Yeremya 33

33
Yeniden Toparlanma Umudu
1Yeremya muhafız avlusunda tutukluyken, RAB ona ikinci kez seslendi: 2“Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı RAB olan şöyle diyor: 3‘Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.’ 4Kuşatma rampalarına, kılıca karşı siper olsun diye bu kentin yıkılmış olan evleriyle Yahuda krallarının sarayları için İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: 5‘Kildaniler[a] savaşmak, evleri öfke ve kızgınlıkla vurduğum insanların cesetleriyle doldurmak üzere gelecekler. O insanlar ki, yaptıkları kötülükler yüzünden bu kentten yüzümü çevirdim.
6“ ‘Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. 7Yahuda'yı ve İsrail'i eski gönencine kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina edeceğim. 8Onları bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracak, bana karşı işledikleri günahları da isyanlarını da bağışlayacağım. 9Dünyadaki bütün ulusların önünde bu kent benim için sevinç, övgü ve onur kaynağı olacak. Bu uluslar Yeruşalim halkına yaptığım iyilikleri, sağladığım gönenci duyunca, korkuya kapılıp titreyecekler.’
10-11 “RAB şöyle diyor: ‘Bu kent viran olmuş, insansız, hayvansız kalmış diyorsunuz. Ne var ki, terk edilmiş, insansız, hayvansız Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında sevinç ve neşe sesi, gelin güvey sesi, RAB'bin Tapınağı'na şükran sunuları getirenlerin sesi yine duyulacak:
‘Her Şeye Egemen RAB'be şükredin,
Çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.
Çünkü ülkeyi eski gönencine kavuşturacağım’ diyor RAB.
12“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Viran olmuş, insansız, hayvansız kalmış bu ülkenin bütün kentlerinde çobanların sürülerini dinlendireceği otlaklar olacak yeniden. 13Dağlık bölgede, Şefela, Negev, Benyamin bölgesindeki kentlerde, Yeruşalim'in çevresindeki köylerde, Yahuda kentlerinde çoban değneğinin altından geçen sürüler olacak’ diyor RAB.
14 “ ‘İsrail ve Yahuda halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor’ diyor RAB.
15“ ‘O günlerde, o zamanda,
Davut için doğru bir dal[b] yetiştireceğim;
Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
16O günlerde Yahuda kurtulacak,
Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.
O, Yahve sidkenu[c] adıyla anılacak.’
17 RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. 18 Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek biri hiç eksik olmayacak.’ ”
19RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 20-21“RAB diyor ki, ‘Eğer belirlenmiş zamanlarda gece ve gündüz olması için gece ve gündüzle yaptığım antlaşma bozulabilirse, tahtında oturan oğulları krallık yapsın diye kulum Davut'la ve bana hizmet eden Levili kâhinlerle yaptığım antlaşma da ancak o zaman bozulabilir. 22Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levililer'i sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım.’ ”
23RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 24“Bu halkın, ‘RAB seçtiği iki aileyi de reddetti’ dediğini görmüyor musun? Halkımı öyle küçümsüyorlar ki, artık bir ulus saymıyorlar onu. 25RAB diyor ki, ‘Gece ve gündüzle bir antlaşma yapıp yerin, göğün kurallarını saptamasaydım, 26Yakup soyuyla kulum Davut'u da reddeder, Davut'un oğullarından birinin İbrahim, İshak, Yakup soyuna krallık etmesini sağlamazdım. Ama ben onları eski gönençlerine kavuşturacak, onlara acıyacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
33:1-26 Yeremya’nın “teselli kitabı”nın (bkz. Yer.30:1-33:26’ya ait not) sona erdiği bu bölümde RAB, İsrail ve Yahuda’nın gönence kavuşturulacağını bir kere daha vurgulamaktadır. 33. bölümün devamında, RAB’bin halkını önce yargılayıp cezalandıracağı (Yer.33:4-5), sonra olağanüstü yollarla onları ulus olarak dirilteceği bildirilir (Yer.33:6-26; öbür uluslardan olan imanlılarla İsrail halkını birleştirip tek ulus yapacaktır, Ef.2:11-22).
33:1 muhafız avlusunda Bkz. Yer.32:2; Yer.32:8 ve ilgili not. tutukluyken İÖ 587’de (bkz. Yer.32:1’e ait not).
33:2 Bkz. Yer.10:12; Yer.32:17; Yer.51:15; ayrıca bkz. Yer.31:35 ve ilgili not.
33:3 Krş. Mez.18:6; Mez.50:15; Mat.7:7.
33:4 Kent surlarında açılan gediklerin taşlarla kapatılması amacıyla, kralınkiler de dâhil, Yeruşalim’deki bütün evler yıkılmıştı (bkz. Yşa.22:10).
33:5 Kildaniler Masoretik metinde “Kildaniler’le” diye geçer.
33:6-13 Bkz. Yşa.35:1-10.
33:7 Yahuda’yı ve İsrail’i Bkz. örn. Yer.3:18; Yer.31:31. eski gönencinekavuşturacak Krş. Yer.29:14; Yer.30:3,Yer.30:18; Yer.31:23; Yer.32:44; Yer.33:7,Yer.33:11,Yer.33:26.
33:8 günahları... bağışlayacağım Bkz. Yer.31:34 ve ilgili not.
33:9 sağladığım gönenci duyunca, korkuya kapılıp Krş. Mez.40:3.
33:11 sevinç ve neşe... gelin güvey Krş. Yer.7:34; Yer.16:9; Yer.25:10. Ceza tamamlanmıştır. eski gönencine kavuşturacağım Bkz. Yer.33:7’ye ait not.
33:13 Dağlık bölgede... Yahuda kentlerinde Bkz. Yer.17:26 ve ilgili not; Yer.32:44.
33:15-16 Bkz. Yer.23:5-6 ve ilgili notlar.
33:15 dal Mesih (bkz. Yer.23:5’e ait not). adil ve doğru olanı Krş. Yer.22:1-5.
33:16 Yahve sidkenu Bu İbranice ifade ‘RAB doğruluğumuzdur’ anlamına gelir. adıyla anılacak Yeruşalim ile Mesih arasındaki bağlantı dolayısıyla (Mesih, Yeruşalim’i adil biçimde yönetecektir), Yer.23:6’da RAB’be verilen bu ad, burada Yeruşalim’e verilmektedir (bkz. Hak.6:24; Hez.48:35).
33:17-26 Halkın uzaklara sürüleceği ve vaat edilmiş toprakların viraneye dönüşeceğiyle ilgili yargı göz önüne alındığında, Tanrı’nın geçmişte İbrahim, Davut ve Levili kâhinlerle yaptığı antlaşmalar artık geçerli değilmiş gibi görünmektedir. Ancak bu kısımdaki peygamberlik bildirileri, söz konusu antlaşmaların geçerliliğini yitirmediğine, Tanrı’nın yaratılış düzeni kadar değişmez olduğuna ve gelecekte tüm vaatlerinin yerine geleceğine dair güvence verir.
33:17 Bkz. 2Sa.7:12-16; 1Kr.2:4; 1Kr.8:25; 1Kr.9:5. Bu sözler nihai olarak İsa Mesih’le yerine gelecektir (bkz. Luk.1:32-33; Va.11:15; Va.22:16).
33:18 Bkz. Say.25:13. Levililer’le yapılan kâhinlik antlaşması, Davut’la yapılan krallık antlaşması gibi, sadece bir ailenin yararına değil, RAB’bin gözünde kabul görecek bir kâhinlik düzeninin kurulması ve aracılığıyla İsrail halkının RAB’le olan ilişkisini sürdürmesi için yapılmıştı. Bu görev, eksiksiz bir kâhinlik hizmeti yürüten İsa Mesih tarafından yerine getirilmiş ve getirilmektedir (bkz. Mez.110:4; İbr.5:6-10; İbr.6:19-20; İbr.7:11-25). Levili kâhinlerden Bkz. Yas.17:9,Yas.17:18.
33:20 gece ve gündüzle yaptığım antlaşma Bkz. Yar.8:22.
33:21 Levili kâhinlerle yaptığım antlaşma Bkz. Mal.2:4.
33:22 İsrailliler’in ilk atalarına verilen antlaşma vaatlerini andıran sözlerle (Yar.22:17; Yar.26:4; Yar.32:12) RAB, Davut Hanedanlığı’nın ve kâhinlerin soyunu çoğaltıp sürdüreceğini vaat eder.
33:24 seçtiği Bkz. Amo.3:2 ve ilgili not. iki aileyi İfadenin kimleri kastettiği hakkında üç ana yorum vardır: (1) İsrail ve Yahuda krallıklarıdır; (2) iki aracı soydur (kraliyet ve kâhinler); (3) Yakup ve Davut’un soylarıdır (bkz. Yer.33:26).
33:25-26 Bkz. Yer.33:20; Yar.8:22.
33:26 eski gönençlerine kavuşturacağım, onlara acıyacağım Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş