapınma yerleri, dikili taşlar ve Aşera putları yaptılar. 24 Ülkedeki putperest törenlerinde fuhuş yapan kadın ve erkekler bile vardı. Yahudalılar RAB'bin İsrail halkının önünden kovduğu ulusların yaptığı bütün iğrençlikleri yaptılar.
25 Rehavam'ın krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. 26 Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar dahil RAB'bin Tapınağı'nın ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. 27Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. 28Kral RAB'bin Tapınağı'na her gittiğinde, muhafızlar bu kalkanları taşır, sonra muhafız odasına götürürlerdi.
29Rehavam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 30Rehavam'la Yarovam arasında sürekli savaş vardı. 31Rehavam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehavam'ın yerine oğlu Aviyam kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
14:2 kılığını değiştirip Yarovam, RAB’bin peygamberini kandırıp ondan iyi bir söz duyabileceğini düşünmüş olmalıdır; bu olay kendisinin batıl inançlara bağlı olduğunu, ama hâlâ RAB’bin peygamberler aracılığıyla sözünü ilettiğine inandığını gösterir.
14:3 On ekmek, sıradan bir çiftçinin vereceği türden bir hediyeydi (bkz. 1Sa.9:8-7).
14:9 Senden önce yaşayanların hepsinden Saul, Davut ve Süleyman’dan söz ediyor.
14:10 genç yaşlı İbranice’den, “köle olsun, özgür olsun” diye de çevrilebilir.
14:11 kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek Yas.28:26’da söz edilen antlaşma lanetidir.
14:12-13 Aviya’nın ölümü, Yarovam ile karısı için acı verici bir olay olmasına karşın, aslında Tanrı’nın çocuğa duyduğu merhameti ifade ediyordu, çünkü Tanrı onu böylelikle baba evinin yaş ayacağı felaketten ve utançtan korumuştu (bkz. Yşa.57:1-2).
14:14 Bu kral... Yarovam’ın ailesine son verecek Bu söz Kral Baaşa aracılığıyla yerine gelecektir (1Kr.15:27-30).
14:15 suda sallanan bir kamışa Suikastlar ve ayaklanmalarla çalkalanan İsrail Krallığı’nın istikrarsızlığı betimleniyor (bkz. 1Kr.15:27-28; 1Kr.16:16; 2Kr.9:24; 2Kr.15:10,2Kr.15:14,2Kr.15:25,2Kr.15:30).
14:17 Tirsa’ya Omri Samiriye Kenti’ni yaptırana kadar (1Kr.16:24) İsrail Krallığı’nın başkentiydi.
14:19 İsrail krallarının tarihinde Burada söz konusu olan kitap, 1. ve 2. Krallar’dan sonra yazılmış olan ve yalnızca Yahuda krallarından söz edilen 1. ve 2. Tarihler kitapları değildir. İsrail kralları hakkında yazılmış bu kaynak gün ışığına çıkarılmamış bir eserdir.
14:20 yirmi iki yıl İÖ 930-909.
14:21 on yedi yıl İÖ 930-913.
14:22 Yahudalılar RAB’bin gözünde kötü olanı yaparak Bkz. 2Ta.11-12. bölümler. Kuzeydeki krallıktan Yahuda’ya (güney deki krallığa) göç eden kâhinler ve Levililer, Rehavam’ın krallığının ilk üç yılında, halkı Davut ve Süleyman’ın krallığındaki gibi Tanrı yolunda yürüttü (bkz. 1Kr.12:24; 2Ta.11:17).Ancak sonraki yıllarda Rehavam ve Yahudalılar RAB’den uzaklaştılar (2Ta.12:1).
14:23 dikili taşlar Sunakların yanında bulunan, muhtemelen sahte ilahları simgeleyen taş sütunlar (2Kr.3:2; krş. Yar.28:18; Yar.31:45; Çık.24:4). Bu türden taşların kullanımı Kenanlılar arasında yaygındı, ancak Kutsal Yasa’da İsrailliler’e açıkça yasaklanmıştı (Çık.23:24; Lev.26:1; Yas.16:21-22).
14:24 fuhuş yapan kadın ve erkekler Putperestlerin tapınaklarında görülen bu türden ahlâksızlık, tapınağa gelir sağlamak ve tapınmanın bir parçası olarak verimliliğin ve doğurganlığın artması için yapılırdı. İsrailliler, bu iğrenç uygulamalar hakkında uyarılmışlardı (bkz. Yas.23:17-18; ayrıca bkz. 2Kr.23:7; Hoş.4:14).
14:25 Rehavam’ın krallığının beşinci yılında İÖ 926’ da. Şişak Bkz. 1Kr.11:40 ve ilgili not. Yeruşalim’e saldırdı Bkz. 2Ta.12:2-4. Tebes’teki Amun tapınağının duvarlarında bulunan, Şişak’ın Yahuda ve İsrail’de yağmaladığı on beşten fazla kentin adlarının sıralandığı bir yazıtta bu zaferden söz edilir. 2Ta.12:5-8’de anlatılanlar, işgal edilme korkusunun Yahuda’da geçici de olsa bir toparlanma döneminin yaşanmasını sağladığını göstermektedir.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş