Yeremya 33:22

22Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levililer'i sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
33:1-26 Yeremya’nın “teselli kitabı”nın (bkz. Yer.30:1-33:26’ya ait not) sona erdiği bu bölümde RAB, İsrail ve Yahuda’nın gönence kavuşturulacağını bir kere daha vurgulamaktadır. 33. bölümün devamında, RAB’bin halkını önce yargılayıp cezalandıracağı (Yer.33:4-5), sonra olağanüstü yollarla onları ulus olarak dirilteceği bildirilir (Yer.33:6-26; öbür uluslardan olan imanlılarla İsrail halkını birleştirip tek ulus yapacaktır, Ef.2:11-22).
33:17-26 Halkın uzaklara sürüleceği ve vaat edilmiş toprakların viraneye dönüşeceğiyle ilgili yargı göz önüne alındığında, Tanrı’nın geçmişte İbrahim, Davut ve Levili kâhinlerle yaptığı antlaşmalar artık geçerli değilmiş gibi görünmektedir. Ancak bu kısımdaki peygamberlik bildirileri, söz konusu antlaşmaların geçerliliğini yitirmediğine, Tanrı’nın yaratılış düzeni kadar değişmez olduğuna ve gelecekte tüm vaatlerinin yerine geleceğine dair güvence verir.
33:22 İsrailliler’in ilk atalarına verilen antlaşma vaatlerini andıran sözlerle (Yar.22:17; Yar.26:4; Yar.32:12) RAB, Davut Hanedanlığı’nın ve kâhinlerin soyunu çoğaltıp sürdüreceğini vaat eder.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş