1. Krallar 19

19
İlyas'ın Kaçışı
1Ahav, İlyas'ın bütün yaptıklarını, peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini İzebel'e anlattı. 2İzebel, İlyas'a, “Yarın bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmazsam, ilahlar bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın” diye haber gönderdi.
3İlyas can korkusuyla Yahuda'nın Beer-Şeva Kenti'ne kaçıp uşağını orada bıraktı. 4Bir gün boyunca çölde yürüdü, sonunda bir retem çalısının altına oturdu ve ölmek için dua etti: “Ya RAB, yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim.”
5Sonra retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Ansızın bir melek ona dokunarak, “Kalk yemek ye” dedi. 6İlyas çevresine bakınca yanıbaşında, kızgın taşların üstünde bir pideyle bir testi su gördü. Yiyip içtikten sonra yine uzandı.
7RAB'bin meleği ikinci kez geldi, ona dokunarak, “Kalk yemeğini ye. Gideceğin yol çok uzun” dedi. 8İlyas kalktı, yiyip içti. Yediklerinden aldığı güçle kırk gün kırk gece Tanrı Dağı Horev'e kadar yürüdü. 9Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi.
Rab İlyas'a Görünüyor
RAB, “Burada ne yapıyorsun, İlyas?” diye sordu.
10 İlyas, “RAB'be, Her Şeye Egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim” diye karşılık verdi, “Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.”
11RAB, “Dağa çık ve önümde dur, yanından geçeceğim” dedi.
RAB'bin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak RAB rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, RAB depremin içinde de değildi. 12Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak RAB ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. 13İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu.
O sırada bir ses, “Burada ne yapıyorsun, İlyas?” dedi.
14İlyas, “RAB'be, Her Şeye Egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim” diye karşılık verdi, “Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.”
15-16 RAB, “Geldiğin yoldan geri dön, Şam yakınındaki kırlara git” dedi, “Oraya vardığında, Hazael'i Aram Kralı olarak, Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail Kralı olarak, Avel-Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak meshedeceksin. 17Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek. 18 Ancak İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş yedi bin kişiyi sağ bırakacağım.”
Elişa'ya Çağrı
19İlyas oradan ayrılıp gitti, Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa, on iki çift öküzle saban sürenlerin ardından on ikinci çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cüppesini onun üzerine attı. 20 Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve, “İzin ver, annemle babamı öpeyim, sonra seninle geleyim” dedi.
İlyas, “Geri dön, ben sana ne yaptım ki?” diye karşılık verdi.
21Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra, yesinler diye halka dağıttı. Sonra, İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
19:1 İzebel’e Ahav’ın, Fenike ilahı Baal’a tapan karısı (bkz. 1Kr.16:31-32; 1Kr.18:13 ve ilgili notlar).
19:3 can korkusuyla İbranicesi’nden, “bunu görünce” olarak da çevrilebilir. RAB Karmel Dağı’nda gerçekleştirdiği mucizeyle, yerin ve göğün Efendisi ve İsrail’in bereketlerinin kaynağı olduğunu açıkça sergilemişti. Buna rağmen İlyas, İsrail halkının isyan etmekte direndiğini görünce umutsuzluğa kapılıp kaçtı (krş. 1Kr.19:10,1Kr.19:14). Beer-Şeva Kenti’ne Yahuda Krallığı’nın en güneyindeki kent.
19:4 retem çalısının Gölgesinde oturulabilecek boyutlara ulaş abilen bir tür çöl çalısı.
19:8 Tanrı Dağı Horev’e Beer-Şeva’nın 400 km güneyindeki Sina Dağı’na verilen bir başka ad (bkz. Çık.3:1; Çık.19:1-3).
19:11-17 rüzgarın... depremin... ateşin içinde de değildi... ince, yumuşak bir ses duyuldu Kutsal Kitap’ta anlatılan olaylar sırasında görülen rüzgar, deprem ve ateş, çoğu kez RAB’bin gelişinin yakın olduğunu bildirir (bkz. Çık.19:16-19; Mez.18:7-15; Hab.3:3-6) ve çoğunlukla yargı habercisidir. RAB İlyas’a oradaki varlığını bunlar aracılığıyla göstermek yerine yumuşak bir sesle hissettirir. İlyas’a, Her Şeye Egemen RAB olarak, halkı için gerekeni sessizce yapmakta olduğunu anlatmaktadır (İlyas’ın beklediği yargı zamanı henüz gelmemiştir, Hab.19:18).
19:15-16 İlyas’ın, halkı için sürdürdüğü hizmeti devam ettirmesi için geldiği yere geri dönmesi gerekiyordu. Hazael’i... Yehu’yu... Elişa’yı... meshedeceksin Peygamber İlyas bu üç kişiyi, İsrail’de ilah Baal’la ilgili her şeyi yok etmeleri için RAB adına görevlendirecektir. Elişa’nın öldüğü tarihte (2Kr.13:24), Baalcılık İsrail’de resmen yasaklanmış olacaktır. Hazael’i Yoram, Yehu ve Yehoahaz’ın krallıkları sırasında İsrail için ciddi bir tehdit haline gelecek olan kişidir (bkz. 2Kr.8:28-29; 2Kr.10:32-33; 2Kr.12:17-18; 2Kr.13:3,2Kr.13:22). Yehu’yu Yehu önceAhav veAhav’ın oğlu Yoram’ın krallıklarında ordu komutanı olarak görev alacak, ardından İsrail Kralı olacaktır (2Kr.9:5-6). Elişa’yı Tıpkı Musa’nın görevinin Yeşu tarafından tamamlanması gibi, İlyas’ın görevini de Elişa devam ettirecektir.
19:21 Elişa böylelikle geçmişiyle olan bağlarını koparmış oldu.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş