Yeremya 16

16
Yıkım Günü
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Kendine karı alma, burada oğulların, kızların olmasın.” 3Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve anne babaları için RAB diyor ki, 4“Ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar; cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak.”
5Çünkü RAB diyor ki, “Cenaze yemeğinin verildiği eve gitme, dövünmek için gitme, başsağlığı dileme. Çünkü ben bu halktan esenliğimi, sevgimi, sevecenliğimi geri çektim” diyor RAB. 6“Bu ülkede büyükler de küçükler de ölecek, gömülmeyecekler. Onlar için yas tutan, dövünüp bedenini yaralayan, başını tıraş eden olmayacak. 7Ölene yas tutanı avutmak için kimse onunla yemek yemeyecek. Anne babasını yitirene kimse avunç kâsesini sunmayacak.
8“Şölen evine de gitme, onlarla oturma, yiyip içme. 9 Çünkü İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Burada sevinç ve neşe sesine, gelin güvey sesine senin günlerinde gözünün önünde son vereceğim.’
10“Bütün bunları bu halka bildirdiğinde, ‘RAB neden başımıza bu büyük felaketi getireceğini bildirdi? Suçumuz ne? Tanrımız RAB'be karşı işlediğimiz günah ne?’ diye sorarlarsa, 11de ki, ‘Atalarınız beni terk etti’ diyor RAB, ‘Başka ilahların ardınca gittiler, onlara kulluk edip taptılar. Beni terk ettiler, Kutsal Yasam'a uymadılar. 12Sizse atalarınızdan daha çok kötülük yaptınız. Beni dinleyeceğinize, kötü yüreğinizin inadı uyarınca davrandınız. 13Bu yüzden sizi bu ülkeden sizin de atalarınızın da bilmediği bir ülkeye atacağım. Orada gece gündüz başka ilahlara kulluk edeceksiniz, çünkü size lütfetmeyeceğim.’
14“Artık insanların, ‘İsrail halkını Mısır'dan çıkaran RAB'bin varlığı hakkı için’ demeyeceği günler geliyor” diyor RAB. 15“Bunun yerine, ‘İsrail halkını kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren RAB'bin varlığı hakkı için’ diyecekler. Çünkü atalarına vermiş olduğum topraklara onları geri getireceğim.
16“Birçok balıkçı çağırmak üzereyim. Onları yakalayacaklar” diyor RAB, “Ardından birçok avcı çağıracağım. Her dağın, her tepenin üzerinden, kaya kovuklarından avlayacaklar onları. 17Bütün yaptıklarını görüyorum; hiçbiri benden gizli değil. Günahları da gözümden kaçmıyor. 18İlkin suçlarını, günahlarını iki katıyla onlara ödeteceğim. Çünkü tiksindirici cansız ilahlarıyla ülkemi kirlettiler, mülkümü iğrenç putlarıyla doldurdular.
19“Ya RAB, sen benim gücüm,
Kalem, sıkıntı gününde sığınağımsın.
Dünyanın dört bucağından
Uluslar sana gelip,
‘Atalarımız yalnız yalanları,
Kendilerine hiçbir yararı olmayan
Değersiz putları miras aldılar’ diyecekler,
20‘İnsan kendine ilah yapar mı?
Onlar ilah değil ki!’
21“Onun için bu kez onlara
Gücümü, kudretimi tanıtacağım.
O zaman adımın RAB olduğunu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-21 Yeremya’nın yaşamında gerçekleşecek olaylar, Yahuda halkının alacağı cezayı bildirir (bkz. Giriş).
16:2 Yeremya’nın, bir ailenin sağlayacağı teselliden ve destekten yoksun olarak yaşamını ve hizmetini tek başına yürütmesi gerekiyordu (bkz. Yer.15:17’ye ait not). burada Yahuda Krallığı, özellikle Yeruşalim kastedilmektedir (bkz. örn. Sef.1:4-5).
16:4 yas tutulmayacak, gömülmeyecekler Bkz. Yer.16:6; Yer.7:33 ve ilgili not; Yer.8:2. gübre Bkz. Yer.8:2; Yer.9:22; Yer.25:33. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar Bkz. Yer.14:15-16; ayrıca bkz. Yer.5:12’ye ait not. yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem Bkz. Yer.7:33’e ait not.
16:5 dövünmek için gitme Bkz. Hez.24:16-17,Hez.24:22-23.
16:6 bedenini yaralayan, başını tıraş eden Putperestlik veya büyü ile ilintili bir görüntü sergilediği için Kutsal Yasa’da yasaklanmış olmakla birlikte (bkz. Lev.19:28; Lev.21:5 ve ilgili not; Yas.14:1), bazen İsrailliler tarafından yas göstergesi olarak uygulanıyordu (bkz. Yer.41:5; Hez.7:18; Mik.1:16).
16:7 Yahudi geleneklerine göre, yas tutulan eve yemek götürülürdü (bkz. 2Sa.3:35; 2Sa.12:16-17; Hez.24:17,Hez.24:22; Hoş.9:4). avunç kâsesini Son dönem Yahudi geleneklerine göre, yas tutan kiş iye sunulan şarap dolu kâse.
16:11 Bkz. Yer.11:10. Bu günahlar, halkın RAB’le aralarındaki antlaşmayı bozar (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
16:12 atalarınızdan daha çok kötülük yaptınız Bkz. 1Kr.14:9. Halka verilecek ceza, önceki kuşakların günahlarına bağlanamaz (bkz. Yer.31:29-30 ve ilgili notlar; Hez.18:2-4). kötü yüreğinizin inadı uyarınca Bkz. Yer.3:17’ye ait not; ayrıca bkz. Yer.7:24.
16:13 Bkz. Yas.28:36,Yas.28:64. sizin... bir ülkeye Babil’e (bkz. Yer.9:16). atacağım Sürgüne (bkz. Yer.7:15; Yer.22:26; Yas.29:28).
16:14-15 İsrailliler’in yaklaşık bin yıllık tarihini ana hatlarıyla (Mısır’dan çıkış, yaklaşık İÖ 1446; sürgün, İÖ 586; geri dönüş, İÖ 537) anlatan bu ayetler, Yer.23:7-8’de neredeyse birebir olarak tekrarlanır (bkz. Yşa.43:16-21; Yşa.48:20-21; Yşa.51:9-11).
16:15 kuzey ülkesinden Babil’den (bkz. Yşa.41:25’e ait not). RAB’bin varlığı hakkı için Bkz. Yar.42:15’e ait not.
16:16 balıkçı... avcı İş galcileri simgeler (bkz. Hez.12:13; Hez.29:4). dağın... tepenin Halkın kaçacağı yerler (bkz. Yer.4:29 ve ilgili not).
16:17 Bütün yaptıklarını görüyorum Bkz. Yer.32:19. benden gizli değil Bkz. Yer.23:24 ve ilgili not.
16:18 iki katıyla onlara ödeyeceğim Bkz. Yer.17:18; Yşa.40:2 ve ilgili not. tiksindirici cansız ilahlarıyla Bkz. Lev.26:30; Mez.115:4-7; Mez.135:15-17. ülkemi kirlettiler Bkz. Yer.2:7; Yer.3:1-2; ayrıca bkz. Lev.4:12’ye ait not. mülkümü Vaat edilmiş İsrail toprakları (bkz. Yer.17:4; ayrıca bkz. Yer.2:7’ye ait not; krş. Yar.15:17-20). iğrenç Bkz. Lev.7:21’e ait not.
16:19-20 Burada konuşan Yeremya’dır.
16:19 gücüm, Kalem, sıkıntı gününde sığınağımsın Bkz. örn. Mez.18:1-2; Mez.28:7-8; Mez.59:9,Mez.59:16-17. Uluslar sana gelip Bkz. Yer.4:2 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.2:2-4; Yşa.42:4; Yşa.45:14; Yşa.49:6; Zek.Yşa.8:20-23; Yşa.14:16. Kendilerine hiçbir yararı olmayan Bkz. Yer.2:8’e ait not. Değersiz putları Bkz. Yer.2:5’e ait not.
16:20 Onlar ilah değil ki Bkz. Yer.5:7.
16:21-17:4 RAB, Yeremya’ya karşılık verir ve Yer.16:1’de başlayan uyarılarını sürdürür.
16:21 onlara Yahuda Krallığı’na ve öbür uluslara (bkz. Hez.36:23; Hez.37:14). adımın RAB olduğunu Kutsal Kitap’ta yer alan adlar, RAB (Yahve) de dâhil olmak üzere, çoğu zaman kişilerin öz yapısını ve konumunu yansıtır (bkz. Mez.5:11’e ait not). Hezekiel Kitabı’nda sıkça geçen bu ifade, RAB’bin yaptıklarının kendisini açıkladığını, vaatlerini yerine getiren ve yargılayan RAB olarak tanındığını anlatır (bkz. Hezekiel: Giriş; ayrıca bkz. Hez.5:13’e ait not).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş