Yakup 1

1
1 Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam ederim.
Denenmek ve Ayartılmak
2Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. 3Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 4Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.
5İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir. 6Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. 7-8Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın.
9-10 Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek. 11Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir.
12Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. 13Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. 14Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. 15Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.
16Sevgili kardeşlerim, aldanmayın! 17Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan[a] gelir. 18O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.
Dinlemek ve Uygulamak
19Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. 20Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. 21Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.
22Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. 23Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. 24Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. 25Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.
26Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. 27Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 kulu Bkz. Rom.1:1’e ait not. Yakup Bkz. Giriş. on iki oymağa Bkz. Giriş.
1:2 Kardeşlerim Bkz. 1Se.1:4’e ait not. Yakup imanlı kardeşlerini birçok kez azarlar, ama bunu kardeşçe ve sevgiyle yapar. sevinçle Bkz. Mat.5:11-12; Elç.5:41; Rom.5 :3-4 ve ilgili not; Flp.4:4; 1Pe.1:6. denemelerle Burada ve 12. ayette geçen “denemeler” sözcüğünün Grekçe köküyle, 13. ayette geçen “ayartılan” sözcüğünün Grekçe kökü aynıdır. 2-3. ayetlerde dışarıdan gelen güçlükler vurgulanırken, 13-15. ayetlerde ayartılar karşısında verilen kişisel karar vurgulanır. Her iki tür ayartıya direnmek, imanlıya ruhsal hayatında dayanma gücü ve olgunluk katar (bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830).
1:5 bilgelikte Bilgelik, imanlının denenmeleri tam bir sevinçle (Yak.1:2) karşılamasını sağlar (bkz. Yak.3:13-18; Özd.1:2-4; Özd.1:2’ye ait not; Özd.2:10-15; Özd.4:5-9; Özd.9:10-12).
1:9-10 Yoksulluk çeken imanlılar Rab’deki konumlarıyla kıvanç duymalıdırlar (bkz. Yak.2:5). Zengin imanlılardan da mallarıyla değil, Tanrı’nın onları alçaltıp onlara tanrısal değerler kazandırmasıyla kıvanç duymaları beklenir; böylelikle yaşamın ve servetin ne kadar geçici olduğunu anlayabilirler (Yak.1:9-10; ayrıca bkz. Giriş). kır çiçeği gibi solup gidecek Bkz. Eyü.14:2; Mez.103:15; Yşa.40:6-7; 1Pe.1:24-25 ; krş. Luk.12:15,Luk.12:20-21; 1Ti.6:8-10,1Ti.6:17-19.
1:11 kaybolup gidecektir Krş. Yak.1:13-14 ve ilgili not.
1:12 Ne mutlu Burada kişinin duygusal durumu söz konusu değildir; vurgulanmak istenen, Tanrı’nın bu kişiye gösterdiği lütfudur (bkz. Mez.1:1; Yer.17:7-8; Mat.5:3-12; Va.1:3 ve ilgili notlar). yaşam Sonsuz yaşam. tacını Bkz. 2Ti.Yak.4:8’e ait not. Galip gelen sporcunun veya zafer kazanmış askeri liderin başına defne yapraklarından yapılan taç takılırdı. Burada bu benzetmeyle, iman eden herkese bahşedilen yüce lütuf sayesinde imanlıların zaferli kılındığı anlatılmaktadır (bkz. 2Ti.Yak.4:8; 1Pe.5:4; Va.2:10 ve ilgili notlar).
1:13 Ayartılan Burada “ayartmak” diye çevrilen Grekçe fiil, ‘sınamak’ anlamına da gelir ve bir kişinin karakterini açığa çıkarmak için kullanılır. Bu sınama, genellikle kişiyi günaha teşvik etmek için uygulanan baskıyı içerir. Tanrı, imanlının imanda mükemmelleşmesi ve yüreğinin arınması için ayartılara ve sınamalara maruz kalmasına da müsaade eder (bkz. Yak.1:2’ye ait not; Mat.4:1; Mat.6:13; Ef.6:10-18). Tanrı... ayartılmadığı gibi Tanrı kutsaldır, günahın O’nun için hiçbir çekiciliği yoktur.
1:14 arzularıyla sürüklenip aldanarak Avlanma yöntemleriyle ilgili sözcükler kullanılarak arzuların ayartıcı gücü açıklanmaktadır.
1:15 Bu üç aşama (arzu, günah, ölüm) Havva’nın (Yar.3:6-22) ve Davut’un (2Sa.11:2-17) ayartılmasında da görülür.
1:17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan... gelir Bkz. Yak.1:5; Yak.3:17. Işıklar Babası Tanrı, dünyaya ışık veren göksel cisimleri yaratandır (bkz. Yar.1:14-16).
1:18 İlk meyveleri Bkz. Lev.23:9-14; Yas.26:1-11; Tablo: Eski Antlaşma’da Bayramlar ve Diğer Kutsal Günler, s. 176. Eski İsrail’de ilk meyveler (turfanda), en iyi ürünler olarak Tanrı’ya bir şükran sunusu olarak sunulurdu. Aynı zamanda gelecek hasat için Tanrı’ya duyulan güvenin göstergesiydi. Burada beklenen hasat, çok sayıda kişinin yeni doğuşa kavuşması (krş. 1Ko.15:20’ye ait not) veya tüm yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtulması olabilir (Rom.8:20-21). gerçeğin bildirisiyle Kurtuluş Müjdesi (bkz. 1Pe.1:23-25; 1Pe.1:23’e ait not). yaşama kavuşturdu Yaratmak değil, yeni bir yaşam vermek anlamında (bkz. Yu.3:3,Yu.3:5,Yu.3:7).
1:19 Bkz. Yak.1:26.
1:21 canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü Tanrı’nın sözünü (krş. 1Pe.1:23).
1:25 mükemmel yasaya Bu ayetle ilgili farklı yorumlar olsa da, burada İsa aracılığıyla (öğretilerinde Mat.5:17; Yu.13:34-35; krş. Yak.2:8 ; yaşamında, ölümü ve dirilişinde, bkz. Rom.10:4) tamamlanmış Kutsal Yasa söz konusudur (bkz. Rom.8:1-12; Gal.5:13-26; Bilgi Kutusu: Lütuf, s.1733). özgürlük Günaha köle olan günahkârın tersine (bkz. Yu.8:34; Rom.7:13-35 ve not), Tanrı’nın sözüne itaat etmek, yaratıldıkları amaca göre yaşamaları için imanlılara mutluluk dolu bir özgürlük sağlar (bkz. Yak.2:12).
1:26 Dindar Dinin göze hitap eden, dış görünüşe ilişkin yönleri; yoksullara yardım etmek, oruç tutmak, toplu yerlerde dua etmek ve tapınmak gibi (bkz. Mat.6:1-18; Mat.6:1’e ait not). dilini dizginlemeyen kişi Bkz. Yak.3:1-12.
1:27 Bkz. Yer.22:16 ve ilgili not. öksüzler ve dullarla Bkz. Çık.22:21-27’ye ait notlar; Yşa.1:17. dünyanın Fiziksel dünya değil, insanların Tanrı’ya karşı geldikleri ve Tanrı’ya her yönden yabancılaştıkları âlem söz konusudur (bkz. 1Yu.2:15 ve ilgili not).

Videolar

Yakup Girişi

Genel Bakış: Mektup, öteki uluslar arasında «dağılmış olan on iki oymağa» hitaben yazıldı (1:1). Büyük olasılıkla bunlar o çağda bilinen dünyaya dağılmış Yahudi kökenli inanlılardı. Elçilerin İşleri Kitabı'nda, Yahudi inanlıların, İstefanos'un ölümüyle başlayan baskılardan sonra Yeruşalim'den ayrılarak geniş bir alana dağıldıklarını okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrıca Pentikost Günü İsa'ya iman edenlerin bir kısmının uzak ülkelerden geldikleri anlaşılıyor (Elç.2:9-11).

Mektubun inanlılar topluluğunun ilk yıllarında, topluluğun henüz Yahudi olmayanları bağrına basamadığı dönemde yazıldığını gösteren işaretler var. Örneğin 2:2-4'te, «toplandığınız yer» diye çevrilen Grekçe sözcük «havranız» anlamındadır.

Yakup bu mektupta Eski Antlaşma'da geçen birçok olaydan söz eder. Mektup ayrıca İsa'nın öğretisiyle, özellikle dağdaki konuşmasıyla birçok paralellikler gösterir1.

Mektubun İçeriği: Mektup, inanlının tutum, davranış ve özellikle sözleri üzerinde durur. İçten bir imanın, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiğini üstüne basa basa vurgular2. Böylece 108 ayetten oluşan bu kısa mektup, nasıl düşünmemiz ve davranmamız gerektiğini açıklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlının tutumunu irdelerken, sıkıntıya dayanmak, alçakgönüllülük, tarafsızlık, merhamet, sabır, arzularımızın sonucu doğan günah gibi konuları ele alır3. Zengin ve yoksulun durumuyla yakından ilgilenir4. Dizginlenemeyen dilden ve nasıl konuşmamız gerektiğinden bir hayli söz eder5. İnanlıyı sürekli dua etmeye özendirir6.

Ana Hatlar:

1:1-18 Denenmek ve ayartılmak
1:19-27 Dinlemek ve uygulamak
2:1-13 Ayrım yapmayın
2:14-26 İman ve eylem
3:1-12 Dizginlenemeyen dil
3:13-18 Bilge olan kim?
4:1-17 Tanrı'ya bağımlı olun
5:1-6 Zenginlere uyarı
5:7-12 Sabredin
5:13-20 İmanla dua edin

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş