Yeremya 47

47
Filistliler'le İlgili Bildiri
1 Firavun Gazze'ye saldırmadan önce RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Filistliler'e ilişkin söz şudur:
2RAB diyor ki,
“Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!
Taşkın bir ırmak olacak,
Ülkeyi ve içindeki her şeyi,
Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.
İnsanlar yakaracak,
Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.
3Dörtnala koşan aygırların
Toynak seslerinden,
Savaş arabalarının takırtısından,
Tekerleklerin gürültüsünden
Babalar dönüp çocuklarına bakmayacak;
Ellerinde derman kalmayacak.
4Çünkü Filistliler'in yok edileceği gün geliyor.
Sur ve Sayda'ya yardım edebilecek
Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek.
RAB Kaftor[a] kıyısından gelen Filistliler'in
Sağ kalanlarını yok edecek.
5Gazze yastan saçını yolacak,
Aşkelon susturulacak.
Ey ovada sağ kalanlar,
Ne zamana dek bedenlerinizi yaralayacaksınız?
6Ah, RAB'bin kılıcı!
Yatışmana daha ne kadar zaman var?
Dön kınına! Dur ve sessiz ol!
7Ama RAB ona buyruk vermişken,
Aşkelon'a, deniz kıyısına
Saldırmak üzere görevlendirmişken
Kılıç nasıl yatışabilir?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. Yer.25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
47:1-2 Filistliler’e ilişkin Filistliler, Yahuda’nın batısında ve Karmel’in güneyinde yer alan kıyı şeridinde yaşıyorlardı; bu halk Yahudiler’in ezeli düşmanıydı (krş. Yer.47:5’e ait not; Yer.25:20 ve ilgili not). Ayette geçen “kuzeyden yükselen sular” (krş. Yer.46:8) Firavun Neko komutasındaki Mısır ordusunu, “taşkın ırmak” ise yakında Mısırlılar’ı Karkamış’ta bozguna uğratacak ve ardından Filist’i fethedecek olan Babilliler’i temsil ediyor olabilir. Ülkeyi Fenike (Sur ve Sayda, bkz. Yer.47:4) ve Filist (Gazze, Aşkelon ve öbürleri; bkz. Yer.47:5) topraklarını.
47:4 Sur ve Sayda’ya Bkz. Yer.47:2; Yer.25:22 ve Yer.27:3’e ait notlar. Filist’ten Fenike’ye hiçbir yardım ulaşmayacaktır. Kaftor Akdeniz’deki birçok ada arasında Filistliler’in anayurdu olduğuna inanılan Girit (bkz. Yar.10:14 ve ilgili not).
47:5 Gazze Bkz. Yer.47:1; Yer.25:20. yastan saçını yolacak Bkz. Yer.16:6; krş. Yer.41:5. Aşkelon Bkz. Yer.47:7; Yer.25:20. ovada Günümüzde Gazze Şeridi olarak bilinen yer olup Filist’i Yahuda’dan ayıran tepenin batısında uzanır. bedenlerinizi yaralayacaksınız Bkz. Yer.16:6; ayrıca bkz. Yer.48:37.
47:7 Bu sözler Nebukadnessar’ın krallığı sırasında, İÖ 604’te yerine gelmiştir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş