Yeremya 37

37
Yeremya Tutukevinde
1 Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda'ya atadığı Yoşiya oğlu Sidkiya, Yehoyakim oğlu Yehoyakin'in yerine kral oldu. 2Ama kendisi de görevlileriyle ülke halkı da RAB'bin Peygamber Yeremya aracılığıyla söylediği sözleri dikkate almadılar.
3Kral Sidkiya, Şelemya oğlu Yehukal'la Maaseya oğlu Kâhin Sefanya'yı şu haberle Peygamber Yeremya'ya gönderdi: “Lütfen bizim için Tanrımız RAB'be yalvar.”
4O sırada Yeremya daha cezaevine konmamıştı, halk arasında dolaşıyordu. 5Firavunun ordusu Mısır'dan çıkmıştı. Yeruşalim'i kuşatma altında tutan Kildaniler bu haberi duyunca Yeruşalim'den çekildiler.
6Derken RAB Peygamber Yeremya'ya şöyle seslendi: 7“İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: Danışmak için sizi bana gönderen Yahuda Kralı'na şöyle deyin: ‘Size yardım etmek için Mısır'dan çıkıp gelen firavunun ordusu ülkesine dönecek. 8Kildaniler de dönecek; bu kentle savaşıp onu ele geçirecek, ateşe verecekler.’
9“RAB diyor ki, ‘Kildaniler üzerimizden çekilip gidecek’ diyerek kendinizi aldatmayın. Çünkü çekilip gitmeyecekler! 10Sizinle savaşan bütün Babil ordusunu bozguna uğratsanız, çadırlarında yalnız yaralılar kalsa bile, bunlar çadırlardan çıkıp bu kenti ateşe verecekler.”
11Firavunun ordusu yüzünden Babil ordusu Yeruşalim'den çekilince, 12-13Peygamber Yeremya Benyamin topraklarındaki halkın arasında payına düşen mirası almak üzere Yeruşalim'den gitmek istedi. Benyamin Kapısı'na vardığında, Hananya oğlu Şelemya oğlu bekçibaşı Yiriya, “Sen Kildaniler'in tarafına geçiyorsun!” diyerek onu tutukladı.
14Yeremya, “Yalan!” dedi, “Ben Kildaniler'in tarafına geçmiyorum.” Ama Yiriya onu dinlemedi. Yeremya'yı tutuklayıp önderlere götürdü. 15Yeremya'ya öfkelenen önderler onu dövdürtüp cezaevine çevirdikleri Yazman Yonatan'ın evine kapattılar. 16Böylece bodrumda bir hücreye kapatılan Yeremya uzun süre orada kaldı. 17Sonra Kral Sidkiya Yeremya'yı sarayına getirtti. Orada kendisine gizlice, “RAB'den bir söz var mı?” diye sordu.
“Evet” diye yanıtladı Yeremya, “Babil Kralı'nın eline verileceksin.” 18Sonra Kral Sidkiya'ya şöyle dedi: “Sana, görevlilerine ve bu halka karşı ne günah işledim ki beni cezaevine kapattınız? 19‘Babil Kralı sana da bu ülkeye de saldırmayacak’ diyen peygamberlerin hani nerede? 20Şimdi lütfen beni dinle, ey efendim kral! Lütfen dileğimi kabul et. Beni Yazman Yonatan'ın evine geri gönderme. Orada ölmek istemiyorum.”
21Bunun üzerine Kral Sidkiya Yeremya'nın muhafız avlusuna kapatılmasını, kentteki ekmek bitene dek her gün fırıncılar sokağından kendisine bir ekmek verilmesini buyurdu. Böylece Yeremya muhafız avlusunda kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-38:28 Yeremya’nın çektiği acılar ve uğradığı zulümler, bu üç bölümün ana konusudur.
37:1-38:28 Kral Sidkiya’nın Yeremya’yla olan ilişkisi ve peygamberin yetkililerce tutuklanmasıyla ilgili (bkz. Yer.20:2 ve ilgili not) olaylar, Sidkiya’nın krallığının son iki yılında (İÖ 588-586) yaş anmıştır.
37:3 Bkz. Yer.21:1-2 ve ilgili notlar. Şelemya oğlu Yehukal’la Daha sonra Yeremya’nın düşmanı olacaktır (bkz. Yer.38:1,Yer.38:4). bizim için... yalvar Muhtemelen RAB’bin, İÖ 588’de ordularını geri çeken Babilliler’in (bkz. Yer.37:5; Yer.34:21-22’ye ait not) bir daha saldırmasını engellemek için. Tanrı Yeremya’nın böyle dua etmemesini buyurmuştu (bkz. örn. Yer.14:11 ve ilgili not); krala ve zalim köle sahiplerine öfkeliydi (34. bölüm).
37:5 Firavunun ordusu Hofra’nın askerleri (bkz. Yer.44:30). Mısır’dan çıkmıştı Muhtemelen Sidkiya’nın çağrısı üzerine ona yardım etmek için; Sidkiya’nın tüm tasarıları suya düşecektir (bkz. Hez.17:15,Hez.17:17). Kildaniler... çekildiler Mısır ordusuyla buluşmak için (bkz. Yer.34:21 ve ilgili not).
37:7 Mısır’dan çıkıp gelen firavunun ordusu ülkesine dönecek Hofra, yakında Nebukadnessar tarafından bozguna uğratılacaktı (bkz. Hez.30:21).
37:12 Benyamin topraklarındaki Yeremya’nın memleketi olan Anatot Kenti bu bölgedeydi (bkz. Yer.1:1). payına düşen mirası almak üzere Babilliler kuşatmaya ara verdiği zaman Yeremya ailesinin öbür üyelerinin yanına giderek bu meseleleri halletmek istemişti. 32. bölümde anlatılanlar bu olaydan sonra gerçekleşti.
37:13 Benyamin Kapısı’na Bkz. Yer.20:2’ye ait not. Sen Kildaniler’in tarafına geçiyorsun Yiriya’nın korkusu, muhtemelen, Yeremya’nın Babilliler’e teslim olmayı önermesinden (bkz. Yer.21:9; Yer.38:2) ve gerçekte pek çok Yahudi’nin taraf değiştiriyor olmasından kaynaklanıyordu (bkz. Yer.38:19; Yer.39:9; Yer.52:15).
37:15 onu dövdürtüp Bkz. Yer.20:2 ve ilgili not. Yonatan’ın evine Yeremya, bu evi kendisi için ölümcül bir yer olarak tanımlayacaktı (bkz. Yer.37:20; Yer.38:26). Kaldığı yer, muhtemelen bir insanın tam olarak ayağa kalkamayacağı kadar alçak tavanlı ve havasız küçük bir odaydı.
37:17 Sidkiya... gizlice... sordu Önderlerin önünde sormak istemiyordu, çünkü onlardan çekiniyordu (bkz. Yer.38:5’e ait not). Babil Kralı’nın eline verileceksin Bkz. Yer.32:4; Yer.34:3.
37:19 peygamberlerin Sözleri boşa çıkan sahte peygamberlerin.
37:21 muhafız avlusuna Bodrumdaki hücreye (Yer.37:16) nispeten iyi bir yer (ancak bkz. Yer.32:2’ye ait not).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş