Hoşea 1

1
1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde RAB'bin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler.
Hoşea'nın Karısı ve Çocukları
2RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: “Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.”
3Böylece Hoşea gidip Divlayim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu. 4 RAB Hoşea'ya, “Çocuğun adını Yizreel[a] koy” dedi, “Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim. 5Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım.”
6Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, “Adını Lo-Ruhama[b] koy” dedi, “Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım. 7Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla.”
8Gomer Lo-Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu. 9RAB Hoşea'ya, “Adını Lo-Ammi[c] koy” dedi, “Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.
10 “Yine de İsrailliler'in sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen yerde, ‘Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız’ denecek. 11Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Uzziya İÖ 792-740 yıllarında Yahuda Kralı’ydı. Yotam İÖ 750-732. Ahaz İÖ 735-715. Hizkiya’nın İÖ 729-686. Bu krallardan bazıları aynı dönemde yönetimdeydi.Ahaz ile Hizkiya’nın ortak krallığı, en uzun süren ortak krallıktır (bkz. Yşa.36:1’e ait not). Yehoaş oğlu Yarovam’ın II. Yarovam (İÖ 793-753). Hoşea Peygamber, Yeşaya,Amos ve Mika ile aynı dönemde hizmet etmiştir (bkz. Yşa.1:1;Amo.1:1; Mik.1:1). RAB’bin... bildirdiği sözler Peygamberin ilettiği sözler RAB’bin yetkili ve doğru sözleridir (bkz. Yer.1:2,Yer.1:4; Hez.1:3; Yoe.1:1; Mik.1:1; Sef.1:1; Hag.1:1,Hag.1:3; Hag.2:1,Hag.2:10,Hag.2:20; Zek.Hag.1:1,Hag.1:7; Hag.9:1; Hag.12:1; Mal.1:1; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu:Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795).
1:2 zina Bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255.
1:3 kendisine Bu sözcüğün 6. ve 9. ayette kullanılmaması, Gomer’in öbür iki çocuğunun Hoşea’dan olmadığı anlamına gelebilir.
1:4 Yizreel Burada ‘Tanrı dağıtır’ anlamına gelir ; yönetimdeki hanedanlığın yargılanacağına dair öngörüyü pekiştirir (bkz. Hoş.1:11 ve Hoş.2:22’ye ait notlar). II. Yarovam,Ahav’ın oğlu Yoram’ın tahttan indirilmesinin ardından (bkz. 2Kr.9:14-29; ayrıca bkz. 1Kr.19:1 5-17 ve ilgili notlar) Yizreel’de kurulan Yehu Hanedanlığı’ndandı (İÖ 841-814). Yehu Hanedanlığı, İÖ 753 yılında Zekeriya’nın öldürülmesiyle son bulacaktır (2Kr.15:8-10).
1:4-5 Yizreel Vadisi, Megiddo’nun doğusunda yer alıyordu; İsrail’de kuzeyden güneye uzanan sıradağların tek geçiş noktasıydı ve eski çağlarda önemli bir savaş alanıydı.
1:5 İsrail’in yayını İsrail ordusunun direnci İÖ 725’te kırılacak, ama başkent Samiriye üç yıl daha kuşatmaya dayanacaktır (bkz. 2Kr.17:5-6 ve ilgili notlar).
1:6 Lo-Ruhama ‘Merhamete ermeyecek’anlamına gelir. Bu adlandırma, RAB’bin İsrail’e artık sevgisini göstermeyeceğinin (bkz. Çık.33:19; Yas.7:6-8; Yas.7:8’e ait not) ve şefkatini esirgeyeceğinin (bkz. Hoş.2:23 ve ilgili not) işaretidir.
1:7 Ancak Bkz. Hoş.1:10 ve ilgili not. Yahuda... kurtaracağım İÖ 722-721’de ve 701’de RAB sayesinde Asur’dan kurtulacaklardır (bkz. 2Kr.19:32-36).
1:9 Uyarılar birinci çocuktan üçüncü çocuğa doğru sertleşmektedir. Lo-Ammi ‘Halkım değil’anlamına gelir. Bu ad, RAB’bin İsrail ile yaptığı antlaşmayı geçersiz kıldığının işaretidir (bkz. Çık.6:7; Yer.7:23 ve ilgili not).Antlaşma yine RAB’bin inisiyatifiyle daha sonra yenilenecektir ( Yer.1:10; Yer.2:1,Yer.2:23 ; bkz. Yer.3 Yer.1:31-34; Hez.36:24-28).
1:10 Rom.9:26; 1Pe.2:10’da tekrarlanan (bkz. ilgili notlar) bu ayet, kurtuluş müjdesinin öbür ulusları da kapsadığı anlamına gelir. Yine de Söz konusu ceza sınırlı bir dönem için sürecek ( Hoş.1:4-6,Hoş.1:9), ardından bereket dönemi gelecektir (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). denizin kumu Bkz. Yar.22:17; Yar.32:12; krş. Yer.33:22 ve ilgili not; İbr.11:12. Yaşayan Tanrı’nın Bkz. Yas.32:17. Tanrı’nın çocuklarısınız Burada, ‘artık zina çocukları değilsiniz’ anlamındadır (Hoş.1:2; Hoş.2:4).
1:11 yeniden birleşecek İsrail ve Yahuda krallıklarının yeniden tek bir ulus olacağı vaat ediliyor. Ülkeden Sürgün ülkesinden. Yizreel Burada, 4. ayetteki anlamının (bkz. ilgili not) tersine, ‘Tanrı eker’ anlamında kullanılmaktadır (bkz. Hoş.2:21-23 ve ilgili notlar).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş