Yeremya 13

13
Keten Kuşak Simgesi
1RAB bana, “Git, kendine keten bir kuşak satın alıp beline sar, ama suya sokma” dedi. 2RAB'bin buyruğu uyarınca bir kuşak satın alıp belime sardım.
3RAB bana ikinci kez seslendi: 4“Satın aldığın belindeki kuşağı al, Perat'a git. Kuşağı orada bir kaya kovuğuna gizle.” 5RAB'bin buyruğu uyarınca gidip kuşağı Perat'a yakın bir yere gizledim.
6Uzun süre sonra RAB bana, “Kalk, Perat'a git, gizlemeni buyurduğum kuşağı al” dedi. 7Bunun üzerine Perat'a gittim, gizlediğim yeri kazıp kuşağı aldım. Ancak kuşak çürümüştü, hiçbir işe yaramazdı.
8RAB bana şöyle seslendi: 9“RAB diyor ki, ‘İşte Yahuda'nın gururunu da Yeruşalim'in büyük gururunu da böyle çürüteceğim. 10Sözümü dinlemek istemeyen, yüreklerinin inadı uyarınca davranan, başka ilahları izleyip onlara kulluk eden, tapan bu kötü halk, bu işe yaramaz kuşak gibi olacak. 11Kuşak insanın beline nasıl yapışırsa, ben de İsrail ve Yahuda halklarını kendime öyle yapıştırdım’ diyor RAB, ‘Öyle ki, bana ün, övgü, onur getirecek bir halk olsunlar. Ama dinlemediler.’ ”
Şarap Tulumu
12“Onlara de ki, ‘İsrail'in Tanrısı RAB, Her tulum şarapla dolacak, diyor.’ Eğer sana, ‘Her tulumun şarapla dolacağını bilmiyor muyuz sanki?’ derlerse, 13onlara de ki, ‘Bu ülkede yaşayan herkesi –Davut'un tahtında oturan kralları, kâhinleri, peygamberleri, Yeruşalim'de yaşayanların tümünü– sarhoş olana dek şarapla dolduracağım’ diyor RAB. 14‘Onları –babalarla çocukları– birbirlerine çarpacağım. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden hepsini yok edeceğim’ diyor RAB.”
Sürgün Yakın
15Dinleyin, kulak verin,
Gururlanmayın,
Çünkü RAB konuştu.
16Karanlık basmadan,
Kararan dağlarda
Ayaklarınız tökezlemeden
Tanrınız RAB'bi onurlandırın.
Siz ışık beklerken,
RAB onu kopkoyu, zifiri karanlığa çevirecek.
17Ama bu uyarıyı dinlemezseniz,
Gururunuz yüzünden ağlayacağım gizlice,
Gözlerim acı acı gözyaşı dökecek,
Gözyaşlarım sel gibi akacak.
Çünkü RAB'bin sürüsü sürgüne gönderilecek.
18Krala ve ana kraliçeye söyle:
“Tahtlarınızdan inin,
Çünkü görkemli taçlarınız başınızdan düştü.”
19Negev'deki kentler kapanacak,
Onları açan olmayacak.
Sürgüne gönderilecek Yahuda,
Tamamı sürgüne gönderilecek.
20Gözlerinizi kaldırıp bakın,
Kuzeyden gelenleri görün.
Nerede sana emanet edilen sürü?
Övündüğün kuzular nerede?
21Sana dost olması için yetiştirdiğin kişileri
RAB başına yönetici atayınca ne diyeceksin?
Doğuran kadının çektiği sancı gibi
Seni de ağrı tutmayacak mı?
22“Neden bütün bunlar başıma geldi?” dersen,
Günahlarının çokluğu yüzünden eteklerin açıldı,
Tecavüze uğradın.
23Kûşlu derisinin rengini,
Pars beneklerini değiştirebilir mi?
Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz.
24“Çöl rüzgarının savurduğu saman çöpü gibi
Dağıtacağım sizleri.
25Payın, sana ayırdığım pay bu olacak” diyor RAB.
“Çünkü beni unuttun,
Sahte ilahlara güvendin.
26Ayıbın ortaya çıksın diye
Eteklerini yüzüne dek kaldıracağım.
27Kırdaki tepeler üzerinde
Yaptığın iğrençlikleri –zinalarını,
Çapkın çapkın kişneyişini, yüzsüz fahişeliklerini– gördüm.
Vay başına geleceklere, ey Yeruşalim!
Ne zamana dek böyle kirli kalacaksın?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-13:27 Yahudalılar, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın koşullarını ihlal ettikleri için Babil’e sürgün edilecektir. Bu kısım muhtemelen Yoşiya’nın krallık dönemiyle ilgilidir (ancak bkz. Yer.13:18’e ait not).
13:1-27 Bu ayetlerde yer alan beş uyarıdan ilk ikisi düz yazı (Yer.13:1-11,Yer.13:12-14), son üçü ise (Yer.13:15-17,Yer.13:18-19,Yer.13:20-27) şiir biçiminde yazılmıştır.
13:1-11 Çürümüş ve kullanışsız kuşakla ilgili öykü, Yeremya’nın bildirisini resmetmek için yaptığı simgesel eylemlerin ilkidir (bkz. Giriş). Çürümüş kuşak, Yahudalılar’ın RAB’le olan ilişkilerinin bozulduğunu ifade eder.
13:1 Kâhinler krallığı olarak (bkz. Çık.19:6 ve ilgili not) İsrail’in kutsallığını simgelemek için kâhinlerin giysileri keten kumaştan yapılırdı (bkz. Hez.44:17-18); kuşak ise Tanrı ile Yahuda halkı arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkinin simgesiydi (bkz. Yer.13:11).
13:4 Perat’a Anatot’un 5 km kuzeydoğusunda günümüzde Fara Vadisi’nin yakınlarındaki Para Kenti ile aynı yer olabilir (bkz. Yşu.18:23). Perat ve Fırat sözcüklerinin İbranice’de aynı olması, muhtemelen, Tanrı’nın halkını Babilliler aracılığıyla cezalandıracağının bir işaretidir. kaya kovuğuna Bkz. Yer.16:16’ya ait not. Bu eylem Yahudalılar’a Tanrı’nın yargısından kaçamayacaklarını hatırlatacaktır.
13:9 gururunu... büyük gururunu Bkz. Yer.9:23-24. Lev.26:19’da önceden belirtildiği gibi, Yahuda’nın gururu, onun yenilgiye uğramasına ve sürgün edilmesine neden olacaktı (bkz. Yer.13:15,Yer.13:17).
13:10 Sözümü dinlemek istemeyen Bkz. Yer.9:6’ya ait not. yüreklerinin inadı Bkz. Yer.3:17’ye ait not. işe yaramaz Bkz. Yer.24:8.
13:11 İsrail ile Yahuda halkı Tanrı’nın antlaşmasına uymak istemedikleri için, Çık.19:4-6 ve Yas.26:19’da verilen vaatler artık onlar aracılığıyla yerine gelmeyecektir. Görevlerini yerine getirmedikleri için o neslin varlıklarına gerek duyulmayacaktır.
13:13 kralları, kâhinleri, peygamberleri, Yeruşalim’de yaşayanların tümünü Bkz. Yer.1:18’e ait not. sarhoş Tanrı’nın gazabının etkisini simgeler (bkz. Yer.25:15-29; Yşa.51:17-23; Hez.23:32-34).
13:14 birbirlerine çarpacağım Tanrı’nın yargısı, toplumun her kesiminde şaşkınlık ve kargaşa yaratacaktır. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden Bkz. Hez.5:11.
13:15 Dinleyin Bkz. Yer.2:4’e ait not. Gururlanmayın Bkz. Yer.13:17; ayrıca bkz. Yer.13:9’a ait not.
13:16 Tanrınız RAB’bi onurlandırın Günahları itiraf ederek (bkz. Yşu.7:19). Siz ışık beklerken Krş. Amo.5:18-20; Amo.8:9.
13:17 Gururunuz Bkz. Yer.13:9’a ait not. ağlayacağım Bkz. Yer.9:1’e ait not. sürüsü Halk (bkz. Yer.13:20; Zek.Yer.10:3; ayrıca bkz. Yer.10:21’e ait not).
13:18 Krala ve ana kraliçeye Muhtemelen Yehoyakin ve Nehuşta (2Kr.24:8; ayrıca bkz. Giriş). taçlarınız... düştü Bkz. Yer.22:24-26; Yer.29:2; 2Kr.24:15,2Kr.24:16; krş. Hez.21:25-27 ve ilgili notlar.
13:19 Negev’deki İsrail’in, Beytlehem’den Beer-Şeva’ya kadar uzanan güney toprakları (bkz. Yar.12:9’a ait not). kapanacak Kentlerin terk edilmiş, harap ve oturulmaz halde olacağı bildirilir. Tamamı... gönderilecek Krş. Amo.1:6,Amo.1:9.
13:20-27 Peygamber konuşmasını sürdürür (Yer.13:20-23), ardından RAB yanıtlar (Yer.13:24-27). Yahuda’nın isyankârlığı, sürgünü kaçınılmaz kılmıştır.
13:20 Kuzeyden Babil’den (bkz. Yer.4:6; ayrıca bkz. Yşa.41:25’e ait not). sana Kadın olarak kişileştirilen Yeruşalim’e seslenilmektedir (bkz. Yer.13:21-22,Yer.13:26-27). sürü... kuzular Bkz. Yer.13:17’ye ait not.
13:21 dost Muhtemelen Yahuda Krallığı’nı hâkimiyetine alan Mısır ve Babil (bkz. Giriş). Doğuran kadının... gibi Bkz. Yer.4:31’e ait not.
13:22 eteklerin açıldı Yağmayı ve utancı simgeleyen bir ifade (bkz. Yer.13:26-27; Yşa.47:2-3; Hoş.2:3,Hoş.2:10).
13:24 Çöl rüzgarının Bkz. Yer.4:11’e ait not. savurduğu saman çöpü Kötülerin sonu (bkz. örn. Mez.1:4).
13:25 beni unuttun Bkz. Yer.2:32 ve ilgili not.
13:26 Bkz. Yer.13:22 ve ilgili not.
13:27 zinalarını... kişneyişini Bkz. Yer.5:8’e ait not. yüzsüz fahişeliklerini Bkz. Hez.16:26; ayrıca bkz. Çık.34:15 ve ilgili not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş