1. Krallar 16

16
1RAB Hanani oğlu Yehu aracılığıyla İsrail Kralı Baaşa'ya şunları bildirdi: 2“Sen önemsiz biriyken, ben seni halkım İsrail'e önder yaptım. Ama sen Yarovam'ın yolunu izleyip halkım İsrail'i günaha sürükledin. Günahlarınız beni öfkelendirdi. 3Onun için Nevat oğlu Yarovam'a yaptığım gibi, senin ve ailenin kökünü kurutacağım. 4Baaşa'nın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek.”
5Baaşa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 6Baaşa ölüp atalarına kavuşunca, Tirsa'da gömüldü ve yerine oğlu Ela kral oldu.
7Baaşa'nın RAB'bin gözünde yaptığı her kötülükten ötürü RAB, Hanani oğlu Peygamber Yehu aracılığıyla ona ve ailesine karşı yargısını bildirdi. Baaşa yaptığı kötülüklerle RAB'bi öfkelendirmiş, Yarovam'ın ailesine benzemiş ve bu aileyi ortadan kaldırmıştı.
Ela'nın Krallığı
8Yahuda Kralı Asa'nın krallığının yirmi altıncı yılında Baaşa oğlu Ela Tirsa'da İsrail Kralı oldu ve iki yıl krallık yaptı. 9Savaş arabalarının yarısına komuta eden Zimri adındaki bir görevlisi ona düzen kurdu. Ela o sırada Tirsa'da sarayının sorumlusu Arsa'nın evinde içip sarhoş olmuştu. 10Zimri içeri girip Ela'yı öldürdü ve onun yerine kral oldu. Yahuda Kralı Asa'nın krallığının yirmi yedinci yılıydı.
11Zimri İsrail Kralı olup tahta geçince, Baaşa'nın bütün ailesini yok etti. Dost ve akrabalarından hiçbir erkeği sağ bırakmadı. 12-13Baaşa'yla oğlu Ela, değersiz putlara taptıkları için İsrail'in Tanrısı RAB'bi öfkelendirmişlerdi. Onların işlediği ve İsrail'i sürükledikleri günahlardan dolayı RAB'bin Peygamber Yehu aracılığıyla Baaşa'ya karşı söylediği söz uyarınca, Zimri Baaşa'nın bütün ailesini ortadan kaldırdı.
14Ela'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
Zimri'nin Krallığı
15Yahuda Kralı Asa'nın krallığının yirmi yedinci yılında Zimri Tirsa'da yedi gün krallık yaptı. İsrail ordusu Filistliler'in Gibbeton Kenti yakınlarında ordugah kurmuştu. 16Ordugahta bulunan İsrailliler, Zimri'nin düzen kurup kralı öldürdüğünü duyunca, ordu komutanı Omri'yi o gün orada İsrail Kralı yaptılar. 17Omri ve yanındaki bütün İsrailliler Gibbeton'dan çıkıp Tirsa'yı kuşattılar. 18Zimri kentin alındığını görünce, sarayın kalesine girip sarayı ateşe verdi ve orada öldü. 19Çünkü o RAB'bin gözünde kötü olanı yapmış, Yarovam'ın yolunu izlemiş, onun işlediği ve İsrail'i sürüklediği günahlara katılmıştı.
20Zimri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar ve krala kurduğu düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
Omri'nin Krallığı
21İsrail halkı ikiye bölündü. Halkın yarısı Ginat'ın oğlu Tivni'yi kral yapmak isterken, öbür yarısı Omri'yi destekliyordu. 22Sonunda Omri'yi destekleyenler Ginat oğlu Tivni'yi destekleyenlerden daha güçlü çıktı. Tivni öldü, Omri kral oldu.
23Yahuda Kralı Asa'nın krallığının otuz birinci yılında Omri İsrail Kralı oldu ve altı yılı Tirsa'da olmak üzere toplam on iki yıl krallık yaptı. 24Omri, Şemer adlı birinden Samiriye Tepesi'ni iki talant[a] gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi.
25RAB'bin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. 26Nevat oğlu Yarovam'ın bütün yollarını izledi ve onun İsrail'i sürüklediği günahlara katılıp değersiz putlara taparak İsrail'in Tanrısı RAB'bi öfkelendirdi.
27Omri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 28Omri ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu.
Ahav'ın Krallığı
29Yahuda Kralı Asa'nın krallığının otuz sekizinci yılında Omri oğlu Ahav İsrail Kralı oldu ve Samiriye'de yirmi iki yıl krallık yaptı. 30RAB'bin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. 31Nevat oğlu Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda Kralı Etbaal'ın kızı İzebel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona taptı. 32Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. 33Ayrıca bir Aşera putu yaptırdı. Ahav İsrail'in Tanrısı RAB'bi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi.
34 Ahav'ın krallığı döneminde, Beytelli Hiel Eriha Kenti'ni yeniden inşa etti. RAB'bin Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Hiel ilk oğlu Aviram'ı kaybetme pahasına kentin temelini attı; en küçük oğlu Seguv'u kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
16:1 Yehu Yehu’nun hizmeti yaklaşık elli yıl sürdü (2Ta.19:2; 2Ta.20:34).
16:4 Bkz. Yarovam’ın hanedanlığıyla ilgili RAB’bin bildirisi, 1Kr.14:11.
16:5 başarıları Bkz. Giriş. İsrail krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not.
16:7 ortadan kaldırmıştı Baaşa, Yarovam’ın ailesini öldürterek (1Kr.14:10,1Kr.14:14) Tanrı’nın amacını gerçekleştirmiş olsa da, bu vahşi ve yasadışı eyleminden sorumluydu (krş. Yar.50:20; Yşa.10:5-7,Yşa.10:12).
16:8 iki yıl İÖ 886-885.
16:9 sarhoş olmuştu Bkz. Özd.31:4.
16:14 İsrail krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not.
16:15 Asa’nın krallığının yirmi yedinci yılında İÖ 885’ te.
16:16 ordu komutanı Omri’yi Kral Ela’nın yönetiminde, Zimri’den daha üst bir rütbede görev yapıyordu ( 1Kr.16:9).
16:17 Tirsa’yı İsrail Krallığı’nın Samiriye’den önceki başkenti (bkz. 1Kr.11:8-10; ayrıca bkz. 1Kr.14:17’ye ait not).
16:23 on iki yıl İÖ 885-874. Omri, on iki yıl süren krallığının başlarında, Tivni ile dört yıl boyunca mücadele etmiştir (krş. 1Kr.16:15,1Kr.16:29).
16:24 Samiriye Şekem’in yaklaşık 1 0 km kuzeybatısında yer alan Samiriye Tepesi, etrafını çevreleyen vadilerden yaklaşık 100 m yüksektedir. Bölge, İsrail Krallığı’nın ele geçirilmesi neredeyse imkansız olan başkentini kurmak için mükemmel bir coğrafyaya sahipti (bkz. 1Kr.20:1-21; 2Kr.6:25; 2Kr.18:9-10). Bu kentin kurulmasının ardından kuzeydeki (İsrail) krallık (güneydeki krallığın, başkenti “Yeruşalim”in adıyla anılması gibi) çoğunlukla “Samiriye” diye anılacaktır (bkz. 1Kr.21:1; Yşa.10:10; Amo.6:1).
16:27 Kırk yıldan fazla yönetimde kalan Kral Omri, başarılı bir siyaset adamı olmasının yanı sıra Krallar kitaplarında, “Tanrı’nın gözünde kötülük yapan krallardan biri” olarak tanımlanır.
16:29 yirmi iki yıl İÖ 874-853.
16:30 Krallar kitaplarının yaklaşık üçte birinde,Ahav ve oğulları Ahazya ile Yoram’ın toplam otuz dört yıl süren krallıklarından söz edilir. Bu dönemde, Tanrı’nın Egemenliği’nden yana olanlar (İlyas ve Elişa peygamberler bunların temsilcileriydi) ile Şeytan’ın egemenliğinden yana olanlar (putperestler) arasındaki çatışma şiddetlenmiştir.
16:31 Etbaal’ın kızı İzebel’le evlendi Birinci yüzyılda yaşamış Yahudi tarihçi Josefus, Etbaal’ın, Sur ve Sayda’yı otuz iki yıl yönetmiş bir kâhin kral olduğunu belirtir. Omri’nin Etbaal’la yaptığı ittifak (bkz. 1Kr.16:31-33; 2Kr.11. bölüm), Omri’nin oğluAhav’ın, Etbaal’ın kızı İzebel’le evlenmesi sonucu sağlamlaşmış olur (ayrıca bkz. 2Kr.8:18’e ait not). Omri bu ittifakı, krallığının ilk yıllarında Tivni’ye karşı verdiği mücadelede destek almak amacıyla kurmuş olmalıdır.
16:34 Eriha Kenti’ni yeniden inşa etti Hiel, Ahav’ın krallığı sırasında, Yeşu’nun fethinin ardından enkaz haline gelen Eriha’nın surlarını ve kapılarını onararak kenti güçlendirir. Ancak bunu yapmakla Tanrı’nın, Kenan topraklarını İsrailliler’e armağan olarak sunduğunu hatırlatmak üzere buranın enkaz olarak kalmasına yönelik isteğine karşı gelmiş olur ve Yeşu’nun bildirdiği lanete uğrar (Yşu.6:26).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş