1. Krallar 2

2
Davut'un Süleyman'a Verdiği Görevler
1Davut'un ölümü yaklaşınca, oğlu Süleyman'a şunları söyledi: 2“Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. 3Tanrın RAB'bin verdiği görevleri yerine getir. Onun yollarında yürü ve Musa'nın yasasında yazıldığı gibi Tanrı'nın kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki, yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın. 4O zaman RAB bana verdiği şu sözü yerine getirecektir: ‘Eğer soyun nasıl yaşadığına dikkat eder, candan ve yürekten bana bağlı kalarak yollarımda yürürse, İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir.’
5 “Seruya oğlu Yoav'ın bana ve İsrail ordusunun iki komutanı Ner oğlu Avner'le Yeter oğlu Amasa'ya neler yaptığını biliyorsun. Sanki savaş varmış gibi onları öldürerek barış döneminde kan döktü. Belindeki kemerle ayağındaki çarıklara kan bulaştırdı. 6Sen aklına uyanı yap, ama onun ak saçlı başının esenlik içinde ölüler diyarına gitmesine izin verme.
7 “Gilatlı Barzillay'ın oğullarına iyi davran, sofranda yemek yiyenlerin arasında onlara da yer ver. Çünkü ben ağabeyin Avşalom'un önünden kaçtığım zaman onlar bana yardım etmişlerdi.
8 “Mahanayim'e gittiğim gün beni çok ağır biçimde lanetleyen Benyamin oymağından Bahurimli Gera'nın oğlu Şimi de yanında. Beni Şeria Irmağı kıyısında karşılamaya geldiğinde, ‘Seni kılıçla öldürmeyeceğim’ diye RAB'bin adıyla ona ant içmiştim. 9Ama sen sakın onu cezasız bırakma. Ona ne yapacağını bilecek kadar akıllısın. Onun ak saçlı başını ölüler diyarına kanlar içinde gönder.”
Davut'un Ölümü
(1Ta.29:26-28)
10Davut ölüp atalarına kavuşunca, kendi adıyla bilinen kentte gömüldü. 11 Yedi yıl Hevron'da, otuz üç yıl Yeruşalim'de olmak üzere toplam kırk yıl İsrail'de krallık yaptı. 12 Babası Davut'un tahtına geçen Süleyman'ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu.
Adoniya'nın Ölümü
13Hagit oğlu Adoniya, Süleyman'ın annesi Bat-Şeva'nın yanına gitti. Bat-Şeva ona, “Dostça mı geldin?” diye sordu.
Adoniya, “Dostça” diye karşılık verdi. 14Ve ekledi: “Sana söyleyeceklerim var.”
Bat-Şeva, “Söyle!” dedi.
15Adoniya, “Bildiğin gibi, daha önce krallık benim elimdeydi” dedi, “Bütün İsrail benim kral olmamı bekliyordu. Ancak her şey değişti ve krallık kardeşimin eline geçti. Çünkü RAB'bin isteği buydu. 16Ama benim senden bir dileğim var. Lütfen geri çevirme.”
Bat-Şeva, “Söyle!” dedi.
17Adoniya, “Kral Süleyman seni kırmaz” dedi, “Lütfen ona söyle, Şunemli Avişak'ı bana eş olarak versin.”
18Bat-Şeva, “Peki, senin için kralla konuşacağım” diye karşılık verdi.
19Bat-Şeva, Adoniya'nın dileğini iletmek üzere Kral Süleyman'ın yanına gitti. Süleyman annesini karşılamak için ayağa kalkıp önünde eğildikten sonra tahtına oturdu. Annesi için de sağ tarafına bir taht koydurdu. 20Tahtına oturan annesi, “Senden küçük bir dileğim var, lütfen beni boş çevirme” dedi.
Kral, “Söyle anne, seni kırmam” diye karşılık verdi.
21Bat-Şeva, “Şunemli Avişak ağabeyin Adoniya'ya eş olarak verilsin” dedi.
22Kral Süleyman, “Neden Şunemli Avişak'ın Adoniya'ya verilmesini istiyorsun?” dedi, “Krallığı da ona vermemi iste bari! Ne de olsa o benim büyüğüm. Üstelik Kâhin Aviyatar'la Seruya oğlu Yoav da ondan yana.”
23Bu olay üzerine Kral Süleyman RAB'bin adıyla ant içti: “Eğer Adoniya bu dileğini hayatıyla ödemezse, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın! 24Beni güçlendirip babam Davut'un tahtına oturtan, verdiği sözü tutup bana bir hanedan kuran, yaşayan RAB'bin adıyla ant içerim ki, Adoniya bugün öldürülecek!” 25Böylece Kral Süleyman Yehoyada oğlu Benaya'yı Adoniya'yı öldürmekle görevlendirdi. Benaya da gidip Adoniya'yı öldürdü.
Aviyatar'ın Sürgüne Gönderilmesi, Yoav'ın Ölümü
26 Kral, Kâhin Aviyatar'a, “Anatot'taki tarlana dön” dedi, “Aslında ölümü hak ettin. Ama seni şimdi öldürmeyeceğim. Çünkü sen babam Davut'un önünde Egemen RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıdın ve babamın çektiği bütün sıkıntıları onunla paylaştın.” 27 Eli'nin ailesi hakkında RAB'bin Şilo'da söylediği sözün gerçekleşmesi için, Süleyman Aviyatar'ı RAB'bin kâhinliğinden uzaklaştırdı.
28Haber Yoav'a ulaştı. Yoav daha önce ayaklanan Avşalom'u desteklemediği halde Adoniya'yı destekledi. Bu nedenle RAB'bin Çadırı'na kaçtı ve sunağın boynuzlarına sarıldı. 29Yoav'ın RAB'bin Çadırı'na kaçıp sunağın yanında olduğu Kral Süleyman'a bildirildi. Süleyman, Yehoyada oğlu Benaya'ya, “Git, onu vur!” diye buyruk verdi.
30Benaya RAB'bin Çadırı'na gitti ve Yoav'a, “Kral dışarı çıkmanı buyuruyor!” dedi.
Yoav, “Hayır, burada ölmek istiyorum” karşılığını verdi.
Benaya gidip Yoav'ın kendisini nasıl yanıtladığını krala bildirdi.
31Kral, “Onun istediği gibi yap” dedi, “Onu orada öldür ve göm. Yoav'ın boş yere döktüğü kanın sorumluluğunu benim ve babamın soyu üstünden kaldırmış olursun. 32RAB döktüğü kandan ötürü onu cezalandıracaktır. Çünkü Yoav babam Davut'un bilgisi dışında, kendisinden daha iyi ve doğru olan iki kişiyi –İsrail ordusunun komutanı Ner oğlu Avner'le Yahuda ordusunun komutanı Yeter oğlu Amasa'yı– kılıçla öldürdü. 33Böylece dökülen kanlarının sorumluluğu sonsuza dek Yoav'ın ve soyunun üstünde kalacaktır. Ama RAB, Davut'a, soyuna, ailesine ve tahtına sonsuza dek esenlik verecektir.”
34Yehoyada oğlu Benaya gidip Yoav'ı öldürdü. Onu ıssız bir bölgede bulunan kendi evine gömdüler. 35Kral, Yoav'ın yerine Yehoyada oğlu Benaya'yı ordu komutanı yaptı. Aviyatar'ın yerine de Kâhin Sadok'u atadı.
Şimi'nin Ölümü
36Sonra kral haber gönderip Şimi'yi çağırttı. Ona, “Yeruşalim'de kendine bir ev yap ve orada otur” dedi, “Hiçbir yere gitme. 37Oradan ayrılıp Kidron Vadisi'nden öteye geçtiğin gün bil ki öleceksin. Sorumluluk sana ait.”
38Şimi krala, “Efendim kral, peki” diye karşılık verdi, “Kulun olarak söylediklerini aynen yapacağım.” Şimi Yeruşalim'de uzun süre yaşadı.
39Aradan üç yıl geçmişti, Şimi'nin iki kölesi Gat Kralı Maaka oğlu Akiş'in yanına kaçtı. Kölelerin Gat'a kaçtığını Şimi'ye haber verdiler. 40Bunun üzerine Şimi kalkıp eşeğine palan vurdu ve kölelerini aramak üzere Gat'a Akiş'in yanına gitti. Kölelerini bulup Gat'tan geri getirdi.
41Şimi'nin Yeruşalim'den Gat'a gidip döndüğü Süleyman'a anlatılınca, 42Süleyman Şimi'yi çağırttı. “Sana RAB'bin adıyla ant içirmedim mi?” dedi, “ ‘Kalkıp herhangi bir yere gittiğin gün öleceğini bil!’ diye seni uyarmadım mı? Sen de bana: ‘Peki, sözünü dinleyeceğim’ demedin mi? 43Öyleyse neden RAB'bin adına içtiğin anda ve buyruğuma uymadın?”
44Kral, Şimi'ye karşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam Davut'a yaptığın bütün kötülükleri çok iyi biliyorsun. Bu yaptıklarından dolayı RAB seni cezalandıracak. 45Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut'un tahtı RAB'bin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır.”
46Kral, Yehoyada oğlu Benaya'ya buyruk verdi. O da gidip Şimi'yi öldürdü.
Böylece Süleyman'ın krallığı iyice pekişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-8 RAB’bin temsilcileri olarak Musa, Yeşu ve Samuel de ölmeden önce son sözlerinde uyarılarda ve öğütlerde bulunmuşlardır (bkz. Yas.31:1-8; Yşu.23:1-16; 1Sa.12:1-25).
2:3 Onun yollarında yürü Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın ana konusudur (bkz. Yas.5:33; Yas.8:6; Yas.10:12; Yas.11:22; Yas.19:9; Yas.26:17; Yas.28:9; Yas.30:16). kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine Antlaşmanın tüm gereklerini ifade eden dört ana terimdir (bkz. 1Kr.6:12; 1Kr.8:58; 2Kr.17:37; Yas.8:11; Yas.11:1; Yas.26:17; Yas.28:15,Yas.28:45; Yas.30:10,Yas.30:16).
2:4 RAB bana verdiği şu sözü RAB’bin Davut’a verdiği hanedanlık vaadi söz konusudur (bkz. 2Sa.7:1 0-16’ ya ait notlar). İsrail tahtından... kesilmeyecektir Ancak sonraki yıllarda, hem Süleyman hem de onun soyundan gelenler antlaşmanın gereklerine uygun olmayan şekilde bir yaşam sürecek, bu da krallığın güney ve kuzey olarak bölünmesine ve sonunda bu iki krallık halkının sürgüne gönderilmesine yol açacaktır.Ancak Mesih’in gelişiyle, Davut’un sonsuza dek sürecek krallığına dair verilen söz nihai olarak yerine gelir (bkz.Amo.9:11-15’ e ait notlar). İsrail halkı ve kralı, RAB’bin Sina’da onlarla yaptığı antlaşmaya uymadıkları zaman antlaşmanın lanetlerine uğramışlardır ; ama RAB, İbrahim’e ve Davut’a verdiği sözlere sadık kalarak onlara her zaman merhamet göstermiştir (bkz. Lev.26:42-45; Yşa.9:6-7; Yşa.11:1-16; Yşa.16:5; Yşa.55:3; Yer.23:5-6; Yer.30:9; Yer.33:17,Yer.33:20-22,Yer.33:25-26; Hez.34:23-24; Hez.37:24-28).
2:9 onu cezasız bırakma Bkz. 1Kr.21:10; Çık.22:28.
2:10 kendi adıyla bilinen kente Davut’un Kenti’ne, yani Yeruş alim’e (bkz. 2Sa.5:7’ye ait not).
2:11 toplam kırk yıl Bkz. 2Sa.5:4-5. Davut yaklaşık İÖ 1010-970 yıllarında krallık yaptı.
2:17 Bkz. 1Kr.2:22’ ye ait not.
2:19 sağ tarafına Onur mevkii (bkz. Mez.110:1; Mat.20:21 ve ilgili notlar).
2:22 Krallığı... iste bari! Süleyman, Adoniya’nın isteğinin, tahtı eline geçirme girişiminin bir parçası olduğunu hemen anladı. Kraliyet haremine sahip olmanın, tahta oturma hakkına sahip olma anlamına geldiğini herkes bilirdi (bkz. 2Sa.3:7; 2Sa.12:8 ve 2Sa.16:21’e ait notlar).
2:26 sen... taşıdın Bkz. 1Sa.22 :20-23; 1Kr.23:6-9; 1Kr.31:7; 2Sa.15 :24-29; 1Kr.17:15; 1Kr.19:11.
2:27 Bkz. 1Sa.2:30-35 ve ilgili notlar.
2:29 onu vur! Sığınma hakkı, sadece kasıtsız olarak birinin ölümüne sebep olanlar için geçerliydi (bkz. Çık.21:14). Süleyman, Adoniya’nın tasarılarına ortak olan Avner ve Amasa’yı da katleden Yoav’a sığınma hakkı tanımamakta haklıydı (bkz. 1Kr.2:31-33 ; krş. 2Sa.2:27; 2Sa.20:9-10).
2:36 Hiçbir yere gitme Şimi’nin Yeruşalim’de ev hapsinde tutulması, Saul’un sağ kalan yandaşlarıyla birlikte Süleyman’ın krallığına karşı bir düzen kurma olasılığını azaltmıştı.
2:39 Gat Yeruşalim’in yaklaşık 50 km güneybatısında yer alan önemli bir Filist kentiydi.
2:46 Şimi’yi öldürdü Şimi’nin ölümü ile birlikte Süleyman’a karşı bütün rakip oluşumlar yok edilmiş, ayrıca Davut’un Süleyman’a verdiği görevler tamamlanmış oldu (1Kr.2:6-9).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş