Yeremya 43

43
Yeremya Mısır'a Götürülüyor
1Yeremya Tanrıları RAB'bin bütün bu sözlerini –Tanrıları RAB'bin onun aracılığıyla kendilerine ilettiği her şeyi– halka bildirmeyi bitirince 2Hoşaya oğlu Azarya, Kareah oğlu Yohanan ve bütün küstah adamlar ona, “Yalan söylüyorsun!” dediler, “Tanrımız RAB, ‘Yerleşmek üzere Mısır'a gitmeyin’ demek için göndermedi seni bize. 3Bizi öldürsünler, Babil'e sürsünler diye Kildaniler'in eline teslim etmek için Neriya oğlu Baruk seni bize karşı kışkırtıyor.” 4Böylece Kareah oğlu Yohanan, bütün ordu komutanları ve halk RAB'bin Yahuda'da kalmalarına ilişkin buyruğuna karşı geldiler. 5 Kareah oğlu Yohanan'la bütün ordu komutanları, sürüldükleri uluslardan yerleşmek üzere Yahuda'ya geri dönen Yahuda halkını alıp götürdüler. 6Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan'ın Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'nın sorumluluğuna bırakmış olduğu bütün kadınları, erkekleri, çocukları, kral kızlarını da götürdüler. Peygamber Yeremya'yla Neriya oğlu Baruk'u da alıp 7RAB'bin sözünü dinlemeyerek Mısır'a gittiler. Tahpanhes'e vardılar.
8Tahpanhes'te RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 9“Yahudiler'in gözü önünde eline büyük taşlar al, Tahpanhes'te firavun sarayının girişindeki tuğla kaldırımın harcına göm. 10Onlara de ki, ‘İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: İşte kulum Babil Kralı Nebukadnessar'ı buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnessar otağını bu taşların üzerine kuracak. 11 Gelip Mısır'ı bozguna uğratacak.
Ölüm için ayrılanlar ölüme,
Sürgün için ayrılanlar sürgüne,
Kılıç için ayrılanlar kılıca gidecek.
12Mısır ilahlarının tapınaklarını ateşe verip yakacak[a], ilahları alıp götürecek. Çoban giysisiyle kendisini nasıl örterse, o da Mısır'ı öyle örtecek. Sonra oradan sağ salim çıkacak. 13Mısır'daki Güneş Tapınağı'nın dikili taşlarını kıracak, Mısır ilahlarının tapınaklarını ateşe verecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
40:1-44:30 Yeruşalim’in düşüşünün yarattığı sonuçlar hakkında canlı bir anlatım. Bu bölümler tarihsel olarak kitabın en ileri tarihe ait bölümleridir (Yer.52:31-34’de anlatılanlar daha sonraki bir tarihte geçse de kitabın kendisine dâhil olmayıp kitabın ekinin bir parçasıdır).
43:2 Azarya Bkz. Yer.42:1’e ait not.
43:6 kral kızlarını Bkz. Yer.41:10’a ait not. Yeremya’yla... Baruk’u Kuşkusuz Mısır’a istemeyerek gittiler (bkz. Yer.32:6-15; Yer.40:1-6; Yer.42:13-22).
43:7 Tahpanhes’e Mısır’ın doğu delta bölgesinde, günümüzde Bur Said’in (Said Limanı’nın) güney batısındadır.
43:9 firavun sarayının Muhtemelen önemli ziyaretçileri ağırlamak için sınır kenti Tahpanhes’te kurulmuş bir kraliyet konağıdır. Mısır’ın güney sınırındaki Elefantin Kenti’nde keşfedilen bir papirüste, firavunun Elefantin’i ziyaret ettiğinde kullandığı sade bir kraliyet konağından söz edilir.
43:10 kulum... Nebukadnessar’ı Bkz. Yer.25:9’a ait not. tahtını Kralın yetkisini simgeler.
43:11 Bkz. Yer.15:2 ve ilgili not. Mısır’ı bozguna uğratacak Günümüzde Londra’daki British Museum’da sergilenen eski bir metinde, Nebukadnessar’ın, krallığının 37. yılında (İÖ 568-567), Firavun Amasis’in döneminde Mısır’ı cezalandırmak üzere bir sefere çıktığı yazılıdır (bkz. Hez.29:17-20 ve ilgili notlar).
43:12 Çoban... nasıl örterse, o da... öyle örtecek Kolay kazanılacak bir savaş olacağı bildiriliyor.
43:13 Mısır’daki Güneş Tapınağı’nın İbranice’den, “Mısır’daki Beyt Şemeş” diye de çevrilebilir. Bu yer muhtemelen On Kenti (bkz. Yar.41:45’e ait not) olarak bilinen Heliopolis’tir (Grekçe’de ‘güneş kenti’ anlamına gelir). dikili taşlarını Eski Heliopolis dikili taşlarıyla ünlüydü.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş