1. Krallar 15

15
Aviyam'ın Krallığı
(2Ta.13:1-14:1)
1Nevat oğlu İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının on sekizinci yılında Aviyam Yahuda Kralı oldu. 2Yeruşalim'de üç yıl krallık yaptı. Annesi Avşalom'un kızı Maaka'ydı.
3Babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Aviyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı RAB'be adayan atası Davut gibi değildi. 4 Buna karşın Tanrısı RAB, Davut'un hatırına Yeruşalim'i güçlendirmek için kendisinden sonra oğlunu kral atayarak ona Yeruşalim'de bir ışık verdi. 5 Çünkü RAB'bin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Uriya olayı dışında, yaşamı boyunca RAB'bin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı.
6 Rehavam'la Yarovam arasındaki savaş Aviyam'ın yaşamı boyunca sürüp gitti. 7Aviyam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Aviyam'la Yarovam arasındaki savaş sürüp gitti. 8Aviyam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu.
Asa'nın Krallığı
(2Ta.15:16-16:6)
9İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının yirminci yılında Asa Yahuda Kralı oldu. 10Yeruşalim'de kırk bir yıl krallık yaptı. Büyükannesi Avşalom'un kızı Maaka'ydı. 11Atası Davut gibi RAB'bin gözünde doğru olanı yapan Asa, 12 putperest törenlerinde fuhuş yapan kadın ve erkekleri ülkeden kovdu. Atalarının yapmış olduğu bütün putları yok etti. 13Kral Asa annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip Kidron Vadisi'nde yaktı. 14Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB'be adadı. 15Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları RAB'bin Tapınağı'na getirdi.
16Asa'yla İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti. 17İsrail Kralı Baaşa Yahuda'ya saldırmaya hazırlanıyordu. Yahuda Kralı Asa'nın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla, Rama Kenti'ni güçlendirmeye başladı.
18Bunun üzerine Asa, Şam'da oturan Hezyon oğlu Tavrimmon oğlu Aram Kralı Ben-Hadat'a, RAB'bin Tapınağı'nın ve sarayın hazinelerindeki bütün altın ve gümüşü görevlileri aracılığıyla şu haberle birlikte gönderdi: 19“Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana armağan olarak gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık, sen de İsrail Kralı Baaşa ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin.”
20Kral Asa'nın önerisini kabul eden Ben-Hadat, komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyon'u, Dan'ı, Avel-Beytmaaka'yı ve bütün Naftali bölgesiyle birlikte Kinrot'u ele geçirdi. 21Baaşa bunu duyunca Rama'nın yapımını durdurup Tirsa'ya çekildi. 22Kral Asa istisnasız bütün Yahudalılar'ı kapsayan bir çağrı yaptı. Baaşa'nın Rama'nın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Kral Asa bunlarla Benyamin bölgesindeki Geva ve Mispa kentlerini onardı.
23-24Asa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut'un Kenti'nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
Nadav'ın Krallığı
25Yahuda Kralı Asa'nın krallığının ikinci yılında Yarovam oğlu Nadav İsrail Kralı oldu ve İsrail'de iki yıl krallık yaptı. 26O da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı.
27Nadav ve İsrail ordusu Filistliler'in Gibbeton Kenti'ni kuşatırken, İssakar oymağından Ahiya oğlu Baaşa, Nadav'a düzen kurup onu Gibbeton'da öldürdü. 28Yahuda Kralı Asa'nın krallığının üçüncü yılında Nadav'ı öldüren Baaşa, onun yerine kral oldu.
29 Baaşa kral olur olmaz, Yarovam'ın bütün ailesini ortadan kaldırdı. RAB'bin, kulu Şilolu Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovam'ın bütün ailesi yok edildi; sağ kalan olmadı. 30Bütün bunlar İsrail'in Tanrısı RAB'bi öfkelendiren Yarovam'ın işlediği ve İsrail'i sürüklediği günahlar yüzünden oldu.
31Nadav'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 32Yahuda Kralı Asa ile İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
Baaşa'nın Krallığı
33Yahuda Kralı Asa'nın krallığının üçüncü yılında Ahiya oğlu Baaşa Tirsa'da bütün İsrail'in Kralı oldu ve yirmi dört yıl krallık yaptı. 34Baaşa, RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Yarovam'ın yolunu izledi ve onun İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
15:2 Maaka, Davut’un elinden krallığı almaya çalışan Avşalom’un torununun kızıydı.
15:3 atası Davut gibi değildi Bkz. 1Kr.11:4’ e ait not.
15:4 Yeruşalim’de bir ışık Bkz. 1Kr.11:36’ya ait not.
15:5 Hititli Uriya olayı Bkz. 2Sa.11. bölüm.
15:7 Aviyam’la Yarovam arasında savaş Düşmanlıkla geçen yılların ardından büyük bir savaş patlak verdi ve Aviyam Yarovam’ı yenilgiye uğratarak Beytel dâhil birçok kenti ele geçirdi (2Ta.13:19).
15:10 kırk bir yıl İÖ 910-869.
15:13 annesi Maaka’nın kraliçeliğini elinden aldı Bkz. 2Ta.14:1-15:16. KralAsa bunu, PeygamberAzarya’nın bildirisine kulak vererek, Kuşlu Zerah karşısında kazanılan zaferin ardından (2Ta.14:8-15) krallığının on beşinci yılında gerçekleştirilen antlaşma yenileme toplantısı sırasında yaptı (2Ta.15:16).
15:14 Bkz. 1Kr.3:2-3’ e ait not.
15:17 Rama Kenti’ni güçlendirmeye Beytel’in güneyinde ve Yeruşalim’in 8 km kadar kuzeyinde bulunan stratejik öneme sahip Rama Kenti’nin yer aldığı bölgeyi Yahuda Kralı Aviyam, İsrail Kralı Yarovam’la girdiği savaşta ele geçirmişti (bkz. 1Kr.15:7’ ye ait not; ayrıca bkz. 2Ta.13:19). Daha sonra, iki krallık arasında süren savaşlardan birinde İsrail Kralı Baaşa’nın kenti geri aldığı anlaşılmaktadır.
15:19 Babamla baban arasında olduğu gibi... antlaşma Asa’nın bu fikri iyi bir siyasal karar gibi görünse de, Peygamber Hanani tarafından, ahmakça bir hareket ve RAB’bin güvenini yadsıma olarak tanımlanıp kınandı (bkz. 2Ta.16:7-10) ; Tanrı’nın krallığını benimseyen bir kral düşmanlarından asla korkmamalıydı, Tanrı’nın himayesine güvenmeliydi (bkz. 1Sa.17:11’e ait not). Çok sonraları Yahuda KralıAhaz daAsa’nın bu kötü fikrini benimseyecekti (bkz. 2Kr.16:5-9; Yşa.7. bölüm).
15:20 Naftali bölgesiyle Ben-Hadat’ın Naftali’de ele geçirdiği kentler, Şam’dan batıda Sur’a, güneybatıda Yizreel Ovası içinden kıyı şeridine ve oradan Mısır’a uzanan ana ticaret yolları bu bölgeden geçtiği için stratejik öneme sahipti. Bölge, daha sonra Asur Kralı III. Tiglat-Pileser tarafından ele geçirilecektir (2Kr.15:29).
15:22 Geva ve Mispa Asa, iki sınır kenti kalelerle güçlendirerek Baaşa’nın güneye doğru ilerlemesinin önünü kesmek istiyordu. Giva, Rama’nın doğusunda, Mispa ise güneybatısındaydı.
15:27 Gibbeton Yeruşalim ile Yafa (Gezer’in birkaç kilometre batısı) arasında, Danoğulları’na ayrılan toprakların içinde yer alan kent (Yşu.19:43-45). Bu Levili kenti (Yşu.21:23), hâkimler döneminde Filistliler’in düzenlediği seferler sonucunda tekrar Filistliler’in eline geçmişti.
15:28 Kral olmadan önce, Kral Nadav’ın ordusunda bir komutan olan Baaşa, ayaklanma için ihtiyacı olan askeri desteği bu şekilde sağlamış olmalıdır.
15:29 Ahiya aracılığıyla söylediği söz Bkz. 1Kr.14:10-11.
15:31 İsrail krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş