Yeremya 32

32
Yeremya Tarla Satın Alıyor
1 Yahuda Kralı Sidkiya'nın onuncu, Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında RAB Yeremya'ya seslendi. 2O sırada Babil Kralı'nın ordusu Yeruşalim'i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya Yahuda Kralı'nın sarayındaki muhafız avlusunda tutukluydu. 3Yahuda Kralı Sidkiya onu orada tutuklatmıştı. “Neden böyle peygamberlik ediyorsun?” demişti, “Sen diyorsun ki, ‘RAB şöyle diyor: Bu kenti Babil Kralı'nın eline teslim etmek üzereyim, onu ele geçirecek. 4Yahuda Kralı Sidkiya Kildaniler'in elinden kaçıp kurtulamayacak, kesinlikle Babil Kralı'nın eline teslim edilecek; onunla yüzyüze konuşacak, onu gözleriyle görecek. 5Sidkiya Babil'e götürülecek, ben onunla ilgilenene dek orada kalacak, Kildaniler'le savaşsanız bile başarılı olamayacaksınız diyor RAB.’ ”
6Yeremya, “RAB bana şöyle seslendi” diye yanıtladı, 7“Amcan Şallum oğlu Hanamel sana gelip, ‘Anatot'taki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir’ diyecek.
8“Sonra RAB'bin sözü uyarınca amcamın oğlu Hanamel muhafız avlusunda yanıma gelip, ‘Benyamin bölgesinde, Anatot'taki tarlamı satın al’ dedi, ‘Çünkü miras hakkı da en yakın akrabalık hakkı da senindir. Onu kendin için satın al.’
“O zaman RAB'bin sözünün yerine geldiğini anladım. 9Böylece Anatot'taki tarlayı amcamın oğlu Hanamel'den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine on yedi şekel[a] gümüş tartıp ödedim. 10Satış belgesini çağırdığım tanıkların önünde imzalayıp mühürledim, gümüşü terazide tarttım. 11Satış belgesini –kural ve koşulları içeren mühürlenmiş kâğıdı ve açık sözleşme belgesini– aldım. 12Amcamın oğlu Hanamel'in, satış belgesini imzalayan tanıkların ve muhafız avlusunda oturan bütün Yahudiler'in gözü önünde satış belgesini Mahseya oğlu Neriya oğlu Baruk'a verdim.
13“Hepsinin gözü önünde Baruk'a şu buyrukları verdim: 14‘İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Bu satış belgesini –mühürlenmiş, açık olanını– al, uzun süre durmak üzere bir çömleğe koy. 15Çünkü İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB söz veriyor, bu ülkede yine evler, tarlalar, bağlar satın alınacak’ diyor.
16“Tarlanın satış belgesini Neriya oğlu Baruk'a verdikten sonra RAB'be şöyle yakardım:
17“Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok. 18Binlerce insana[b] sevgi gösterir, ama babaların işlediği günahların karşılığını çocuklarına ödetirsin. Ey büyük ve güçlü Tanrı! Her Şeye Egemen RAB'dir senin adın. 19Tasarıların ne büyük, işlerin ne güçlü! Gözlerin insanların bütün yaptıklarına açıktır. Herkese davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre karşılığını verirsin. 20Sen ki, Mısır'da, İsrail'de, bütün insanlar arasında bugüne dek mucizeler, harikalar yarattın. Bugün olduğu gibi ün kazandın. 21Halkın İsrail'i belirtilerle, şaşılası işlerle, güçlü, kudretli elinle, büyük korku saçarak Mısır'dan çıkardın. 22Atalarına vereceğine ant içtiğin bu toprakları, süt ve bal akan ülkeyi onlara verdin. 23Gelip ülkeyi mülk edindiler, ama senin sözünü dinlemediler, Kutsal Yasan uyarınca yürümediler. Yapmalarını buyurduğun şeylerin hiçbirini yapmadılar. Bu yüzden bütün bu felaketleri getirdin başlarına.
24“İşte, kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden kent saldıran Kildaniler'e teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun! 25Yine de, Egemen RAB, kent Kildaniler'e teslim edileceği halde sen bana, ‘Tarlayı çağırdığın tanıklar önünde gümüşle satın al’ dedin.”
26Bunun üzerine RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 27“Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey? 28 Bu yüzden RAB diyor ki: Bak, bu kenti Kildaniler'le Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline vermek üzereyim; onu ele geçirsin. 29Kente saldıran Kildaniler gelip onu ateşe verecekler. Kenti de damlarında Baal'ın onuruna buhur yakıp başka ilahlara dökmelik sunular sunarak beni öfkelendirdikleri evleri de yakacaklar.
30“Çünkü İsrail ve Yahuda halkları gençliklerinden beri hep gözümde kötü olanı yapıyor; İsrail halkı ellerinin yaptıklarıyla beni sürekli öfkelendiriyor, diyor RAB. 31Evet, bu kent kurulduğundan bu yana beni öyle öfkelendirdi, kızdırdı ki onu önümden söküp atacağım. 32Çünkü İsrail ve Yahuda halklarının –kendilerinin, krallarının, önderlerinin, kâhinlerinin, peygamberlerinin, Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların– beni öfkelendirmek için yaptıkları kötülüklerin haddi hesabı yok. 33Bana yüzlerini değil, sırtlarını çevirdiler. Onları defalarca uyarmama karşın dinlemediler, yola gelmediler. 34 Bana ait olan bu tapınağa iğrenç putlarını yerleştirerek onu kirlettiler. 35 Ben-Hinnom Vadisi'nde ilah Molek'e sunu olarak oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Baal'ın tapınma yerlerini kurdular. Böyle iğrenç şeyler yaparak Yahuda'yı günaha sürüklemelerini ne buyurdum, ne de aklımdan geçirdim.
36“Siz bu kent için, ‘Kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Babil Kralı'nın eline veriliyor’ diyorsunuz. Ama şimdi İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 37Kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle onları sürdüğüm ülkelerden hepsini toplayacağım. Onları buraya geri getirip güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. 38Onlar benim halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. 39Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara; gerek kendilerinin gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar. 40Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım. 41Onlara iyilik etmekten sevinç duyacağım; gerçekten bütün yüreğimle, bütün canımla onları bu ülkede dikeceğim.
42“RAB diyor ki: Bu halkın başına bütün bu büyük felaketleri nasıl getirdiysem, onlara söz verdiğim bütün iyilikleri de öyle sağlayacağım. 43Sizlerin, ‘Viran olmuş, insansız, hayvansız, Kildaniler'in eline verilmiş’ dediğiniz bu ülkede yine tarlalar satın alınacak. 44Benyamin bölgesinde, Yeruşalim çevresindeki köylerde, Yahuda kentlerinde, dağlık bölgenin, Şefela'nın ve Negev'in kentlerinde gümüşle tarlalar satın alınacak, satış belgeleri tanıkların önünde imzalanıp mühürlenecek. Çünkü eski gönençlerine kavuşturacağım onları” diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
32:1-44 Yeremya’nın, Babilliler’in Yeruşalim’i kuşattığı bir dönemde (bkz. Yer.32:2,Yer.32:24) RAB’bin buyruğuna itaat ederek amcasının oğlunun Anatot’taki tarlasını satın alması (bkz. Yer.32:8-9), İsrail’in ve Yahuda’nın yeniden vaat edilmiş topraklara kavuşacağı nın habercisidir.
32:1 Sidkiya’nın onuncu, Nebukadnessar’ın on sekizinci yılında İÖ 587, yani Yeruşalim’in Babilliler tarafından yıkılmasından önceki yıl (bkz. Yer.52:12-13). Kuşatma İÖ 588’de başlamıştı (bkz. Yer.39:1; Yer.52:4).
32:2 muhafız avlusunda tutukluydu Bkz. 37. bölüm; ayrıca bkz. Yer.32:8; Yer.39:14’e ait not.
32:3-5 Bkz. Yer.21:3-7; Yer.34:2-5. Bu sözlerin gerçekleştiği Yer.52:7-11’de belirtilir.
32:7 Anatot’taki Yeremya’nın memleketi. en yakın akrabam... satın alma hakkı Kutsal Yasa’da bulunan ilgili kurala göre (bkz. Lev.25:23-25; Rut.2:20; Rut.4:3 ve ilgili notlar).
32:10 mühürledim Bkz. örn. Yşa.29:11; Va.5:1-5.
32:11 Açık sözleşme belgesi kanıt olarak saklanırdı; eğer bu kaybolur, zarar görür veya tahrif edilirse belgenin gerçek olduğu, mühürlenmiş kağıt sayesinde güvenceye alınırdı.
32:12 Baruk’a Bkz. Yer.36:4’e ait not.
32:14 uzun süre durmak üzere bir çömleğe koy Önemli belgelerin nemden ve başka dış etkenlerden korunması amacıyla çömleklere konulduğu birçok arkeolojik bulguda da görülür. Kumran’da (Lut Gölü’nün batısında) kilden çömlekler içerisinde bulunan el yazmaları, neredeyse iki bin yıldan fazla bir süre bozulmadan kalmışlardır.
32:15 Yeremya’nın yaptığı bu alım sözleşmesi, sürgünden sonra normal ekonomik faaliyetler tekrar başladığında ona (veya vârislerine) tarlayı geri isteme hakkını sağlayacaktı.
32:17 Bkz. Yer.27:5. Büyük gücünle, kudretinle Bkz. Yer.32:21; ayrıca bkz. Yer.21:5’e ait not. Yapamayacağın hiçbir şey yok Bkz. Yer.32:27; Yar.18:14.
32:18 Binlerce insana sevgi gösterir, ama babaların işlediği günahların karşılığını Bkz. Yer.31:29’a ait not; Çık.20:5-6; Çık.34:7. insana ‘Kuşağa’ anlamına da gelir. Tanrı! Her Şeye Egemen RAB’dir senin adın Bkz. Yer.31:35; Yşa.54:5; Amo.4:13; 1Sa.2:13 ve ilgili not.
32:19 tasarılar... güçlü Bkz. Mez.66:5; Yşa.28:29.
32:20 mucizeler, harikalar Bkz. Yer.32:21; Çık.3:12; Çık.4:8 ve ilgili notlar.
32:21 Bkz. Yas.26:8; ayrıca bkz. Yas.4:34. güçlü, kudretli elinle Bkz. Yer.21:5; Yer.32:17’ye ait not.
32:22 süt ve bal akan ülkeyi Bkz. Yer.11:5; Çık.3:8’e ait not.
32:24 kuşatma rampaları Bkz. Yer.6:6; Yer.33:4. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık Bkz. Yer.14:12’ye ait not.
32:25 Bkz. Yer.32:1-44’e ait not.
32:27 Bütün insanlığın Tanrısı RAB Bkz. Say.16:22; Say.27:16. Var mı yapamayacağım bir şey? Bkz. Yer.32:17; Yar.18:14. Her şeye gücü yeten RAB, vaatlerini, tasarılarını, isteklerini yerine getirecek güçte olduğunu hatırlatır.
32:29 ateşe verecekler Bkz. Yer.21:10; Yer.34:2; Yer.37:8. damlarında Bkz. Yer.19:13’e ait not. beni öfkelendirdikleri Bkz. Yer.7:18.
32:30 Bkz. Yas.31:29. gençliklerinden Bkz. Yer.31:19’a ait not. ellerinin yaptıklarıyla Putlarla.
32:31 önümden söküp atacağım Bkz. Yer.52:3; 2Kr.24:3.
32:33 defalarca Bkz. Yer.7:13’e ait not.
32:34-35 Bkz. Yer.7:30-32 ve ilgili notlar.
32:35 Molek’e Ammonlular’ın taptığı ve çocuklarını kurban olarak sunduğu ilah (bkz. Yer.19:3; Lev.18:21). aklımdan geçirdim Bkz. Yer.7:31 ve ilgili not.
32:36-37 Kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Bkz. Yer.14:12’ye ait not. Ama Kötüler yargılanıp cezalandırıldıktan sonra doğruların gönence kavuşturulması mümkün olur.
32:38 Bkz. Yer.31:33 ve ilgili not.
32:39 gerekse çocuklarının Bkz. Yas.4:9-10. tek yürek Yeni antlaşmanın bereketlerinden biridir. Yürek, günahlı insan arzuları tarafından yönlendirilebilir, ancak antlaşmanın yenilenmesi (Yer.32:38) sonucunda Kutsal Ruh’un gücüyle öncelikle Tanrı’ya itaat etmek arzusu taşıyacaktır (bkz. Hez.11:19-20; Hez.36:25-27 ve ilgili notlar; Rom.8:1-17; Gal.5:13-26).
32:40 kalıcı bir antlaşma Bkz. Yşa.55:3; Hez.16:60; Hez.37:26; krş. Yer.31:31-34. Mesih’le gerçekleşecek yeni antlaşma, son antlaşma olacaktır. benden hiç ayrılmasınlar Bkz. Yer.26:3. Tanrı korkusu salacağım Bkz. Yas.6:24; Özd.1:7.
32:43-44 tarlalar satın alınacak Bkz. Yer.32:1-44’e ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş