1. Krallar 6

6
Tapınağın Yapılışı
(2Ta.3:1-14)
1İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan dört yüz seksen yıl sonra, Süleyman, krallığının dördüncü yılının ikinci ayı olan Ziv ayında RAB'bin Tapınağı'nın yapımına başladı.
2Kral Süleyman'ın RAB için yaptığı tapınağın uzunluğu altmış[a], genişliği yirmi[b], yüksekliği otuz arşındı[c]. 3Tapınağın ana bölümünün önündeki eyvan tapınağın genişliğinde olup yirmi arşındı. Eyvan tapınağın önünden ileriye doğru on arşındı[ç]. 4Süleyman tapınakta dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı. 5Tapınağın dış cephesine bitişik, ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara bitişik, odalardan oluşan katlar yaptırdı. 6Alt kat beş arşın[d], orta kat altı arşın[e], üst kat yedi arşın[g] genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı.
7Tapınağın yapımında kullanılan taşlar taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı. 8Aşağı[ğ] yan katın girişi tapınağın güneyindeydi. Döner bir merdivenle orta kata, oradan da üçüncü kata çıkılırdı. 9Süleyman tapınağı yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, kalın tahtalarla kapattı. 10Dış duvarlara bitişik katlar tapınağın çevresini kapsıyordu. Her birinin yüksekliği beş arşındı[h]. Bunlar sedir ağacından kirişlerle tapınağa eklendi.
11RAB, Süleyman'a şöyle seslendi: 12“Bu tapınağı yapmaktasın. Kurallarıma, ilkelerime ve bütün buyruklarıma uyup onlara bağlı kalırsan, baban Davut'a verdiğim sözü senin aracılığınla yerine getireceğim. 13Halkım İsrail'in arasında yaşayıp onları hiç terk etmeyeceğim.”
14Süleyman tapınağı yapıp bitirdi. 15Tapınağın iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Tapınağın zeminini ise çam tahtalarla döşetti. 16 En Kutsal Yer olarak adlandırılan iç oda, tapınağın arka bölümünde yapıldı. Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu yirmi arşındı. 17Bu iç odanın önündeki ana bölümün uzunluğu ise kırk arşındı[ı]. 18Taşlar görünmesin diye tapınağın içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı.
19Tapınağın içinde RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın konacağı iç oda hazırlandı. 20Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı da sedir tahtalarla döşetti. 21Tapınağın içini saf altınla kaplattı; iç odanın önüne altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı. 22 Böylece iç odadaki sunak dahil, tapınağın içini tamamen altınla kaplatmış oldu.
23 İç odada her biri on arşın yüksekliğinde, iğde ağacından iki Keruv yaptı. 24Her kanadı beşer arşın olan Keruv'un açık kanatları bir uçtan öbür uca toplam on arşındı. 25Öbür Keruv'un kanat açıklığı da on arşındı. Her iki Keruv'un da ölçüsü ve görünüşü aynıydı. 26İkisinin de yüksekliği on arşındı. 27Süleyman Keruvlar'ı tapınağın iç odasına yerleştirdi. Keruvlar'dan birinin açık kanadı bir duvara, ötekinin kanadı karşı duvara erişirken, öbür kanatları da odanın ortasında birbirine değiyordu. 28Süleyman Keruvlar'ı da altınla kaplattı.
29Tapınağın iç ve dış odalarının bütün duvarlarını kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti. 30Tapınağın hem iç, hem de dış odasının döşemelerini altınla kaplattı.
31İç odanın girişine iğde ağacından iki kanatlı söveli bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği tapınağın genişliğinin beşte biriydi[i]. 32İğde ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Keruvlar ve hurma ağaçlarını altınla kaplattı. 33Aynı biçimde ana bölümün girişine de iğde ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı tapınağın genişliğinin dörtte biriydi. 34Ayrıca, çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı. 35Bunların da üstüne Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı.
36İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı.
37RAB'bin Tapınağı'nın temeli dördüncü yılın Ziv ayında atıldı. 38On birinci yılın sekizinci ayı olan Bul ayında tapınak tasarlandığı biçimde bütün ayrıntılarıyla tamamlandı. Tapınağın yapımı Süleyman'ın yedi yılını almıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 dört yüz seksen yıl sonra... krallığının dördüncü yılının Daha sonraki kralların dönemlerinde gerçekleşen olaylar ve Asurlular’a ait tarihsel kayıtlar göz önüne alındığında, Süleyman’ın krallığının dördüncü yılının İÖ 966 olduğu anlaşılır (bkz. Giriş). Eğer dört yüz seksen yıl, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışından tapınağın yapımına kadar geçen süre ise, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı yaklaşık İÖ 1446’ da, Mısır’ın 18. Hanedanlık firavunu II. Amunhotep dönemi sırasında gerçekleşmiştir (bkz. Mısır’dan Çıkış: Giriş).
6:2 Süleyman’ın RAB için yaptığı tapınağın Tapınak, Buluşma Çadırı’na benziyordu. En Kutsal Yer, Kutsal Yer ve Tapınak Avlusu olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. En Kutsal Yer, çadırdaki gibi küp biçimindeydi. Tapınak için kullanılan malzemelerin çoğunun boyutlarının Buluşma Çadırı için kullanılanların iki katı büyüklüğünde olduğu anlaşılır (bkz. Çık.26:15-30; Çık.36:20-34). Yapının özellikle depreme dayanaklı olacak şekilde yapılmasına özen gösterilmişti.
6:6 dışarıya doğru çıkıntılar Tapınak duvarlarının delinmesini engellemek için kirişlerin konulduğu yerlere bir dizi çıkıntı yapılmıştı; bu yüzden odalar her katta farklı genişliğe sahipti.
6:8 Aşağı Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “orta” diye geçer.
6:12 Bkz. 2Sa.7:12-16; krş. 1Kr.2:1-4.
6:19 RAB’bin Antlaşma Sandığı’nın On Buyruk’un konulduğu sandık. “RAB’bin Antlaşma Sandığı” (bkz. Yas.10:8;Yas.31:9,Yas.31:25; Yşu.3:11), “RAB’bin Sandığı” (Yşu.3 :13; Yşu.1:11), “Levha Sandığı” (Çık.30:6; Çık.31:7) ve “Tanrı’nın Sandığı” (1Sa.3:3; 1Sa.4:11,1Sa.4:17,1Sa.4:21; 1Sa.5:1-2) olarak da adlandırılır.
6:20 saf altınla Tanrı’nın görkemini ve O’nun göklerdeki tapınağını simgeliyordu (krş. Va.21:10-11,Va.21:18,Va.21:21).
6:21 altın zincirler En Kutsal Yer’i örten perdeler muhtemelen bu zincirlere asılıyordu (bkz. 2Ta.3:14; Mat.27:51; İbr.6:19).
6:22 iç odadaki sunak Buhur sunağı (bkz. 1Kr.7:48; Çık.30:1,Çık.30:6; Çık.37:25-28; İbr.9:3-4).
6:23 iki Keruv Bkz. Çık.25:18’e ait not; ayrıca bkz. 1Kr.8:6-7; 2Ta.3:10-13.
6:29 hurma ağaçları ve çiçek Keruvlar, güzel ağaçlar ve çiçeklerle ilgili tasvirler Aden bahçesini çağrıştırır (Yar.3:24). Tapınağın herkes tarafından görülmeyen yerleri bile, Tanrı’nın yüceliğine yaraşır bir güzellikte yapılmıştır.
6:31 İkinci cümle İbranicesi’nden, “Kapı söveleri beş köşeliydi” diye de çevrilebilir. Benzer ifade 33. ayette de bulunur.
6:36 İç avlunun İç avlu “yukarı avlu” (Yer.36 :10), dış avlu ise “büyük avlu” (2Ta.4:9) olarak da adlandırılır.
6:38 On birinci yılın Süleyman’ın krallığının (İÖ 959).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş