Mısır'dan Çıkış 1

1
İsrailliler Mısır'da Baskı Görüyor
1 Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğulları'nın adları şunlardır: 2Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, 3İssakar, Zevulun, Benyamin, 4Dan, Naftali, Gad, Aşer. 5Yakup'un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı.
6Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. 7 Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.
8 Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. 9Halkına, “Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok” dedi, 10 “Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler.”
11Böylece Mısırlılar İsrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. 12Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak 13İsrailliler'i amansızca çalıştırdılar. 14Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.
15Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi: 16“İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın.” 17Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. 18Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, “Niçin yaptınız bunu?” diye sordu, “Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?”
19Ebeler, “İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor” diye yanıtladılar, “Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar.”
20Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. 21Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı.
22 Bunun üzerine firavun bütün halkına buyruk verdi: “Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2:25 Bu kısım, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkış öyküsünün önsözü niteliğindedir. Mısırlılar, Tanrı’nın kutsamasıyla sayıları artan İsrailoğulları’nı bir tehdit olarak görmeye başladığında, firavun onlara baskı yapmaya başlar. İsrail halkını kurtaracak olan Musa doğar ve Tanrı tarafından bu hizmete hazırlanır.
1:1-5 Bu ayetler Mısır’dan Çıkış’ın, Yaratılış Kitabı’nın devamı olarak yazıldığını göstermektedir. İsrailliler Mısır’da dört yüz otuz yıl yaşamıştır (bkz. Çık.12:40).
1:1 Yakup’la... İsrailoğulları’nın Yakup’a “İsrail” adı verilmişti (bkz. Yar.32:28; Yar.35:10 ve ilgili notlar). adları şunlardır Bkz. Yar.46:8.
1:2-4 Yakup’un oğulları, ilk karısı Lea’dan olan altı oğlu, sonra Rahel’den olan oğlu (yani Benyamin; Yusuf’un adı geçmez, çünkü bu liste yalnızca “Yakup’la birlikte Mısır’a gidenleri” içerir, Çık.1:1) ve son olarak cariyeleri Bilha (Dan ve Naftali) ve Zilpa’dan (Gad ve Aşer; bkz. Yar.35:23-26) olan oğullar olmak üzere annelerine ve yaşlarına göre sıralanır.
1:5 yetmiş Bkz. Çık.46:27’ye ait not.
1:6-7 Yusuf hakkında bilgisi olmayan bu yeni kral, Yusuf’un ölümünden iki yüz yıl kadar sonra tahta çıkmıştır.
1:7 Tanrı insanoğlunu yarattığı zaman onu bu yönde kutsamıştı (bkz. Yar.1:28 ve ilgili not). Daha sonra tufanın sona ermesinin ardından Nuh’a (bkz. Yar.9:1 ve Yar.9:1-7’ye ait not) ve sonraları İbrahim’e (Yar.17:2,Yar.17:6; Yar.22:17), İshak’a (Yar.26:4) ve Yakup’a (Yar.28:14; Yar.35:11; Yar.48:4) da bu kutsama vaadini tekrarladı. Bu ayetteki sözler, Tanrı’nın bu vaadinin yerine gelmekte olduğunu, Tanrı’nın insan için amaçladıklarının İsrail tarihinde özel bir şekilde yerine gelmeye başladığını göstermektedir (bkz. Çık.39:32; Say.1:46’ya ait notlar). ülke Goşen bölgesi (bkz. Yar.45:10’a ait not).
1:8 Bkz. Elç.7:18. Yusuf hakkında Uzun yıllar önce Mısır’ı kıtlıktan kurtaran ve bilgece yöneten kişinin bir İsrailli olduğu unutulmuştu. yeni bir kral Muhtemelen Hiksoslar’ı (Mısır’ın, ağırlıklı olarak Sami soyundan gelen önderleri) kovan, İÖ 15. yüzyılda yaşayan Mısır’ın 18. Hanedanlığı’nın kurucusu Ahmose’dir.
1:11 onları ağır işlere koşacak Bkz. Yar.15:13. angaryacılar Mısırlılar’ın kullandığı bu nitelemeye, 18. Hanedanlık firavunu III. Tutmose’nin döneminden kalma bir mezarda bulunan duvar resimlerinde de rastlanır (bkz. Giriş). firavun Mısır kralı. Ramses Bkz. Yar.47:11’e ait not.
1:14 Her türlü tarla işi Tarlaları sulamak için Nil Irmağı’ndan su taşımak dâhil (bkz. Yas.11:10). yaşamı onlara zehir ettiler Yahudiler’in kutladığı Fısıh Bayramı’nda verilen yemekte yenen acı otlar bu gerçeği anımsatmak içindir (Çık.12:8).
1:15 İbrani Bkz. Yar.14:13’e ait not. Şifra ve Pua Sami adları. Tanrı’dan korkan bu kadınların adlarına yer verilirken firavunun adı geçmez.
1:16 doğum sandalyesinde İbranice’de bunun için kullanılan terim ‘iki taş’ anlamına gelir. Kadınlar bu taşların üstüne oturarak doğum yapardı. çocuk erkekse öldürün Çünkü erkek bebekler geleceğin savaşçıları ve aile reisleridir.
1:17 Krş. Elç.5:29. Tanrı’dan korkan Bkz. Yar.20:11’e ait not ve Özd.1:7’ye ait notlar.
1:22 İbrani Bu sözcük Masoretik metinde yoktur. Aramice Targum ve Septuaginta metinlerinden alınmıştır (krş. Yar.46:27; Elç.7:14).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş